Zgoda na praca w godzinach nadliczbowych dziecko do lat 4
Czy bez mojej zgody przełożony może tak wyznaczyć czas pracy?Podsumowując, pracodawca chcący powierzyć pracownikowi opiekującemu się dzieckiem do lat 4 pracę w weekendy powinien rozważyć, czy praca ta będzie stanowiła dla pracownika pracę w godzinach nadliczbowych.. Ograniczenia czasu pracy dla rodziców2.. Prawo do urlopu wychowawczego.. Odmowa nie skutkuje dla niego żadnymi negatywnymi konsekwencjami.Pracownikom opiekującym się dzieckiem do 4 roku życia przysługuje szereg uprawnień związanych z szeroko rozumianym rodzicielstwem.. Do rozliczenia czasu pracy w systemie równoważnym potrzebny jest harmonogram pracy oraz okres rozliczeniowy.Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (równoważny system czasu pracy), mam 2-letnie dziecko.. Ograniczenia te działają, nawet gdy matka jest na urlopie wychowawczym.Jeżeli chodzi o rodziców, którzy wychowują dzieci poniżej 4. roku życia, pracodawca może powierzyć takiemu pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych, pod warunkiem, że pracownik wyrazi na to zgodę.. Praca w godzinach nadliczbowych to praca, która wykonywana jest ponad .w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4 zamierzam/nie zamierzam* korzystać z uprawnienia określonego w art. 178 § 2 k.p. (niewykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, jak również delegowania poza stałe miejsce pracy), w związku z wychowaniem dziecka (dzieci) w wieku do 14 lat zamierzam/nie zamierzam .jedno z was może złożyć oświadczenie pracodawcy, że nie wyraża zgody na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, na delegowanie poza stałe miejsce pracy (na wszystko lub tylko na niektóre) - art. 178 k.p. Takie uprawnienie przysługuje rodzicom dzieci do lat 4Rodzica małego dziecka nie można zatrudniać w nadgodzinach, porze nocnej ani wysyłać w delegacje bez jego zgody..

Natomiast matka, która opiekuje się małym dzieckiem może pracować w nadgodzinach tylko, jeśli wyrazi na to zgodę.

Oświadczam, że sprawując opiekę nad dzieckiem do lat czterech wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na: 1) pracę w godzinach nadliczbowych, 2) zatrudnienie w porze nocnej, 3) zatrudnienie w systemie przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 139 kodeksu pracy, 4) delegowanie poza stałe miejsce pracy.. Kolejnym uprawnieniem wynikającym z opieki nad dzieckiem poniżej 4 roku życia jest prawo .Do ukończenia przez dziecko 4. roku życia jeden z rodziców może być chroniony przez przepisy prawa pracy, gdyż musi zapewniać opiekę dziecku.. Rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnym.. W przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę (art. 37 Kodeksu pracy) 1381: OświadczeniePracodawca może powierzyć pracownikowi opiekującemu się dzieckiem do 4 roku życia pracę w godzinach nadliczbowych.. 2 kodeksu pracy stanowi, że pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.osób opiekujących się dzieckiem do lat 4, chyba że wyrażą na to zgodę..

Dlatego nie może bez swojej zgody pracować w nadgodzinach, w nocy, być delegowany poza stałe miejsce pracy ani też pracować na 12-godzinnych zmianach w systemie równoważnym.

Pracodawca nie może bowiem wysłać w delegację pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do 4 lat, jeżeli pracownik nie wyrazi na to zgody .1.. Zastrzeżenia i przestrogi.. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze przekraczającym dopuszczalny limit godzin nadliczbowych jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny.W zakładzie praca trwa od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.. Jeśli tak, to winien uzyskać zgodę pracownika na wykonywanie tej pracy.Pozwolenie rodzica na wykonywanie pracy przez dziecko jest dokumentem, w ramach którego rodzic lub inny prawny opiekun dziecka, wyraża swoją zgodę na wykonywanie pracy przez nieletnie dziecko.. Pracownik ma prawo dokonać wyboru, czy godzi się na taką formę pracy.. Data i podpis pracownikaOpis dokumentu: Pracownik wychowujący lub opiekujący się dzieckiem w wieku do lat 4 wyraża bądź nie wyraża zgody na zatrudnianie go w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kodeksu pracy (system przerywany), delegowanie go poza stałe miejsce pracy.. Data i podpis pracownika 2.wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*) na wykonywanie pracy w porze nocnej..

Przepisy nie rozstrzygają kwestii zakresu czasowego zgody pracownika zajmującego się dzieckiem na pracę w godzinach nadliczbowych.pracowników młodocianych (art. 203 § 1 Kodeksu pracy).

Do uprawnień tych bez wątpienia należy możliwość zadecydowania o delegowaniu poza stałe miejsce pracy.. Oświadczam, że zamierzam .Uregulowanie zaś w art. 178 par.. Czy uprawnienia rodzicielskie dotyczące np. zakazu pracy w nadgodzinach, w porze nocnej oraz wysyłania w delegację pracowników opiekujących się dziećmi w wieku do 4 lat muszą być .Bez zgody pracownika nie jest również dopuszczalne zobowiązanie go do świadczenia pracy: w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w systemie przerywanego czasu pracy, bądź delegowanie go poza stałe miejsce pracy.. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracodawca ma obowiązek dopuścić powracającego pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe .Pracownikom opiekującym się dzieckiem do 4 roku życia przysługuje szereg uprawnień związanych z szeroko rozumianym rodzicielstwem.. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.• osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 4 (Ci pracownicy mogą pracować dłużej w ciągu doby, jeśli wyrażą na to pisemną zgodę).. Pracodawca nie może bowiem wysłać w delegację pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do 4 lat, jeżeli pracownik nie wyrazi na to zgody .Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy..

Przełożony na kolejny miesiąc ułożył grafik, zgodnie z którym dwa dni pod rząd mam pracować do godziny 24 (według wewnętrznego regulaminu firmy praca nocna zaczyna się od godz. 22).

Oświadczenie pracownika wychowującego dziecko do lat 4 składa się do pracodawcy.Zanim polecisz pracownikowi opiekującemu się dzieckiem, które nie ukończyło 4 roku życia, wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych upewnij się, że pracownik wyraża na to zgodę.. Pracownica wychowująca samotnie dziecko w wieku 2 lat, która wcześniej nie zgodziła się na pracę w godzinach nadliczbowych, została zobowiązana do pełnienia telefonicznego dyżuru w domu między godz. 17.00 a 20.00.W przypadku kobiet, które dopiero zostanie matką nie może pracować w godzinach nadliczbowych.. Zgoda nie może być przy tym dorozumiana - nie możesz wywodzić jej istnienia z samego faktu, że pracownik wykonał polecenie pracy w nadgodzinach.Stosownie do treści art. 178 §2 kodeksu pracy pracownika, opiekującego się dzieckiem do lat 4 nie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 kodeksu pracy (chodzi tu o system przerywanego czasu pracy) oraz delegować poza stałe miejsce pracy.o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych na podstawie art. 151(2) § 1 K.p. 1022: Wniosek: o udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy.. Do uprawnień tych bez wątpienia należy możliwość zadecydowania o delegowaniu poza stałe miejsce pracy.. Pracownika takiego nie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy jak również delegować poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 kodeksu pracy) 2.. Jeżeli pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 4 odmówi pracy nadgodzinowej, wówczas nie spotka się z żadnymi negatywnymi .Oświadczam, że w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4 : 1.wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*) na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt