Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy w aktach osobowych
W poniedziałkowej dobie pracowniczej miał zaplanowanych aż 10 godzin pracy - najpierw od 8.00 do 16.00 w poniedziałek, a potem od godziny 6.00 do 8.00 we wtorek.Indywidualny rozkład czasu pracy - wniosek pracownika.. Pozostało jeszcze 81 % treści.. System i rozkład czasu pracy obowiązujący pracownika powinien wynikać bezpośrednio z .Kodeks pracy: Opis: Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy, pamiętając jednak o tym, iż nie może naruszać przepisów o czasie pracy.. Jeśli jednak strony zdecydują się ustalić indywidualny rozkład czasu pracy w umowie o pracę, muszą pamiętać o wynikających z tego konsekwencjach.Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy powinien być złożony przez pracownika w formie pisemnej.. Podczas ustalania indywidualnego czasu pracy należy m.in. pamiętać, że nie może on przekroczyć maksymalnego dobowego wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym układzie czy też dobowych i tygodniowych odpoczynków.W przypadku wprowadzenia ruchomego czasu pracy pracodawca nie ma obowiązku zmieniać regulaminu pracy, jednak jest to zalecane.. W związku z wejściem w życie ustawy dnia 1 lipca 2009r o łagodzeniu .Bardzo ważny jest tu jeden aspekt - w ruchomym rozkładzie czasu pracy nie ma mowy o godzinach nadliczbowych, jeśli pracownik ponownie rozpoczyna wykonywanie czasu pracy w tej samej dobie pracowniczej..

Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy.

Nie ma przepisów co do formy takiego pisma, ale w celu jego pozytywnego rozpatrzenia przez pracodawcę, można podać w nim opis zaproponowanego nowego rozkładu czasu pracy, przyczynę .Indywidualny rozkład czasu pracy dla niepełnoetatowca przewidujący pracę ponad 8 godzin dziennie .. czy taki grafik pracy jest zgodny z przepisami o czasie pracy, jak zapisać taki czas pracy w aktach osobowych?. Taki rozkład wprowadzony w układzie zbiorowym pracy, czy też regulaminie pracy, obejmuje co do zasady wszystkich pracowników zakładu pracy, pracowników danych działów lub pracowników zatrudnionych na danym stanowisku (art. 150 Kodeksu pracy).dokumenty związane z udzielaniem urlopu bezpłatnego (art. 174 i art. 174 1 Kodeksu pracy); Pracownik złożył wniosek o udzielenie jednego dnia urlopu bezpłatnego.. Wniosek o przeliczenie .Przerywanego czasu pracy nie można łączyć z pracą w równoważnym czasie pracy, a także pracą w ruchu ciągłym.. Pracodawca co prawda ma obowiązek rozpatrzyć prośbę o indywidualny czas pracy, ale nie musi na nią przystawać.Na wniosek pracownika pracodawca może wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy, pod warunkiem że rozkład ten będzie zgodny z systemem czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 k.p.).. przed rozpoczęciem pracy) - zobacz przykład ; zgoda pracownika zgodnie z art. 178 Kodeksu pracy (wzór zgody pracownika na delegowanie) - zobacz przykład ; 4..

Ruchomy czas pracy na indywidualny wniosek pracownika.

Rozporządzenie to wskazuje w sposób wyczerpujący zakres dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.Rozkład czasu pracy polega na wskazaniu dni i godzin pracy, w których może być planowana praca pracowników.. W tej części umieszcza się oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 1, § 1 1 i 1 2 Kodeksu pracy);Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie .Zgodnie z art. 142 kodeksu pracy, pracodawca może ustalić - na pisemny wniosek pracownika - indywidualny rozkład pracy dla niego, w ramach systemu czasu pracy, którym ta osoba jest objęta.. Zgodnie z tym artykułem, na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty..

Indywidualny rozkład czasu pracy jest stosowany dla pracownika na jego pisemny wniosek.

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. Pracodawca nie zamieścił tego wniosku w aktach osobowych, ponieważ uznał, że tak krótki urlop bezpłatny nie wpływa na uprawnienia pracownicze.Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji indywidualnej) regulują art. 22 1, 22 1a i 22 1b Kp oraz wydane na jego podstawie nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).. (stanowisko .Tymczasem zgodnie z art. 142 k.p. „Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty".Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy rozpoczął pracę w poniedziałek o godzinie 8.00, a we wtorek miał zaplanowaną pracę już od godziny 6.00.. Wnioski pracownikastosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 140 1 § 2 Kodeksu pracy), dotychczas dokumenty te zwyczajowo wyłączane były do części B akt osobowych.W projekcie rządowej tarczy antykryzysowej 4, czyli dokładnie w projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do której dotarł serwis Prawo.pl, rząd podjął pierwszą tak naprawdę próbę uregulowania pracy zdalnej.Indywidualny wniosek rozkładu czasu pracy - napisał w Czas pracy: Witam, chcemy w firmie z pracownikiem wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy..

Ruchomy rozkład czasu pracy pracodawca wprowadza albo z własnej inicjatywy albo na wniosek pracownika.

Niezależnie od tego, czy u pracodawcy został wprowadzony ruchomy czas pracy, pracownik może wystąpić z indywidualnym wnioskiem o jego wprowadzenie.Indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się przede wszystkim na pisemny wniosek pracownika.. Wystarczy sam wniosek pracownika o to z zaproponowanymi godzinami, czy dodatkowo należy stworzyć porozumienie pracodawcy z przedstawicielami pracowników oraz czy do tego wniosku koniecznością jest wprowadzenie ruchowych godzin .Akta osobowe - część A.. Przepisy nie wymagają od pracownika, aby uzasadniał swój wniosek dotyczący indywidualnego rozkładu czasu pracy.Przepisy nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej nie zobowiązują pracodawcy do przechowywania zarówno w aktach osobowych, jak i w dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy harmonogramów czasu pracy.. Przykładowo, jeśli jego związek wyznaniowy spotyka się w celach religijnych w piątki, pracownik może wnioskować o wyłączenie tego dnia z grafiku i wyznaczenie w zamian innego.. Przypomnijmy, że akta osobowe dzielą się obecnie na 4 części: A (ubieganie się o zatrudnienie), B (nawiązanie i przebieg stosunku .Jeden z pracowników z uwagi na zmianę w rozkładzie jazdy autobusów, którymi dojeżdża do miejsca pracy oddalonego od miejsca zamieszkania o ponad 20 kilometrów, złożył wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym wykonywałby pracę od godz. 7.30 do 15.30.Ewidencja czasu pracy, w skład której wchodzi urlop wypoczynkowy, jest dokumentem bezwzględnie wymaganym, jednakże nie został on wyszczególniony jako obowiązkowo przechowywany w części B akt osobowych - w związku z czym, tym trudniej uznać, że należy w niej przechowywać wnioski o urlop wypoczynkowy.Pracodawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy, do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.Oznacza to, że niezależnie od formy prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych pracowników należy założyć i prowadzić, odrębnie dla każdego z nich, akta osobowe..Komentarze

Brak komentarzy.