Oświadczenie o stanie majątkowym załącznik nr 3
5g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą"; 5) wzór legitymacji pracownika socjalnego.druk nr 3: wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego .. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym:.. Jestem świadoma/świadomy² odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. (podpis) Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny.. Numer sprawy OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ .OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym i rodzinnym.. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika 2.. Ja, .. urodzony(na) .. (imię i nazwisko) (data urodzenia) oświadczam, że na stan majątkowy*) członków gospodarstwa domowego składają się: I. : )(C/j iOŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM.. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.. Odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania nie podlega niepodanie szacunkowej wartości rzeczy lub praw majątkowych albo podanie wartości nieodpowiadającej rzeczywistej wartości ujawnionych rzeczy lub praw.. Załącznik nr 3 Oświadczenie o stanie majątkowymW rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. poz. 1162 oraz z 2019 r. poz. 571) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie .Uwaga: wzór oświadczenia opracowano na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym..

3 - Oświadczenie o stanie majątkowym (otwiera nowe okno) zał.

wnioskodawca powinien przekazać tym osobom Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych określoną w Załączniku nr 3 ww.. § 4.Załącznik nr 1 Do oświadczenia o stanie majątkowy wedłum stang u na 31 grudnia 201 r 6 Informacje do pkt 2 i 4 oświadczenia Do pkt 2.. Mieszkani własnościowe oe powierzchn całkowitei 12j 2 m. kw Adres: 2.. 4 dane małżonka_kolejnego wnioskodawcy (otwiera nowe okno) zał.. ORGAN PODATKOWY 4.Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: Oświadczam, że zostałem/łam pouczony/na o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 w zw. z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia.Opis: OoSM Oświadczenie o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-5 i 7-11 (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U..

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), że na podstawie art. 14 ust.

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM .. Bardziej szczegółowo§ 3.. Mieszkani własnościowee spółdzielcz ze kredytem hipoteczny om powierzchn 7i 0 m. kw. 1.Załącznik nr 3 do wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta Bielska-Białej.. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn.. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL małżonka (dotyczy małżonków będących jedną stroną postępowania) 3.. Ja, ., urodzona/y .. (imię i nazwisko) (data i miejscowość) oświadczam, że na stan majątkowy mojej rodziny/mój składają się: .. Identyfikator podatkowy NIP 3.. Dz. U. Nr 143 z 2003 r. poz. 1387 Załącznik Nr 3 Zastrzeżone po wypełnieniu3) o stanie majątkowym osób określonych w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-2a, 3-5, 6d i 7-11 ustawy - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.. Nieruchomości: .Większość członków korpusu sc składa oświadczenie majątkowe na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezydenta RP z 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia .zał.. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn..

Regulaminu oraz złożyć osobne oświadczenie o spełnieniu tego obowiązku.Załącznik nr 3 ...

6 wykaz osób zameldowanych poza terenem m.st. Warszawy (otwiera nowe okno)2) o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby określo-nej w art. 1 ustawy ‒ stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) o stanie majątkowym osób określonych w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1‒2a, 3‒5 i 7‒11 ustawy ‒ stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym VII 2 tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegiym dochód w wysokości: ^ Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach (pobierz Word) .. załącznik - żądanie wpisu w księdze wieczystej (pobierz Word) .Formularz oświadczenia o stanie majątkowym (załączniki nr 1, 2 i 3 wg rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym, Dz. U. z 2017 r. poz.1162);Załącznik Nr 2 do Procedury udzielania na wniosek ulg w spłacie zobowiązań podatkowych / wersja 1 1.. OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 1 Ja, .. urodzona(ny) .. (imię i nazwisko) (data i miejscowość) oświadczam, że na stan majątkowy mojej rodziny/mój 2 składają się: I.. Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), że na podstawie art. 14 ust.. 1997 Nr 106 poz. 679)) są obowiązane do złożenia oświadczenia o .okoliczności o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sąd, odrzucając wniosek, skazuje na grzywnę w wysokości do 2000 złotych (art. 111 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn..

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf: 4.

5 warunki mieszkaniowe w lokalu poza zasobem Miasta (otwiera nowe okno) zał.. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o .IV.. Załącznik nr 4 - oświadczenie o uzyskaniu,nieuzyskaniu dofinansowania ,refundacji lub dotacji ze środków NFZ na cel wskazany we wniosku o dofinansowanie.pdf załącznik nr 3 do zarządzenia 36 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2018 r. OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym i rodzinnym Uprzedzony o odpowiedzialności .. (miejscowość, data)Dodatkowe uwagi o sytuacji rodzinnej i materialnej członków rodziny zamieszkuj ących z Wnioskodawc ą, a nie prowadz ących wspólnego gospodarstwa domowego: 7.Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), że na podstawie art. 14 ust.. 1 ustawy z dnia 21 sierpni a'1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r.Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodów.pdf: 3.. Nieruchomości: lokal mieszkalny (wielkość w [m2], tytuł prawny) .Wzór oświadczenia opracowano na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017r.. Nr Regon OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ / OSOBY PRAWNEJ / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ* A.. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt