Formularz informacyjny przedstawiany przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Pobierz: Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy zwanych grantem na .INF-O-PR - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (pdf 306 KB) doc Pobierz plik Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej/.doc (32 KB)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 7 stycznia 2020 7 stycznia 2020 Wzór formularza jest obowiązkowy i stanowi załącznik do wniosku sekcja VII poz. 10Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (pdf, 421 KB) Dodatek aktywizacyjny.. UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3.. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.

A - Wpisujemy nr NIP.. Informacje dotyczące podmiotu,Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2010 r.1 Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Akademia Zarządzania II systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U ) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis Author: agnieszka_cwiklo Description: Dz.U.. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis9) 9) Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"..

1, przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.

Imię i nazwisko albo nazwa 2.. 2010 Nr 53, poz. 311 Created Date: 5/19/2010 9:07:00 AM Company: PARP Other titles: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De MinimisInstytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 informuje, że dnia 25 lutego 2016 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de .1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A.. D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A..

Brak informacji o otrzymanej ... taka sama w formularzu składanym zarówno w OHP jak i w gminie).WZÓR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A.

Informacje dotyczące wnioskodawcy 1.. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis6 D. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) 4.Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez .. z którymi podmiot ubiega się o pomoc de minimis tj. na młodocianego pracownika.. C - Wpisujemy adres zameldowania.. UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiWe would like to show you a description here but the site won't allow us.Dziennik Ustaw Nr 53 — 4767 — Poz. 311 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMISFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający .Formularze informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis..

Pobierz: Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (pdf, 235 KB) Pobierz: Zaświadczenie z pracy do wypłaty dodatku aktywizacyjnego (pdf, 145 KB) Dofinansowanie studiów podyplomowych pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty.

w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w .Pomoc de minimis - formularz.. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. Informacje dotyczące wnioskodawcy CZĘŚĆ A 1) Imię i nazwisko .śli tak, należy wypełnić poniższą tabelę14) w odniesieniu do ww..Komentarze

Brak komentarzy.