Zgoda dyrektora na dodatkowe zatrudnienie wzór
Dotyczy to zarówno zatrudnienia w charakterze nauczyciela, jak i pracy na innym stanowisku.Na podstawie przedłożonego oświadczenia pracodawca będzie wiedział, w jakiej wysokości miesięcznie pracownik uzyskuje łączne wynagrodzenie we wszystkich stosunków pracy, a następnie czy ma obowiązek opłacać za taką osobę składkę na FP.. 3 tejże ustawy.. W związku z tym .. Od 1.09.2017 ma obowiązywać zmiana przepisów o zatrudnieniu nauczycieli w dwóch szkołach, jak wiemy wymaga to zgody Dyrektora macierzystej placówki.. Ja jestem nauczycielem w dwóch szkołach od 10 lat (żeby przeżyć, trzeba dorobić).Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury.. W naszej szkole prowadzone są różne kursy, w tym językowe.. Nauczyciel akademicki dla którego Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy może podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracyPrzepisy Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn.. Takiej możliwości nie ma dyrektor szkoły będącej dodatkowym miejscem zatrudnienia.Dodatkowe ograniczenie dla urzędników i stanowisk kierowniczych; Urzędnicy i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w służbie cywilnej mogą podejmować dodatkowe zarobkowanie na podstawie umów cywilno-prawnych (np. umowy o dzieło, umowy zlecenie) tylko na podstawie pisemnej zgody dyrektora generalnego (kierownika) urzędu.Zgoda na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela ..

o wyrażenie zgody na podjęcie/kontynuowanie* dodatkowego zatrudnienia.

Większość urzędników ma obowiązek ubiegać się o pisemną zgodę dyrektora generalnego swojej placówki, jeśli chcą podjąć dodatkowe zatrudnienie.Odpowiedź zależy od statusu osoby zatrudnionej w służbie cywilnej.. Wzór pisma - zgoda dyrektora szkoły na przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela .. może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia - nie mniej jednak niż do ½ etatu.. "Uzupełnianie etatu Na podstawie art. 22 ust.1 KN.. Ostatnio kilku nauczycieli otrzymało propozycje współpracy.. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11. zm.), ani ustawy o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.. Przepis ten nie dotyczy nauczy-cieli wymienionych w art. 222 ust.. W razie braku zgody to dyrektor szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy.. Przepis ten dotyczy jednak tylko tych nauczycieli, którzy zatrudnieni są w pełnym wymiarze zajęć.4.. Obowiązek uzyskania zgody na kontynuowanie lub podjęcie dodatkowego zatrud-nienia i przedstawienie takiej zgody dyrektorowi szkoły, w której nauczyciel jest do-datkowo zatrudniony jest zadaniem nauczyciela..

Czy takie dodatkowe zatrudnienie wymaga zgody mojego przełożonego?

Rektor nie wyra ża nauczycielowi akademickiemu zgody na podj ęcie lub kontynuowanie zatrudnienia u dodatkowego pracodawcy prowadz .zgoda nauczyciela na uzupełnianie etatu w innej szkole - napisał w Praca: witam.. Można złożyć wniosek później, ale organ prowadzący musi mieć czas na podjęcie decyzji, a dyrektor na zamieszczenie dodatkowych godzin w szkolnym planie nauczania.lub niewyra żenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.. potrzeba zminimalizowania zarzutów o korupcję.. Przyczyną jest m. in.. Z przedstawionej przez Pana sytuacji wynika, że jest Pana zatrudniony jako pracownik samorządowy.. 41-800 Zabrze, ul. Sienkiewicza 33.. Na podstawie art. 222 ust.. Poza tym jestem zatrudniony na dwóch wyższych uczelniach.. zm.) nie zakazują nauczycielom podejmowania dodatkowego zatrudnienia, jak również nie nakazują ani informowania dyrektora szkoły o podjęciu takiego, ani uzyskiwania jego zgody na nie.Jacek 27-04-2017 10:31:02 [#03] specustawa.. Dodatkowe zatrudnienie a zakaz konkurencjiW tym przypadku podjęcie dodatkowego zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedmiotowego (przedmiotów teoretycznych) nie wymaga się uzyskania zgody dyrektora szkoły, w której obecnie nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze..

Należy przyjąć, że dyrektor może udzielić jedynie bezwarunkowej zgody na dodatkowe zatrudnienie.

1 ustawy z dnia 14 grudnia - Przepisy wprowadzające ustawę -Obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na podjęcie dodatkowej pracy w regulaminie pracy.. Zgoda rektora na wykonywanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia - mo że by ć wyra żona na okres nie dłu ższy ni ż dwa lata.. Jestem nauczycielem w liceum.. 3.Misją firmy Librus jest wspieranie rozwoju edukacji przez dostarczanie najwyższej klasy rozwiązań wspomagających procesy edukacyjne i zarządzanie oświatą.. Na poniższej stronie prezentujemy zbiór dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy Dyrektora szkoły.Propozycje wzorów m.in. wniosków, pism i procedur można wykorzystywać w niezmienionej formie lub modyfikować je zgodnie .Wzory dokumentów (152) Witam serdecznie Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.Przepisy nie wskazują, by zgoda udzielana na dodatkowe zatrudnienie mogła mieć warunkowy charakter i być ograniczona do danego wymiaru zajęć..

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu wystąpiłam do rektora o zgodę na dodatkowe zatrudnienie w innym miejscu pracy.

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.. Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r.Dodatkowa praca tylko za zgodą dyrektora Regulację wprowadzi ustawa wprowadzająca nowe przepisy regulujące ustrój oświaty - znowelizuje ona m.in.. We wniosku wskazałam miejsce dodatkowego zatrudnienia oraz charakter wykonywanej pracy; nie napisałam natomiast, na jaki okres chcę uzyskać zgodę.Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia wymagać będzie pisemnej zgody dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu lub organu prowadzącego.. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.. Poniżej prezentujemy wzór zgody na ograniczenie zatrudnienia.wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.. Przepisy ust.. Kartę Nauczyciela.. Zgoda na dodatkowe zatrudnienie nie jest zatem wymagana w przypadku podjęcia dodatkowego zatrudnienia w innym miejscu pracy niż szkoła (przedszkole, placówka lub zespół), a także na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na podstawie umowy zlecenia - tłumaczy MEN.W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.Przepis będzie dotyczył tylko i wyłącznie nauczycieli.Wzór - Wniosek nauczyciela o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego .. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie WNIOSEK o wyrażenie zgody na kontynuację lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia Na podstawie art. 222 ust.. Zasada będzie dotyczyć jedynie okresu przejściowego, a zatem obowiązywać do 31 sierpnia 2019 r. i obejmie pedagogów zatrudnianych w pełnym wymiarze.Wzory druków - dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego Zarządzenie Rektora nr 50/XV R/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie dodatkowego, poza Uczelnią, zatrudnienia nauczycieli akademickich: (przejdź do zarządzenia) „§3.1.. Każdy członek korpusu służby cywilnej musi uzyskać zgodę dyrektora generalnego (kierownika urzędu) na dodatkowe zatrudnienie, tj. świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania i wyboru.Zgoda musi być uprzednia Jeśli sformułowany w ustawie zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych uchyla zgoda dyrektora generalnego urzędu (w przypadku dyrektora .Chodzi o sytuację określoną w art. 129 ust.. WNIOSEK.. 1-3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, z tym że zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez dyrektora szkoły, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, udziela organ prowadzący szkołę, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego dyrektora.O dodatkowe godziny dyrektor powinien wnioskować na etapie tworzenia arkusza organizacji pracy szkoły..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt