Podać wzory grupowe następujących związków 3-metylobut
Narysuj wzór strukturalny substancji.. polarnym d) HBr/ROOR e) H 2 O/H+ f) Br 2 /H 2 O g) H 2 /Pt h) KMnO 4 /H+ 4. Podaj główne produkty poniższych reakcji.. Zadanie 12.PRZYKŁADOWE ZADANIA ORGANICZNE ZWIĄZKI ZAWIERAJĄCE AZOT Zadanie 1127 (1 pkt) Uszereguj podane związki według rosnącego ph w roztworze wodnym.. Związek Y można otrzymać ze związku Q z pominięciem związku X, jeżeli zastosuje się wodny roztwór wodorotlenku potasu.. (2 pkt) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli wzory wszystkich tlenków reagujących z substancjami, których nazwy podano w tytule każdej kolumny.Zadanie: podaj nazwy związków chemicznych a cr2s3 , b n2o Rozwiązanie: a cr2s3 siarczek chromu iii b n2o tlenek diazotu podtlenek azotu c albr3 bromek Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.. W zdaniu 1. i 2. podkreśl właściwe określenie spośród podanych w nawiasie, a w zdaniu 3. wpisz odpowiednie informacje.Napisać wzory i podać nazwy produktów reakcji eliminacji zachodzących dla następujących związków.. Aplikacja na telefon komórkowy WYMAGANIA: wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA, Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu.Wprowadzenie.. Pogrupuj w pary podane niżej związki i podając ich wzory półstrukturalne przyporządkuj do wzoru ogólnego..

Podaj wzory grupowe następujących związków.

Zadanie 1 (2 pkt.. Uzupełnij poniższe zdania, tak aby powstały informacje prawdziwe.. Zapisz reakcje wzorami chemicznymi.Podaj numery alkenów, które mogą tworzyć izomery cis-trans Zadanie 11. Podaj wzory grupowe następujących związków: a) metylocyklobutan b) bromocyklobutan c)1,2-dichlorocykloheksan d)1,1- dibromocylkoheksan e) 1,3-dietylocykloheksan f) 1-bromo-4-metylocykloheksanPodaj wzory grupowe następujących związków: I 1 - chloro - 2 -metylobutan II 2 - jodo - 2 - metylopropan III 2,2 - dibromopropan IV 1,3 - dijodobutan V 1,1,1,3 - tetrachloropropan VI 2,2,3,3 - tetrametylobutan VII 3 - metylobut - 1 - en VIII 2 - metylobut - 2 - en IX 2 - metylobut - 1 - en X 3 - metylobut - 1 - yn XI 4 - metylopent - 2 - ynNapisz wzory grupowe następujących związków i podaj ich nazwy: a) alkohol zawierającego 10 atomów wodoru, b) kwasu karboksylowego zawierającego 7 atomów węglaProszę o pomoc.Podaj wzory strukturalne następujących związków : a)2,2-dimetylopropan , b)3-metylobut-1-en ,c)4-metylopent-2-yn , d)2-chloro-3-metyloheksan nairda 7.03.20122) Podaj wzory grupowe następujących związków: a) 3-etylo-3-metylopentan b) 3-metylopent-2-en c) okt-2-yn 3) Dla podanego związku ch3-ch2-ch2-ch2-ch3 a) określ do jakiej klasy związków należy b) określ charakterystyczny typ reakcji jakiej ulega c) podaj liczbę wiązań sigma i pi d) zapisz i uzgodnij równanie reakcji pólspalania3..

Napisać wzory i nazwy produktów konkurencyjnych reakcji SN i E.

Nazwa związku III: 3-metylobut-2-ol Nazwa związku IV: 3-metylobut-1-olGrupowe reakcje charakterystyczne zwiĄzkÓw.. a) Podaj wzór strukturalny lub półstrukturalny węglowodoru, opisanego.. Poniżej przedstawiono wzór węglowodoru: CH 2 =CH-CH 2-CH 2-CH 3 Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) i podaj nazwy systematyczne trzech wybranych izomerów tego węglowodoru, które są alkenami.. A. alkoholu zawierajacego 7 atomu wegla B. kwasu karboksylowego zawierajacego 16 atomow wodoru C. estru pochodzącego od kwasu octowego i alkoholu etylowegoZadanie ID:1370 [2012] W tabeli przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) wybranych alkanów o łańcuchach prostych i rozgałęzionych oraz ich temperatury wrzenia pod ciśnieniem 1013 hPa.. Podaj produkty reakcji 2-metylobut-2-enu oraz reakcji 1-etylo-2-metylocyklopentenu z następującymi reagentami: a) Br 2 b) [BH 3], a następnie H 2 O 2 /OH-c) HBr w środ.. podaj wzory grupowe następujących związków: a) l-bromo - 2 chloro~33-dimetyloheksan b) 2,2,3,3,-tetrabromo-I-chlorobutan c) 3,3dichloropentyn d) 2-bromo-3chloro-3 ,4-dimetylohept-1 en e) 1,I-dichloro-2bromookt-3-en t) o-bromotoluen 3. narysuj wszystkie izomery związku o wzorze C7H16(2 pkt) Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) dwóch pochodnych propanu..

Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) jednego izomeru każdego z tych związków.

Wskazać produkt główny.. Przemiana związku X do związku Y przebiega według mechanizmu rodnikowego.. Zadanie 33.. Jeżeli w zakładzie pracy funkcjonują organizacje związkowe, pierwszą czynnością, która powinna zostać wykonana przez pracodawcę w związku ze zwolnieniami grupowymi jest ich pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych oraz przeprowadzenie z .Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji oznaczonych na podanym schemacie numerami 1, 3.. Logarytm potęgi Mnożenie potęg.Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji chemicznej, która odpowiada za odczyn roztworu stearynianu potasu przed wykonaniem doświadczeń chemicznych.Chemia- obliczenia zadań na telefon komórkowy: Pobierz program Chemia: Węglowodory nienasycone.. Zadania: 1.. Narysuj ich wzory grupowe (półstrukturalne): c11h22, c12h26, c14h30, c15h32.Zapisuje wzory strukturalne i półstrukturalne (proste przykłady) węglowodorów.2.. Wzory strukturalne niektórych heterocyklicznych amin aromatycznych..

(1 pkt) Podaj nazwy systematyczne związków, których wzory oznaczono numerami III i IV.

Właściwy porządek podaj zapisując go wzorami półstrukturalnymi.Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny izoprenu: Podaj nazwę systematyczną izoprenu oraz wzór ogólny szeregu homologicznego, do którego należy izoprenu.. 1) 3-metylobut-1-yn 2) heks-3-en 3) n-pentanThis preview shows page 1 - 4 out of 4 pages.. 2) Podaj nazwy systematyczne następujących związków: 2-metylopropan 2,2-dimetylopropan 3,3-dimetylopentan CH CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 C CH 3 CH Podaj nazwy systematyczne następujących związków: 2-metylopropan 2,2-dimetylopropan 3,3-dimetylopentan CH CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 C CH 3 CHSi02 - 0,5 mola - 30g Mg - 1 mol - 24 g Si - 0,5 mola - 14 g MgO - 1 mil - 40 g. Zadanie 4. a. chlorek t-butylu + H2OChemia- metody obliczeń zadań w telefonie komórkowym "Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych" ZAKRES ROZSZERZONY K. Pazdro.. 1.Wskaż, które z podanych węglowodorów są alkanami.. Podczas dehydratacji nasyconych alkoholi (alkanoli) o wzorze ogólnym R 1 -CH(OH)-R 2 (gdzie R 1 łne; R 2) oprócz wody powstaje mieszanina nierozgałęzionych alkenów, które są względem siebie izomerami konstytucyjnymi.. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe .1. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. Wskazać produkt główny.. a. chlorek t-butylu + H2OZadanie ID:1504 [2010] W wysokiej temperaturze w obecności Al 2 O 3 alkohole ulegają reakcji dehydratacji (odwodnienia).. Napisać wzory i nazwy produktów konkurencyjnych reakcji SN i E..Komentarze

Brak komentarzy.