Powierzenie obowiązków głównego księgowego innemu pracownikowi
poprzez porozumienie czy wypowiedzenie .Możliwość powierzenia obowiązków głównej księgowej osobie, która nie posiada stosowanych kwalifikacji do zatrudnienia na tym stanowisku Pytanie: Pracownica zatrudniona od 1 września 1999 r. na stanowisku starszego specjalisty ds. płac 1 marca 2011 r. zostanie przesunięta na stanowisko głównej księgowej.Nr 223, poz. 1458) nie przewiduje w tym zakresie szczególnych ograniczeń.. Przykład.. Data publikacji: .. Taką możliwość daje mu art. 42 § 4 K.p., który reguluje warunki czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę.Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego.. 275 3.. Inne obowiązki Obowiązki głównego księgowego wynikają również z innych aktów praw-nych niż Ustawa o rachunkowości i Ustawa o finansach publicznych.Związane są one z ogólnym funkcjonowaniem jednostki i jej poszczególnych komórek.Jeśli w placówce nie jest zatrudniony główny księgowy to do czasu jego zatrudnienia jest możliwe czasowe powierzenie pełnienia obowiązków głównego księgowego innemu pracownikowi placówki.. Odpowiedź prawnika: Powierzenie innemu pracownikowi obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych Ponieważ zakres odpowiedzialności głównego księgowego jest znaczny, a związane z naruszeniem obowiązków konsekwencje, wynikające z ustawy o naruszeniu finansów publicznych, niebagatelne, konieczne jest więc .Powierzenie innemu pracownikowi obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych..

Powierzenie obowiązków głównej księgowej specjaliście ds. księgowości.

Jest to niezbędne, aby szkoła mogła funkcjonować, czyli, aby w szkole był pracownik odpowiedzialny za prowadzenie jej rachunkowości .Jeżeli decyzja w sprawie powierzenia innej pracy została podjęta z uwzględnieniem powyższych warunków , pracownik ma obowiązek się do niej dostosować, albowiem stosowanie się do poleceń pracodawcy stanowi jeden z głównych obowiązków pracowniczych (por. art. 100 K.p.), którego naruszenie może zaowocować rozwiązaniem umowy o .Jednostka może też powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych innej osobie (np. księgowemu w ramach umowy lub na podstawie umowy zlecenia) albo przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie, co powinno być stwierdzone w formie pisemnej.. Można to zrobić, w firmie zatrudniającej do 100 pracowników, jeśli pracownik, któremu powierza się te zadania, ma odpowiednie kwalifikacje dla służb BHP (art. 23711 § 1 K.P).Pracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy..

pracownikowi dodatek funkcyjny ?

Na przełomie roku więc pracodawca może powierzyć taką pracę nawet na 6 miesięcy, tj. od 1 .Wzór czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy Author: kkonieczna Last modified by: emartyna Created Date: 11/19/2008 3:04:00 PM Company: GW INFOR Other titles: Wzór czasowego powierzenia pracownikowi innej pracyPrzyjęcie obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych.. Moje pytanie jest takie czy każda jednostka budżetowa powinna mieć .. Zmiana na stanowisku głównego księgowego każdej jednostki, w tym sektora finansów publicznych, to przedsięwzięcie niezwykle trudne i istotne dla prawidłowego jej funkcjonowania, gdyż z wykonywaniem obowiązków głównego księgowego związane jest działanie zarówno całej jednostki, jak i .Najprostszym sposobem zastąpienia nieobecnego pracownika jest powierzenie jego obowiązków innemu pracownikowi tego samego zakładu pracy.. Powierzenie pracownikowi innej pracy może nastąpić na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada jej kierownik, przy czym może on określone obowiązki w tym zakresie powierzyć pracownikom tej jednostki (art. 53 uofp).Szeroki zakres obowiązków głównego księgowego sprawia, że w razie jego nieobecności w pracy jednostka praktycznie nie może prawidłowo funkcjonować ze względu na brak możliwości wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz prawidłowego rejestrowania w księgach rachunkowych wykonywanych operacji gospodarczych.Czy możliwe jest powierzenie innemu pracownikowi, obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych?.

Sprawdź inne nasze serwisy.Powierzenie pracownikowi innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego.

musi być głowny księgowy - napisał w Różne tematy: Pracuję na stanowisku księgowego w jednostce budżetowej, ale pełnie obowiązki głownego księgowego,jestem jedynym księgowym tej jednostki i spełniam tez wszystkie wymagania aby być zatrudnionym na stanowisku głownego księgowego.. Przejęcie pracownika przez inną firmę Czy istnieje możliwość dogadania się między sobą dwóch zakładów pracy, aby przekazać sobie pracownika z jednego zakładu pracy do drugiego, oczywiscie w celu .Możliwośc pełnienia obowiązków głównego księgowego w szkole przez specjalistę ds. księgowości.. było to na okres trzech missiecy ale później znów to przedłużył.. Pracodawca powziął zamiar skierowania pracownicy, będącej sekretarką, do pracy na stanowisku administracyjno-biurowym na okres od września do listopada.czy w każdej jedn.. W wyroku z 16 października 2014 r.Należy podkreślić, że czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę może nastąpić jedynie na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym.. Takie polecenie pracodawcy jest dla pracownika wiążące i nie może on odmówić jego wykonania, jeżeli nie jest sprzeczne z przepisami prawa lub z umową o pracę pracownika (art. 100 § 1 Kodeksu pracy).W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę głównego księgowego..

Nie każda zmiana zakresu obowiązków pracownika wymaga od pracodawcy wypowiedzenia zmieniającego.

W chwili obecnej planuje się przekazanie p.o. kierownika innej osobie.. Wymóg kontrasygnaty skarbnika (głównego księgowego budżetu) zawarty w przepisach ustaw samorządowych powoduje, że pełni on szczególną rolę w strukturze ustrojowej jednostek samorządu terytorialnego.Gdy główny księgowy jest nieobecny w szkole, konieczne jest powierzenie jego obowiązków innemu pracownikowi.. Należy wskazać, że zgodnie z przepisami tej ustawy, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami.Czytaj także: Prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych>> Jednak ze względu na szczególną rolę i zadania przypisane głównemu księgowemu przez przepisy ww.. Pracodawca może bowiem w drodze polecenia służbowego powierzyć pracownikowi czasowe wykonywanie innej pracy (art. 42 § 4 KP).2) Czy powierzenie obowiązków za zgodą pracownika można zastosować na cały okres nieobecności głównej księgowej bez ograniczeń?. budżet.. i z tego co wiem to jak dwie strony zgadzają się na taki układ to można to przedłużać w nieskończoność aż do podważenia tego przez pip.. Jak w tej sytuacji ?odebrać?. bo skoro pełnisz obowiazki przez .Pracownikowi powierzono, na czas nieobecności innego pracownika, pełnienie obowiązków kierownika.. art. 54 nowej uofp nie jest prawidłowe całkowite odstąpienie przez dyrektora szkoły od zatrudnienia w niej głównego księgowego.W przypadkach uzasadnionych potrzebami zakładu pracy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż określona w umowie (art. 42 § 4 Kodeksu pracy).. Patryk Kuzior.. Skierowanie do innej pracy powinno nastąpić na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, bez obniżenia .Pracodawca może powierzyć pracownikowi dodatkowe zadania bez zmiany umowy czy zakresu obowiązków.. Jest to możliwe, jednakże należy zadbać, by prawidłowo przekazać odpowiedni zakres obowiązków i odpowiedzialności.Pobierz wzór dokumentu przekazującego obowiązki głównego księgowego innej osobie.Etat dla głównego księgowego w placówce oświatowej .. 3) Jak wygląda kwestia dotychczasowych obowiązków osoby, która pełniła będzie obowiązki głównej księgowej (czy należy przekazać je komuś innemu, czy może je wypełniać równocześnie)?Powierzenie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy jest jeszcze inną formą przekazywania obowiązków.. Pytanie: Czy możliwe jest powierzenie innemu pracownikowi, obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych.Powierzenie głównemu księgowemu obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt