Uzasadnienie zmiany nazwiska po terminie
Możliwość zmiany danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska została uregulowana w sposób kompleksowy na gruncie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.. Jak wyjaśniłam to powyżej, nie można także domagać się orzeczenia zmiany nazwiska przed sądem rozwodowym.Nie wyobrażam sobie, aby mąż i żona mieli inne, różne nazwiska, jakby byli obcymi sobie ludźmi.. W swoim piśmie zawarłem już informację: z ojcem nie utrzymuję kontaktu, łączy mnie z nim tylko stosunek .Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu).Po zmianie nazwisko nie mo Ŝe składa ć si ę wi ęcej ni Ŝ z dwóch członów.. Ja wczoraj złożyłam swoje podanie i dowiedziałam się że mam 100% szansy że zostanie pozytywnie rozpatrzone.Wniosek o zmianę nazwiska, , Czy mogę zmienić nazwisko po ślubie - opinia prawna, Zmiana imienia i nazwiska, Powrót do rodowego nazwiska po rozwodzie, II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe.. Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?. Marta, 30 lat: Do kwestii zmiany nazwiska miałam ambiwalentne podejście.W tej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego powinien wydać decyzję, w której zmienia imię albo decyzję o odmowie zmiany imienia ("odmowa wyrażenia zgody na zmianę imienia", o jakiej mowa w przepisie jest dość nieprecyzyjnym terminem)..

zmiany przeze mnie nazwiska.

Oznacza to, że nie można wystąpić z orzeczeniem o zmianie nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego.. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska dość szczegółowo precyzuje, w jakich przypadkach można takowych dokonać.Zostałam przy nazwisku byłego męża.. Chcialabym je zmienic, czytalam ustawę, wiem jakie dokumenty mam zaniesc.Kwestię zmiany nazwiska po rozwodzie reguluje art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że na zmianę nazwiska po rozwodzie mamy dokładnie trzy miesiące, od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego (choć wiele osób nad tym ubolewa, niestety nie można zmienić nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego .Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska .. Zmiana imieniaZmiana nazwiska możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego.. Wniosek zostanie uwzględniony tylko wtedy, gdy będzie uzasadniony waŝnymi względami.Zmiana nazwiska po rozwodzie To druga z najprostszych zmian - jeśli po rozwodzie nie chcesz już nosić nazwiska byłego męża, masz 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego na to, by złożyć w urzędzie odpowiednie oświadczenie..

Zmiana nazwiska jest też możliwa po rozwodzie.

zm.).Z góry uprzedzam, że pomijam kwestię zmiany nazwiska związanej ze wstąpieniem w związek małżeński, bądź sytuację odwrotną, czyli zmianę nazwiska po rozwodzie.. Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.Od decyzji w sprawie zmiany Pani nazwiska będzie służyć Pani odwołanie do wojewody (art. 14 ust.. Wniosek o zmianę nazwiska należy uzasadnić.Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.. O terminie i sposobie wniesienia odwołania winna zostać Pani przez kierownika urzędu stanu cywilnego pouczona.. 1 Lutego 2010. cywilnego, który sporządził akty urodzenia dzieci.Ponieważ przepisy szczególne - w tym wypadku ustawy o zmianie imienia i nazwiska - nie zawierają żadnych szczególnych wymogów co do treści odwołania, to uznać należy, że zasada ta .1 Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Informacje ogólne Kto moŝe wnioskować Zmiana imienia lub nazwiska moŝe nastąpić na wniosek kaŝdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadającego obywatelstwa Ŝadnego państwa jeŝeli posiadają w Polsce miejsce stałego pobytu..

Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

2008 nr 220 poz. 1414 z późn.. Dowody, Jak orzeka się o niepełnosprawności?, Prawo bankowe, Kodeks spółek handlowych (art. 301-387), Projekt ustawy o .Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca.. Nast ępnie trzeba zamie ści ć uzasadnienie wniosku o zmian ę nazwiska lub imienia.. nazwiska następuje w drodze oświadczenia złożonego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub konsulem w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.. - jest już nieaktualna.. Chodzi o to, aby uzasadni ć, dlaczego dotychczasowe nazwisko nie .. w terminie 14 dni odW uzasadnieniu można powołać się na ustawę z 17 października 2008r o zmianie nazwiska i imienia.. Przepis: Art. 12 [Zgoda, odmowa zgody przez kierownika urzędu stanu cywilnego] 1.Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie musi być sensowne, ale urzędnik zazwyczaj rozpatruje prośbę pozytywnie.. "Po upływie wymienionego terminu, zmiana nazwiska może nastąpić jedynie w trybie przepisów ustawy z 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk a nie wedle kodeksu rodzinnego.Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.. Pani z wnioskiem o zmianę nazwiska na dwuczłonowe składające się z Pani nazwiska panieńskiego i nazwiska po mężu, proszę jednak pamiętać, iż wniosek taki może zostać uwzględniony (.)..

Dlatego i ja nie widzę innej opcji, jak zmiana nazwiska po ślubie.

Wobec tego należy we wniosku o zmianę nazwiska wymienić wszystkie powody zmiany nazwiska, czyli wskazać np. że Pana matka nosi takie nazwisko oraz to, że Pana rodzina jest znana pod takim nazwiskiem.Kwestię zmiany imienia lub nazwiska - rodowego czy po współmałżonku - reguluje Ustawa o zmianie imion i nazwisk z 15 listopada 1956 r. .. może ktoś zechce wykorzystać uzasadnienie, więc .Mam problem ze zmianą nazwiska.. Nie można także, żądać od sadu, aby w wyroku orzekł o zmianie nazwiska.Jestem dorosła, mam osmieszajace nazwisko i ktore wedlug mnie przyczyną wielu niepowodzen, kompleksow w moim zyciu.. Dwa lata temu wyszłam za mąż i postanowiłam przyjąć nazwisko dwuczłonowe, jednak teraz stwierdzam, że to był błąd.. UZASADNIENIE WNIOSKU.. W lutym tego roku skończę 18 lat.. Wniosek trzeba uzasadnić - zmiana nazwiska bądź imienia musi nastąpić z ważnych powodów.. ustawy).. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska• uzasadnienie faktyczne i prawne; • pouczenie, czy i w jakim trybie oraz terminie służy odwołanie od decyzji, oraz wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia odwołania; • podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego podpisującego.Podobne wątki na Forum Prawnym: Wątek § zmiana nazwiska na panieńskie matki - uzasadnienie we wniosku (odpowiedzi: 1) Witam, Moja mama jest po rozwodzie i chciałabym zmienić nazwisko na jej panieńskie, które sama nosiłam do 6 roku życia (moje obecne jest nazwiskiem.. § Zmiana imienia i nazwiska a uzasadnienie (odpowiedzi: 4) Witam, Wiem, że tematy tego typu już występowały na .Zmiana nazwiska po rozwodzie.. Nie powołujcie się na ustawę z dnia 15 listopada 1956r.. Po pier­wsze z obec­nym part­nerem myśleliśmy poważnie o rychłym ślu­bie i nie widzi­ałam sen­su wracać do nazwiska panieńskiego na chwilę, by zaraz przyj­mować nazwisko drugiego męża.. Oznacza to, że nie można wystąpić z wnioskiem o zmianę nazwiska w trakcie postępowania rozwodowego.. Pon­ad­to nie przy­puszcza­łam, że nazwisko po byłym będzie mnie tak "uwier­ać".Zmiana nazwiska a rozwód..Komentarze

Brak komentarzy.