Wniosek do prokuratora o przymusowe leczenie odwykowe - wzór
Wniosek o przymusowe leczenie ma charakter wyjątkowy, dlatego przesłanki do wystąpienia z wnioskiem również muszą mieć charakter nadzwyczajny.. Jednak żeby osoba chora udała się do szpitala na podstawie skierowaniaJeśli cel leczenia został osiągnięty przed zakończeniem terminu, na wniosek placówki leczniczej, sąd może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu.. Mój teść całe życie znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną i dziećmi.O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.. Wniosek o terapię odwykową może złożyć każda osoba (np. żona, mąż, dziecko, matka, ojciec, sąsiad, przyjaciel, kurator) lub instytucja (zakład pracy, policja, pomoc społeczna, izba wytrzeźwień), która wie o alkoholizmie danej osoby i zdaje sobie sprawę z tego, że choroba ta powoduje .WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH KARNYCH Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy Zawiadomienie pokrzywdzonego o popełnionym przestępstwie Skarga pokrzywdzonego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów Zgłoszenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH RODZINNYCH Wniosek […]Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej..

Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?

Bardzo prosze o taki wzór, mój nr faxu to 062 7847023 lub na adres [email protected] Pozdrawiam )) ~xenia.Prokurator.. Rodzina osoby uzależnionej nie może samodzielnie skierować wniosku do sądu .Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika.. 1 i 2 w/c ustawy).. Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratora - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.. Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. bardzo proszę o przesłanie wzoru wniosku o przymusowe leczenie psychiatryczne na adres .. przymusowe leczenie odwykowe, psychiatryczne można pobrać na ale trzeba się zalogować.Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, sąsiad, daleki krewny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek .pismo do Prokuratora o skierowanie na przymusowe leczenie psychiatryczne..

Formalnie rzecz biorąc jest to nadal leczenie dobrowolne.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie należy składaćWniosek o ustalenie ustania obowiązku leczenia odwykowego (DOC) Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim (DOC) Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej (DOC) Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu (DOC) Wniosek o ustanowienie opieki prawnej (DOC) Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby .§ Wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie psychiatryczne (odpowiedzi: 3) Witam poszukuję wzoru wniosku do prokuratury o przymusowe leczenie psychiatryczne § Przymusowe leczenie!. Dział do Spraw Pozakarnych przy Prokuraturze Rejonowej w Dębicy WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur.Title (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: komputer Created Date: 11/3/2003 11:45:00 AM Company(Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego synaZłożenie przez Komisję wniosku do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego..

... nie musisz pisać do prokuratora wystepujesz do sądu z wnioskiem ~misia.

Wydaje się jednak, że podstawę dla skierowania Pańskiej żony na przymusowe leczenie stanowić może art. 29 ust.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.Prokurator musi załączyć opinię lekarza do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia odwykowego alkoholika, w przeciwnym wypadku sąd zwróci wniosek - orzekł w środę, 11 września, Sąd Najwyższy.. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. W większości przypadków, przyjęcie do placówki psychiatrycznej odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego.. Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobraniaWniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.1.. Krok 4 - Skierowanie sprawy do sądu.. 1 ustawy: Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora psychicznie:Właśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłych.. W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić się na to leczenie..

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest całkowicie bezpłatna.

Zgodnie z treścią art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, leczenie odwykowe jest dobrowolne, przy czym ustawodawca wprowadził pewne wyjątki.pismo do Prokuratora o skierowanie na przymusowe leczenie psychiatryczne.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania .. Sąd może na czas leczenie poddać ją nadzorowi kuratora.Może złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.. W razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego .Jeśli komisja uzna, że są podstawy do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do sądu rejonowego.. Pije kobieta, zaniedbuje dzieci zaciaga długi.Sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego - krok po kroku Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym.Wniosek do prokuratora .. Sąd wzywa osobę, w stosunku do .Jeżeli osoba nie zgłasza się dwukrotnie na wezwania do biegłych sądowych wówczas sprawa kierowana jest do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego.. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Decyzję wydaje sąd opiekuńczy działając na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu .Przymusowe leczenie w trybie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. Sąd wszczyna postępowanie nie na wniosek rodziny osoby uzależnionej, lecz na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.Wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym.. Może złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o przymusowe leczenie dziecka.Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt