Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły (placówki) po odbytym stażu
poświadczona kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu / poświadczona kopia karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora .2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu, 3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu,dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz dyrektorów szkół: Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia oraz dyrektorów szkół - plik *.doc (MS Word) - kliknij aby pobrać2) zaświadczenie dyrektora szkoły o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty; jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilkuZatrudniam nauczyciela, który odbył rok stażu i będzie go u mnie kontynuował..

Drugi rok stażu realizował w innej placówce.

Zaświadczenie dyrektora szkoły dołączane przez stażystę do wniosku do komisji kwalifikacyjnej.Gdy kurator.Podstawa prawna: Karta Nauczyciela- art. 9c ust.. Jednym z załączników do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego jest zaświadczenie dyrektora szkoły.. Adam Balicki - pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Zarówno nauczyciel stażysta jak i nauczyciel kontraktowy po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi swojej szkoły/placówki sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego (musi to zrobić w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu).. Od 01.09.2017 r. jest zatrudniony w mojej szkole.. Dotyczy to sytuacji, kiedy nieobecność ta spowodowana jest chorobą, zwolnieniem z .Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia .dyrektora szkoły) decyzji o dopuszczeniu do rozpoczęcia stażu lub decyzji odmawiającej takiego dopuszczenia.. W zaświadczeniu o odbytym stażu w miejsce i wymiar zatrudnienia wpisać obie placówki czy tylko szkołę wystawiająca zaświadczenie?.

zaświadczenie dyrektora szkoły / zaświadczenie pracodawcy (w przypadku dyrektora szkoły),.

00:15 25.05.2012. , zamieszkiwał i pomagał w gospodarstwie, co dokumentuje zaświadczenie o zameldowaniu i zeznania świadków poświadczone przez Urząd Gminy.. Imię(imiona) i nazwisko.. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia2004r.. Nazwisko rodowe Data i miejsce urodzenia.. Wynika z tego, że aby prawidłowo odbyć staż na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, należy go odbyć w jednej szkole.. Jeżeli więc nauczyciel spełnia ustawowe wymagania uzasadniające ubieganie się o wyższy stopień awansu.Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem § 26 i § 27.Przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły należy przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z aktualnym rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie wymagań stawianym osobom zajmującym stanowiska oraz z rozporządzeniem w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz trybu pracy komisji konkursowej.Zaświadczenie dyrektora szkoły po zakończonym stażu na nauczyciela mianowanego..

Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły od 01.09.2018 r. nauczyciel ten musi ponownie odbyć staż w pełnym wymiarze.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr 260, poz. 2593 ze zm. w Dz.U.. Akredytacja.. W czasie trwania stażu Nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego, ale wyłącznie za.- dotyczy nauczyciela, który otrzymał stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 7 ust.. (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/placówki).Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły Author: Kuratorium Last .Szkoły i placówki.. Wymiar zatrudnienia w okresie odbywania stażu (wskazać wszystkie szkoły/placówki, w których nauczyciel odbywał staż a w przypadku nauczyciela realizującego co najmniejWymiar zatrudnienia w okresie odbywania stażu Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu Wymiar zatrudnienia w dniu wydania zaświadczenia.. Praca w tym gospodarstwie przypadała w okresie uczęszczania do liceum przez tego pracownika w latach 2001-2005.Zmiana szkoły a kontynuowanie stażu awansu zawodowego Pytanie Czytelnika..

Krok 9./ pieczęć szkoły/placówki / / miejscowość i data / ZAŚWIADCZENIE.

Czy powinien na piśmie wystąpić o umożliwienie odbycia stażu, a ja na piśmie poinformować że ma taką możliwość?. 20.09.2017 r. złożył wniosek o kontynuowanie stażu na nauczyciela mianowanego na trzeci rok stażu.Strona 2 - Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: § 9, ust.1, pkt 2) - wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażuAby odbyć staż na wspomniany stopień awansu zawodowego, musi staż rozpocząć od początku.. Dyrektor szkoły/placówki uzgadnia z nauczycielem, czy nauczyciel złoży również dokumentację .dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz dyrektorów szkół: Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia oraz dyrektorów szkół - plik *.doc (MS Word) - kliknij aby pobrać.. Przepisy nie narzucają wzoru tego zaświadczenia, jednakże trzeba zadbać, by zawierało ono wszystkie określone przepisami informacje, w tym m.in. informację o przedłużeniu stażu oraz kontynuacji stażu po zmianie miejsca pracy.Nauczyciel odbył staż w dwóch placówkach, najpierw w jednej szkole, a następnie kontynuował staż w drugiej szkole.. Nauczyciel rozpoczął staż w roku szkolnym 2015/16.. Nauczany przedmiot / rodzaj prowadzonych zajęć oraz wymiar zatrudnienia w dniu wydania zaświadczenia 1,3Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły § 9 ust.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku..Komentarze

Brak komentarzy.