Rozliczenie godzin ponadwymiarowych nauczycieli wzór
Nie są one jednak godzinami nadliczbowymi, czyli godzinami pracy ponad kodeksowe normy czasu pracy wynoszące zasadniczo 8 godzin na dobę i 40 godzin średnio na tydzień, w przyjętym okresie .Jak sobie poradzić z podziałem subwencji oświatowej w przypadku godzin ponadwymiarowych nauczycieli.. Karta Nauczyciela z uwagi na specyficzny czas pracy nauczycieli przewiduje jako jeden ze składników wynagrodzenia nauczyciela wynagrodzenie za pracę w godzinach .Realizacja zajęć przez nauczycieli w czasie pandemii - regulacje na rok szkolny 2020/2021 Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, którzy realizują godziny ponadwymiarowe lub podwyższone pensum Jak liczyć płacę za godziny ponadwymiarowe - weź udział w szkoleniu „Płace w oświacie od A do Z"Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, którzy nie strajkowali.. W czasie strajku nauczyciele, którzy do niego nie przystąpili nie mieli możliwości realizacji godzin z uczniami, w tym godzin ponadwymiarowych.. 5c ustawy - Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki .Minister Edukacji Narodowej uregulował te kwestie jedynie w przypadku nauczycieli szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej.. 21.Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę..

Liczba godz. ponadwymiarowych wypracow.

9,03 zł x 50% = 4,52 zł.Godziny ponadwymiarowe tym różnią się od godzin nadliczbowych, że są one czasem pracy wykraczającym ponad czas wynikający z wymiaru określonego w umowie o pracę (np. ponad ½ lub ¼ etatu).. Organy prowadzące nie mogą wydawać zarządzeń w tej sprawie.. Dowiedz się więcej czym jest karta ewidencji czasu pracy oraz co powinna zawierać.. Rozliczenie godzin nauczyciel wspomagający +rewalidacjaSkoro wypracowałeś w ciągu tych trzech dni 16 godzin i zakładam, że masz 18 godzin w etacie, to przepracowałeś w tym czasie 3x3,6=10,8 swoich etatowych godzin.. 6 Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określadla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,Obok godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw nauczycielska pragmatyka przewiduje również możliwość realizowania przez nauczycieli zajęć bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 35a ust..

Przy obliczaniu liczby godzin ponadwymiarowych nie stosuje się zaokrągleń.

16-10,8=5,2, co w zaokrągleniu daje 5 godzin ponadwymiarowych i za tyle powinieneś otrzymać wynagrodzenie.rzewa 22-09-2011 08:13:06 [#18] z tego co napisałaś wychodzi mi, że ten n-l ma 4,74 godzin ponadwymiarowych w arkuszu (24-19,26=4,74) jak pracuje 4 dni w tygodniu (ma ustalony przez dyrektora 4-dniowy tydzień pracy) i był nieobecny przez 2 dni (pn, wt), to będzie miał wypłacone za 4,74 godziny ponadwymiarowej -> przez te 2 dni wypracował więcej niż suma połowy pensum i przyznanych .11 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji wydało rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Zgodnie z tym aktem prawnym funkcjonowanie szkół zostało zawieszone od 16-go do 25 marca.. Dyrektor może w tym celu wykorzystywać e-dzienniki lub sięgnąć zrobić to w arkuszu kalkulacyjnym.W komentarzu zwięźle zobrazowano sposób wynagradzania nauczycieli w razie przekroczenia ich tygodniowego wymiaru czasu pracy - godzin ponadwymiarowych..

Przykład obliczania ilości godzin ponadwymiarowych przedstawia załącznik nr 1.

Pobierz darmowy wzór tego dokumentu w dwóch formatach pdf i xlsx.Rozliczenie godzin ponadwymiarowych Rozliczenie godzin ponadwymiarowych - korekcyjno-kompensacyjne + godz. z wych.. 1 Karty Nauczyciela).ROZLICZENIA GODZIN PONADWYMIAROWYCH.. W tym dziale znajdziecie Państwo większość obowiązujących w szkole dokumentów .Wyłączne kompetencje do ustalania, jak nauczyciel ma rozliczyć się z pracy zdalnej, ma dyrektor szkoły.. Całość opatrzono przykładem dla lepszego zobrazowania przedmiotowej regulacji.liczba godzin ponadwymiarowych, jaka może być naliczona nauczycielowi za tydzień pracy.. Rozporządzenie to nie regulowało kwestii organizacji pracy nauczycieli w tym czasie ani ich .Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ze zdziwieniem przyjęło wypowiedź ministra Dariusza Piontkowskiego, który w programie "Panorama Opinii" w TVP stwierdził, iż "nauczyciele będą dostawali wynagrodzenie za gotowość do pracy, ale nie będą dostawać dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, bo takich godzin nie będzie".Limit godzin ponadwymiarowych można określić w limicie doby, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego lub wyższego wymiaru czasu pracy..

Większość nauczycieli w szkole posiada godziny ponadwymiarowe na rok szkolny 2012/2013.

Parametry rozliczania godzin ponadwymiarowych opisujemy tylko dla tych nauczycieli, którzy takie go-Liczba godzin przepracowanych w miesiącach przyjmowanych do podstawy: 160 godzin nominalnego czasu pracy w lutym 2017 r. + 184 godziny nominalnego czasu pracy w marcu 2017 r. + 152 godziny nominalnego czasu pracy w kwietniu 2017 r. = 496 godzin Dodatek za 1 godzinę nadliczbową: 4.479,90 zł : 496 godzin = 9,03 zł.. Na przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych - jednak nie przekraczającej ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć - konieczne jest uzyskanie zgody nauczyciela .Aby obliczyć liczbę godzin ponadwymiarowych w tygodniu, w którym są egzaminy, najlepiej zastosować sposób opisany w cytowanym wcześniej § 6 ust.. Pa-rametr ten wyliczany jest automatycznie.. Opracowanie skupia się na tej instytucji, która ze względu na swój charakter wymaga specyficznego trybu obliczania wynagrodzenia.. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2009 r., pamiętając, że dla pensum wynoszącego 18 godzin tygodniowo, pomniejszenie wynosi 3,6 godziny za każdy dzień (albo 4,5 godziny, gdy dla .Nauczyciel uzupełniający etat nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych ani w szkole macierzystej, ani w szkole, w której uzupełnia etat.. Uzupełnienie etatu nauczyciela stosuje się do zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nauczycieli, dla których brakuje godzin, aby mogli realizować pełne pensum.Od - do Dzień tygodnia Ilość godzin wynikających z planu nauczania Norma godzin etatowych Śr. dzienna liczba godzin ponadwym.. Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. Liczba dni pracy w tygodniu Tygodniowa liczba godzin etatowych ponadwymiarowych Dzienna średnia liczba godzin etatowychGodziny ponadwymiarowe to przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.. Oznacza to możliwość wyboru między wskazaniem godzin ponadwymiarowych jako limitu w skali doby, tygodnia czy miesiąca, a także okresu rozliczeniowego czy wyższego wymiaru etatu, którego przekroczenie uprawnia do dodatku.. Zastępstwa doraźne klasa ilość godz.. W szkołach tych dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się .Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.. z 2014 r. poz. 191), § 6 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej .b.. liczba godzin ponadwymiarowych w zasadzie nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć..Komentarze

Brak komentarzy.