Wniosek o stypendium za wyniki w nauce wzór
2020/2021 należy wpisać jedynie miesięczne dochody każdego członka rodziny.. Stypendium za wyniki w nauce mo że uzyska ć ucze ń, który w wyniku klasyfikacji poprzedzaj ącej przyznanie stypendium osi ągn ął: a) celuj ące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, b) średni ą ocen nie ni ższ ą ni ż 5,0,3.. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze 9.Załącznik nr 4 wzór nr 3, , .. (pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA .. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa do Szkolnej Komisji Stypendialnej wychowawca klasy (załącznik nr 1).. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.POZOSTAŁE STYPENDIA (wzory wniosków i dokumentów) Wniosek o przyznanie stypendium Rektora (rok akad.. Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków w roku szkolnym 2020/2021 .STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW .. Stypendium socjalne jest przyznawane na semestr zimowy, a następnie na semestr letni.. 3 i ust.. poz. 1943 z późn.. Skoro niektórzy z Was zamiast pomóc wypisują rzeczy w stylu- nie umiesz pisać, a chcesz stypendium?, to ja pytam Was, co z Was za ludzie, co z Was za .Stypendium udzielane będzie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM - nagrody za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*) Author: admin Last modified by: DELL Created Date: 6/16/2015 7:51:00 AM Company: Szkoła Lubań Other titles: WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM - nagrody za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*)Stypendia dla najlepszych uczniów..

4.W końcu gra jest warta stypendium.

Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.. We wniosku widać będzie tylko rezultat Państwa wyliczeń, które mogą Państwo zrobić na dowolnej kartce.Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie.. Przysługuje: studentom od drugiego roku studiów, przyznawane na wniosek studenta, który uzyskał w poprzednim roku studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,10) lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, o których mowa w załączniku nr 10.3.. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę .Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce, a w przypadku przyznania świadczenia w celu jego wypłaty..

Wzór Wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

nr 1 do Regulaminu)W uzasadnionych przypadkach, gdy liczba uczniów spełniających w/w kryteria jest zbyt mała, dyrektor może dokonać zmiany średniej ocen lub oceny z zachowania, warunkujących przyznanie stypendium.. 25 pkt.. Nie może ona jednak przekroczyć dwukrotności kwoty wskazanej w art. 6 ust.. Wnioski w semestrze zimowym można składać do 4 listopada - jeżeli ten termin zostanie zmieniony informacje pojawią się na tej stronie .7. .. Za wyróżniające wyniki w nauce (średnia ocen pomnożona przez 5) - za średnią ocen można uzyskać max..

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku .

1.1 do Regulaminu (czyli w oświadczeniu o dochodzie).. Wniosek (wzór w załączniku nr 1) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.. § 3.Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.. Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny w formie: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.. O „Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za wyniki w nauce" mogą ubiegać się uczniowie, którzy: 1) na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen wynoszącą: - 5.40 w klasach IV-VI - 5.30 w klasach VII-VIII, lubWniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń składa do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje go wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne może wystąpić: rodzic lub prawny opiekun ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły..

Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustala dyrektor szkoły.

Wnioski o stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie do dnia 10 września 2019 r.Stypendium Rektora za wyniki w nauce i sporcie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez 9 miesięcy.. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, występuje dyrektor na wniosek wychowawcy ucznia lub innego nauczyciela.. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. Stypendium za osi ągni ęcia sportowe nie przyznaje si ę uczniom klas I-III.. zm.) pomoc materialna przysługuje:świadczeń, o których mowa w art. 86 ust.. Aby otrzymać stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia musisz sprostać kryteriom wyznaczonym przez Ministerstwo i opublikowanym na stronie rządowej.Strona 1 z 4 WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: UCZNIOWIE DO 17 WRZEŚNIA, SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA Zgodnie z art. 90b ust.. 7 Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznawane jestRegulamin udzielania stypendiów Wójta Gminy Puck za wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów zamieszkałych na terenie Gminy Puck.pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Puck dla ucznia.pdfWe wniosku o stypendium socjalne na rok akad.. Za osiągnięcia w sportowe.- wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa do Komisji Stypendialnej wychowawca.. W przypadku posiadania osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wyniku sportowego nieujętego w niniejszym regulaminie, Komisja Stypendialna, na pisemny wniosek studenta, może uznać takie osiągnięcie i przyznać punkty .Stypendium rektora otrzymuje nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów na danym poziomie kształcenia.. Inwestujemy w talenty - VI edycja".. 2020/2021) załącznik 7a - osiągnięcia naukowe; załącznik 7b - osiągnięcia artystyczne; załącznik 7c - wyniki sportowe; oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż na jednym kierunku studiów (zał..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt