Upoważnienie do odbioru wyników badań dziecka
Upoważnienie.. Dane Pacjenta: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: (numer .. Osoba odbierająca badanie musi okazać upoważnienie odbioru badań oraz swój dokument tożsamości.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań przez osobę trzecią.. Wyniki badań są przekazywane w formie opisu oraz płyty CD.. WYNIKI BADAŃ.. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 tel: 22 514 60 00 / tel/fax: 22 514 60 60Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Author: blaszczak Last modified by: Dorota Guba Created Date: 9/9/2015 8:26:00 AM Company: Wydawnictwo Forum Sp.. 6.F/QP-DO-1/01/(09) UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ: PRZY ODBIORZE WYNIKÓW NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI OSOBY UPOWAŻNIONEJ.. z 2012 r. poz .Internetowe Konto Pacjenta udostępnia dane z: Systemu Informacji Medycznej (SIM P1) — stąd czerpiemy dane e-recept i e-skierowań, które zmieniają system ochrony zdrowia z papierowego na cyfrowy i otwierają nowe możliwości korzystania z elektronicznych dokumentów medycznychZintegrowanego Informatora Pacjenta — to system Narodowego Funduszu Zdrowia, który od 2008 roku gromadzi .. (imię i nazwisko pacjenta) (PESEL pacjenta) * niepotrzebne skreślić czytelny podpis (Imię i nazwisko) opiekuna prawnego / pacjenta pełnoletniego )Miejscowość, data:………………………………………………………..

Upoważnienie do odbioru wyników badań - wzór.

Upoważnienia telefoniczne, nie są akceptowane, ze względu na brak możliwości potwierdzenia tożsamości.UPOWAŻNIENIE DO ODIORU WYNIKÓW ADAŃ DO ELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH Ja niżej podpisany/a .Dokumenty do pobrania dla pacjenta .. Wypełnione upoważnienie do odbioru wyników badań należy dostarczyć do Punktu Pobrań.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Dmog/0104 .. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y .. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Upoważniam ………………………………………………………………………………………………….. imię i .. (czytelny podpis osoby upoważniającej) (czytelny podpis osoby przyjmującej upoważnienie) Author: pomykol Created Date: 3/15/2012 10:55:38 AM .UPOWAŻNIENIE Upoważniam…………………………………………………………….. /Imię nazwisko osoby upoważnionej/ PESEL .UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

** Nr PESEL dziecka/osoby ubezwłasnowolnionej (dla noworodka, którego matka ma nadany numer PESEL -Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Nie podajemy wyników telefonicznie i osobom nieupoważnionym!. Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015Książeczka zdrowia dziecka (dot.. pacjentów do 16 roku życia).. UWAGA: Nie wysyłamy wyników badań faxem, nie podajemy ich przez telefon i nie wydajemy osobom nieupoważnionym.. Odbiór badań możliwy jest także przez osobę upoważnioną przez pacjenta.. wyniku badania.. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.. ** proszę zakreślić właściweUpoważnienie, które powinno być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka Sytuacja taka ma miejsce, kiedy rodzic/opiekun prawny nie może osobiście przyjść z dzieckiem na badania i wysyła na przykład bliską osobę w charakterze opiekuna nieletniego, a wcześniej ta osoba nie widniała w wykazie osób upoważnionych.Pacjent ma prawo do wskazania dowolnej liczby osób upoważnionych do odbioru dokumentacji medycznej, w tym wyników badań laboratoryjnych, ale to upoważnienie powinno zostać sporządzone w .Upoważnienie do odbioru wyników badań; Upoważnienie do odbioru recept; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka; Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej; Udostępnianie dokumentacji medycznejOsoba upoważniona - należy wypełnić formularz w części..

Upoważnienie stałe do odbioru wyników badań przez osobę trzecią.

imię nazwiskoUpoważnienie do odbioru wyników.. z o.o. Other titles: Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkolaAdam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466.. PESEL) Zgodnie z art. 26 ust.. Sprawdź jak w kilku prostych krokach to zrobić.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK .. upoważnienia przez pacjenta.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Chcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań, recept lub dokumentacji medycznej?. do odbioru*: wyniku badania, kopii dokumentacji medycznej mojego dziecka/moich*.. Pobierz pełnomocnictwo z Portalu Pacjenta Medicover OnLine>> /Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta: .. , adres .Upoważnienie do odbioru wyników badań: pobierz: Upoważnienie stałe do odbioru wyników badań: pobierz: Upoważnienie do odbioru wyników dziecka: pobierz: Zasady pobierania kału na badania parazytologiczne: pobierz: Zasady pobierania kału na badania: pobierz: Zasady pobierania próbki moczu do badania dobowej zbiórki bez HCL: pobierz*w przypadku odbioru wyników badań poufnych Oświadczam niniejszym, że rezygnuję z odbycia umożliwionej i zaoferowanej mi przez podmiot leczniczy konsultacji z lekarzem w związku z odebranym przez upoważnioną przez mnie osobę ww..

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej - pobierz.

Upoważnienie do wydania wyniku badania dzieckaUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. Odpłatność za dokumentacje medyczną - pobierz.. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej - pobierz.. Dowiedz się więcej i pobierz upoważnienie >> Chcesz, aby wizytę z Twoim dzieckiem odbyła osoba niebędąca opiekunem prawnym?. Na życzenie pacjenta możliwe jest szybkie przesłanie .Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Pacjentów, wyniki badań nie mogą zostać wydane bez poprawnie wypełnionego upoważnienia.. Upoważnienie na dziecko / na osobę ubezwłasnowolnioną * uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, * odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa Sekretariat pon..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt