Wniosek o obniżenie wymiaru etatu na zasadzie porozumienia stron
jedynie w przypadku braku odpowiedniej liczby godzin dla nauczyciela i może być dokonane do końca maja lub za porozumieniem stron nawet tuż przed .1.. Tryb obniżenia.. Rozpatrując podanie uznaliśmy, że korzysta z art. 1867 kp i nie możemy jej odmówić zmniejszenia wymiaru czasu pracy, choć nie podała podstawy prawnej.Zmniejszenie etatu na wniosek nauczyciela.. 2.Czy w przypadku, gdy osoba będzie przebywała na zasiłku chorobowym, to czy pracodawca może objąć ją porozumieniem dotyczącym obniżenia wymiaru czasu pracy i wnioskować o dofinansowanie .Według art. 1867 § 1 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego etatu na okres .Nauczyciel mianowany wystąpił do dyrektora szkoły z wnioskiem o obniżenie pensum z 18 na 9 godzin na czas od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013.. W kwietniu 2020 r. wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosi 168 godzin, dla pracownika zatrudnionego na połowę etatu 84 godziny.Pracownik może zatem żą dać obniżenia wymiaru czasu pracy o np. godzinę dziennie, o 20%, do 3/4 etatu czy do poł owy etatu.. - W tym przypadku powinno się uwzględnić tę samą podstawę, która była wyliczona dla zasiłku chorobowego (przeciętne miesięczne wynagrodzenie .. Wraz ze zmniejszeniem wymiaru etatu następuje redukcja należnego pracownikowi wynagrodzenia oraz jego czasu pracy, a co za tym idzie - także wymiaru urlopu wypoczynkowego.Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego w 2020 roku..

Czy jest możliwe obniżenie wymiaru etatu bez zgody pracownika?

Z prośbą o zmianę wymiaru czasu pracy, może też wyjść pracownik, przedkładając odpowiedni wniosek o zmniejszenie etatu.Zatrudniony ma prawo wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu.. Na dzień złożenia wniosku zatem porozumienie .- Na podstawie nowelizacji przepisów, pracownica ma prawo do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego z uwagi na fakt, iż podlega nowym zasadom.. Pamiętać jednak należy, że jeśli jest Pani teraz zatrudniona przez mianowanie, to po obniżeniu wymiaru czasu pracy umowa przekształci się Pani w umowę na czas nieokreślony.Równocześnie złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 3/4 etatu.. Czy można zmienić pracownikowi etat w trakcie pobierania dofinansowania?. Na podstawie tych informacji zawarte zostało porozumienie stron, zgodnie z którym od dnia 1 listopada 2016 r., w miejsce dotychczas obowiązujących warunków zatrudnienia wprowadzono zmianę m.in. w zakresie wymiaru czasu pracy (3/4).Tak, 20% to maksymalne dopuszczalne obniżenie wymiaru czasu pracy jednak nie więcej niż do 0,5 etatu.. 2 (na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników), w myśl art. 15g ust.. Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe.. Nie można wypowiedzieć jej umowy od dnia złożenia wniosku do końca okresu wskazanego w dokumencie, o ile nie jest dłuższy niż 12 miesięcy.Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron..

Dopuszczalne jest obniżenie wymiaru czasu pracy w mniejszym zakresie.

Złożenie wniosku nie zawsze uchroni pracownika przed zwolnieniem.Pracodawca nie musi uwzględnić wniosku podwładnego, uprawnionego do urlopu wychowawczego, o obniżenie wymiaru czasu pracy poniżej 1/2 etatu.Wniosek o obniżenie wymiaru zatrudnienia zamiast urlopu wychowawczego.. Np. pracownik jest objęty od 01.05.2020 obniżonym etatem o 20% z 1 na 0,8 etatu).Pracodawca, który chce obniżyć wymiar etatu pracownika, ma w normalnym trybie do dyspozycji dwie możliwości: porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające.. Dyrektor zastosował porozumienie zmieniające do umowy o pracę, w którym obie strony wyrażają zgodę na zmianę wymiaru czasu pracy i proporcjonalnie niższe wynagrodzenie.Wniosek można złożyć na stronie: .. pracy nie może być niższe niż 0,5 etatu więc pracownikowi zatrudnionemu na 0,6 etatu nie możemy obniżyć wymiaru czasu pracy do więcej niż 0,5 etatu) .. okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.. Wielu nauczycieli o innych źródłach dochodów tak robi, że ma na swój wniosek obniżone pensum.. Zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy można dokonać rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron..

Pracodawca ma obowiązek wniosek uwzględnić.

Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika.. W umowie o pracę zawartej w dniu 01-09-2009 na czas nieokreślony, wprowadza się następujące zmiany: - zmiana wymiaru etatu: z 1/1 na 3/4 (30 godzin tygodniowo), - zmiana wynagrodzenia zasadniczego: z 1910,00zł brutto na 1432,50zł brutto, - zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego w okresie I-VIII 2012r z 18 dni na 14 dni.. Alternatywą dla bezpłatnego urlopu wychowawczego jest powrót do pracy np. na pół etatu i łączenie w ten sposób opieki nad dzieckiem z rozwojem zawodowym i zarabianiem pieniędzy.Można to zrobić za pomocą porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.. Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika.. Wyjaśniamy w artykule!Przeczytaj także: Obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego Pytanie: Pracownica po powrocie z 2-letniego urlopu wychowawczego napisała podanie o obniżenie wymiaru czasu pracy oraz kolejne podanie o indywidualny czas pracy.. Obniżenie wymiaru czasu pracy następuje na wniosek pracownika.Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest regulowane przez art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy.Wniosek o obniżenie wymiaru etatu - wzór - napisał w Komentarze artykułów: Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie..

Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika.

Na podstawie tych informacji zawarte zostało porozumienie stron, zgodnie z którym od dnia 1 listopada 2016 r., w miejsce dotychczas obowiązujących warunków zatrudnienia wprowadzono zmianę m.in. w zakresie wymiaru czasu pracy (3/4).Strona 2 - Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.Oczywiście, pracownik może zawnioskować o obniżenie etatu na okres dłuższy niż 12 m-cy, jednak będzie chroniony przed zwolnieniem jedynie w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak .Zgodnie z art. 186 (8) § 3 w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez pracodawcę - zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem .Świadczenia, o których mowa w ust.. W ten sposób za zgodą każdej ze stron może być rozwiązana każda umowa.Zachowanie formy pisemnej w przypadku porozumienia nie jest wymagane, ale dla celów dowodowych warto je zachować.Porozumienie stron będzie zmieniało umowę z pełnego etatu na umowę na część etatu, albo z części etatu na jeszcze mniejszą część.. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy.. Osoba, która wykonuje obowiązki w obniżonym wymiarze czasu pracy, podlega ochronie przed zwolnieniem.. Jeżeli pracownik odrzuci nowe warunki, to dochodzi do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.. Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie.. 5 specustawy, są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w art .Od 11.04.2020 r. strony ustaliły zmniejszenie wymiaru etatu do ½ z wynagrodzeniem minimalnym proporcjonalnym do wymiaru etatu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt