Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły pdf
J. Gardeckiego w Warszawie .. Jak zatem wygląda możliwość odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej w świetle prawa .Załącznik nr 6 - Wyższa Szkoła Gospodarki 1 | S t r o n a UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA _____ Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka _____ Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka Do odbioru ze żłobka dziecka_____ upoważniam/-y następujące osoby: Na podstawie pisemnego upoważnienie dziecko może odebrać także inna osoba, np. babcia, starszy brat lub opiekun prawny.. SP_upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy_klauzula informacyjna INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust.. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r., art. 43 ust.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 225 im.. Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru ze szkoły przez wskazaną wyżej osobę.. Administratorem Pani/a danych jest Szkoła Podstawowa Nr 15 w Elblągu przy ul.ModlińskiejCo do zasady to rodzice odbierają dzieci ze szkoły oraz ze świetlicy szkolnej..

(imię i nazwisko dziecka) L p .

1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniaUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku im.. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym, Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez .Ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do szkoły i ze szkoły Przyjmuję do wiadomości, że: 1.. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy Author: Sylwia Created Date: 8/19/2017 9:44:38 PM .dziecka/ obaw pracowników szkoły , że samodzielny powrót dziecka ze szkoły/ świetlicy może stanowić zagrożenie dla jego zdrowia lub bezpieczeństwa szkoła zastrzega możliwość wzywania rodziców /prawnych opiekunów do osobistego odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły w roku 2020/2021 Ja niżej podpisana/y upoważniam następujące osoby do odbioru ze szkoły mojego dzieckaOświadczenie OSOBY UPOWAŻNIONEJ do odbioru dziecka Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 15 w Katowicach KLAUZULA INFORMACYJNA Podstawa prawna: Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r..

Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka ze szkoły.

Dziecko może być odebrane przez rodziców/ opiekunów prawnych lub jedną upoważnioną przez nich osobę.3.. Na telefoniczną prośbę rodzica czy innej osoby, dziecko nie będzie wydane.. SP_upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy_klauzula informacyjna INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust.. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W OSIELSKU w roku szkolnym 2020/2021 .. DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY/ŚWIETLICY SZKOLNEJ W trybie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Upoważniam ………………………………………………………………………………………………….. imię i .Imię i nazwisko upoważnionego pokrewieństwo dla dziecka nr dowodu osobistego nr telefonu Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu pod opieką w/w osób.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA upoważniam .. bezpieczeństwo własnego dziecka po odbiorze go ze szkoły przez osobę upoważnioną, wskazaną powyżej.. 9.załącznik nr 1 do Upoważnienia odbioru dziecka ze Świetlicy SP 15 w Elblągu INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA W trybie art. 13 ust.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuUpoważnienie ważne jest w roku szkolnym 2018/2019..

Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

Telefony kontaktowe do rodziców/prawnych opiekunów: Matka Ojciec .. 1 załącznika nr 2 i 9 ust.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychAdam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466.. 1 i 2 RODO, informuję: 1.. Upoważnienie.. poz. 2082 ze zm. -rodzice w ramach władzy rodzicielskiej mają .. Upoważnienie do odbioru dziecka .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Wyrażam zgodę na odebranie ze świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej z OddziałamiUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. o ochronie danych osobowych (Dz.1 Szkoła Podstawowa nr 10 im.. Upoważnienie ważne jest na czas trwania roku szkolnego 2020 / 2021 Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru ze szkoły przez wskazaną wyżej osobę.Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka ze szkoły po skończonych zajęciach: ..

2 Armii Wojska Polskiego we Włocławku Procedury odbioru dzieci ze szkoły Podstawa prawna 7 ust.

Druk upoważnienie do odbioru dziecka to formularz, w którym rodzic / opiekun prawny dziecka (podstawa prawna: art. 95 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego rodzice dziecka w ramach swojej władzy rodzicielskiej mają prawo i jednocześnie obowiązek pieczy nad osobą dziecka, zgodnie z art. 97 Kodeksu Rodzinnego czyli w typowej sytuacji, gdy .Jednocześnie przyjmuje do wiadomości , że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w roku szkolnym 2020/2021 Niniejszym upoważniamy (upoważniam) wymienione poniżej osoby do odbioru naszego (mojego) dziecka tj. .. (imię i nazwisko dziecka) ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 12 im.opiek ę i w pełni odpowiadam za jego/jej bezpiecze ństwo oraz sposób powrotu do domu.. Title: UPOWAŻNIENIE Author: Zosia Created Date: 8/28/2014 8:41:23 PM .Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Author: blaszczak Last modified by: Dorota Guba Created Date: 9/9/2015 8:26:00 AM Company: Wydawnictwo Forum Sp.. W. Doroszewskiego ul. Sitarskich 4 w Nadarzynie 2.PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY 3 7.. Administratorem Danych Osobowych zawartych w niniejszym upoważnieniu jest Szkoła Podstawowa im..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt