Wniosek o zamianę kary pozbawienia wolności na pracę społeczne
Ignorowanie wezwań kuratora, bądź nie podjęcie wyznaczonej pracy zazwyczaj powoduje, że kurator kieruje do Sądu wniosek o .W sytuacji, gdy, postanowienie o zamianie kar na zastępczą karę pozbawienia wolności jest prawomocne, skazany, na podstawie art. 65a § 1 kodeksu karnego wykonawczego, w skrócie kkw, ma możliwość złożenia do sądu wniosku o wstrzymanie tej kary do czasu wykonania kary ograniczenia wolności.Kara ograniczenia wolności, to nic innego jak nałożenie na osobę skazaną obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.. Odpowiedz.. Nie wspomina Pan jednak z jakich powodów.Zasadnym wydaje się złożenie wniosku o zamianę kar już teraz.. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na .Wniosek o zamianę kary prac społecznych na pozbawienie wolności.. Wobec tego, jak wskazano w art. 44 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (K.k.w.. Odmowa wykonania orzeczonych przez sąd prac społecznych lub uchylanie się od nich może skończyć się więzieniem.3) na podstawie art. 37a ("Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 4");Fakultatywne zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności..

Wniosek o zamianę kary grzywny na prace społeczne.

Pytanie z dnia 13 sierpnia Witam co mogę zrobić gdy zasadzone zostały mi prace społeczne i zgodnie z harmonogramem je wykonywalem a kurator i tak zlozyl wniosek do sadu o zamianę na kare pozbawienia wolnościZakładam, że stawienie się do odbycia kary jest spowodowane zamianą prac społecznie użytecznych na karę pozbawienia wolności (prace społeczne były zamienione z grzywny).. Wniosek o zamianę kary grzywny na pracę społecznie użyteczne można złożyć na podstawie art. 45 § 1 kkw, z który wskazuje:Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 zasady i dyrektywy wymiary kary, Kodeksu karnego.. ): „§ 1.Tak orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.. W zależności od wymiaru orzeczonej pracy, kurator nadzorujący jej wykonanie ustali, w jakich dniach i godzinach skazany ma się stawiać w konkretnej placówce i pracę tę wykonywać.Istnieje natomiast możliwość zamiany na zastępcza karę pozbawienia wolności.. Przykładami takich obowiązków mogą być np. świadczenie pieniężne czy .zamiana kary pozbawienia wolności na prace społeczne lub ogr - napisał w Postępowanie karne: Dziękuję za odpowiedź-Pozdrawiam.. Najczęściej stosowana jest ta pierwsza forma kary.Z Pana relacji wynika, że został Pan ukarany karą grzywny w wysokości 3000 zł za wykroczenie karno-skarbowe, a wyrok się uprawomocnił..

Kara ta jest równie poważna jak kara pozbawienia wolności.

A czy mogę się jeszcze odwołać?-czy jedyną szansą jest wniosek o ułaskawienie?Skazano Cię na karę prac społecznych.Musisz odpracować do 40 godzin w miesiącu.. Jak sygnalizowałem wcześniej obok obowiązku nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrącenia części wynagrodzenia na skazanego mogą być nałożone inne obowiązki.. Skazany powinien skierować do sądu wniosek o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.Wniosek o zamianę kary ograniczenia wolności na potrącenia z wynagrodzenia.. Tutaj nagle okazuje się, że dostajesz pracę i nie możesz odpracować swojej kary.Nie chcesz przecież, żeby zamienili ją na zastępczą karę pozbawienia wolności, a zamiana kary prac społecznych na grzywnę nie jest już możliwa.Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności.pdf: 655.84 KB: Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.pdf: 271.89 KB: Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.pdf: 673.43 KBMam pytanie dostałem wyrok 3 miesiedzy i 18 dni pozbawienia wolności za nie opracowanie prac społecznych lecz sąd podpowiedział mi że mogę pisać apelację i złożyć wniosek o zamianie kary pozbawienia wolności na karę raz jeszcze prac społecznych czy mógłby Pan mi pomóc z tym wnioskiem.Mąż nie podpisał proponowanej kary ze względu na te 8 miesięcy..

Kara ograniczenia wolności trwa minimum 1 miesiąc, maksymalnie 2 lata.

Obowiązku wykonania prac społecznych nie można zlekceważyć.. Ponieważ na dane spotkanie nie stawiłeś się, pomimo stawiennictwa nie rozpocząłeś wykonania uzgodnionej pracy bądź rozpocząłeś ale jej nie ukończyłeś - kurator przesłał do sądu wniosek o zamianę w stosunku do Ciebie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności.Kara ograniczenia wolności przewidziana jest w dwóch zasadniczych formach - jako prace społeczne „obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne „ lub potrącenie wynagrodzenia za pracę w wymiarze od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym.. Moje pytanie brzmi: Czy można napisać wniosek z prośbą o zamianę tej kary pozbawienia wolności na jakiekolwiek "zawiasy" lub coś innego?. Z uszanowaniem, Michał Muchowicz Radca prawny ([email protected]; tel.. mam pytanie do sędziów orzekających w sprawach wykonawczych - czy zdarza się wam na tym etapie zmienić formę wykonywania kary ograniczenia wolności w sytuacji, kiedy w wyroku orzeczona jest kara ograniczenia wolności polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, a kurator składa wniosek o .W przeciwnym razie może zostać wszczęte postępowanie o zamianę kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności..

Jednakże w tym przypadku musisz mieć stałą (mniej więcej) pracę na umowę o pracę.

sąd zarządza zastępczą .potrąceniu 10%-25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.. Stosuje się ją wyłącznie gdy egzekucja kary była nieskuteczna lub gdy z okoliczności wynika, że byłaby nieskuteczna oraz gdy grzywna nie przekracza 120 stawek dziennych lub 240000 zł (konieczne jest aby zaistniały .Zgodnie z art. 34 § 1a KK, kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.. Ostatni ok.7 lat temu.. Jeśli pracuje zarobkowo i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, to może wnioskować o zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności na potrącenia z wynagrodzenia.Strona 1 z 2 - zamiana kary prac spolecznych na kare grzywny - napisał w Prawo karne wykonawcze: Skoro mąż pracuje wystąpcie o zamianę kary ograniczenia wolności z obowiązku wykonywania kontrolowanej pracy - na potrącenie z wynagrodzenia za pracę.. Myślisz, że w sumie ok. Dasz radę.. Więcej: Kara ograniczenia wolności Rodzaj orzeczonego obowiązku zależny jest od .Jeżeli grzywna nie przekracza 120 stawek dziennych i jej egzekucja okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby bezskuteczna to istnieje możliwość zamiany tej grzywny na prace społecznie użyteczną.. Co można zrobić w takiej sytuacji?Praca społeczna jest środkiem wolnościowym wykonania kara grzywny, bo należy pamiętać, iż w myśl treści przepisu art. 46 kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.). Aktualnie Pani syn może spróbować skorzystać z następujących rozwiązań.. Możesz też poczekać na zarządzenie Ci zastępczej kary pozbawienia wolności a następnie złożyć wniosek o wykonanie kary w drodze dozoru elektronicznego.W wypadku gdy skazany nie stawi się na wezwanie lub pouczony o prawach, obowiązkach i konsekwencjach związanych z wykonywaniem nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, oświadczy sądowemu kuratorowi zawodowemu, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy, kurator kieruje do sądu wniosek o orzeczenie kary zastępczej (art. 57 .Zamiana kary pozbawienia wolności na karę grzywny, czyli art 75a kk .. kontrolowanej pracy na cele społeczne, .. wykonania kary (nie odwołano się), sąd wydał list gończy, to czy w dalszym ciągu jest możliwość złożenia wniosku o zamianę kary ?. W chwili obecnej, o ile nie starał się Pan o odroczenie kary ograniczenia wolności, względnie na przerwę w jej wykonywaniu, z chwilą podjęcia zatrudnienia mógłby Pan starać się zamianę formy obowiązku pracy społecznej na potrącenie określonej .Praca społecznie użyteczna to wykonywanie nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20-40 godzin miesięcznie.. Dodam, że miał już dwa wyroki za to samo.. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art 53-58 i art.efa napisał w dniu 05.09.2008 o godzinie 14:25:12 :..Komentarze

Brak komentarzy.