Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Cz. II - w przypadku posiadania rachunku bankowego przez pełnoletniego ucznia lub rodzica należy wpisać dane dot.. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXII/395/2008 Rady Miasta Siedlce z dniaTermin złożenia wniosku.. Zaznaczyć osobę, we wniosku której znajduje się komplet dokumentów.. Zamknij X. ul. miejscowość ulica/nr kod pocztowy miejscowość ulica/nr kod pocztowy Adres zamieszkania ucznia *1 W której klasie uczeń pobiera naukę Adres stałego zameldowania uczniaWniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się: do dnia 15 września danego roku szkolnego dla uczniów, do dnia 15 października danego roku szkolnego dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.. Wnioskodawca.. 2 lit. g tego rozporządzenia w związku z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.);Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego słada się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: uczniow i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; 6 ustawy o systemie oświaty wnioski o przyznanie stypendium można składać do 15 września w danym roku szkolnym w przypadku uczniów oraz do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów, np. językowych, nauczycielskich.Wniosek o Stypendium Szkolne - wzór wypełnienia..

Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest rozpatrzenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

I - należy wpisać dane osobowe ucznia, na którego składany jest wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2.. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący .rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią art. 6 ust.. nr 2 do Regulaminu)Informacja dotycząca przyznawanych form stypendium szkolnego oraz sposobu ustalania dochodu w rodzinie ucznia Zgodnie z art. 90d ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. a) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie: b) Inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium (jest to informacja uzupełniająca, gdyż warunkiem koniecznym dla uzyskania stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego - zagadnienie dochodu .3. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018r..

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Więcej o Polityce Plików Cookie.. zm.) pomoc materialna przysługuje: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla(data i podpis osoby przyjmującej wniosek) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2019/2020 Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.Dane o szkole.. Zgodnie z art. 90n ust.. ROZMIAR: 51.11 KB, RODZAJ: PDF TAGI: pracownik socjalny.. Wykaż w uzasadnieniu gdzie mieszkasz i jakie opłaty za to ponosisz, jak dostajesz się na zajęcia i czy podejmujesz pracę, nawet jeśli to praca dorywcza czy weekendowa.Stypendia i Zasiłki szkolne 2019/2020 INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2019/2020 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((t.j..

Górnych Wałów 9 44-100 Gliwice Centrala: (32) 335-96-00 ...Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.

Strona korzysta z plików cookie.. * zaznaczyć właściwą odpowiedź WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. WNIOSKODAWCA Wniosek składaWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych .. wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i podane na podstawie posiadanych przeze mnie dokumentów, .. iż uczeń/ uczennica ubiegająca się o stypendium w roku szkolnym 2020/2021 podlegać będzie opiece dydaktycznej nauczyciela.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1.. Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: UCZNIOWIE DO 15 WRZEŚNIA, SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA Zgodnie z art. 90b ust.. o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. z 2019r.. nr 6 do Regulaminu) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (zał.. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2020 r.przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu - art. 90n ust..

Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć: rodzice, opiekunowie prawni uczniów, pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 5.. 7 ustawy o systemie oświaty, w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, czyli po 15 września danego roku szkolnego.. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 23 września 2016: .. 3 + 1 = ?. Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym.STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI MIASTA SIEDLCE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2017 R. (druki będzie można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) od dnia 30.08.2017 r.Warunkiem przyznania stypendium jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, którejWnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: 1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; 2) słuchaczy kolegiów pracowników służb .Strona złożyła wniosek dnia 27.09.2013 r. natomiast zgodnie z art.90n ust.6 ustawy o systemie oświaty: „Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb .Zgodnie z art. 90n ust.. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.. Rozpatrywanie wniosków, złożonych po 15 września danego roku szkolnego może wynikać ze zmiany sytuacji finansowej w rodzinie.Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych ( zał.. poz. 1457) W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE2) Wniosek SU o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów (załącznik nr 4), 3) Lista szkół, które nie wytypowały kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 wraz z uzasadnieniem dyrektorów tych szkół o przyczynach braku kandydata (załącznik nr 5).stypendium -XII I VI ADNOTACJE PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK Tak Nie Rodzeństwo ucznia, które ubiega się o stypendium szkolne (imię i nazwisko oraz szkoła).. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodówWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO _____ Zgodnie z art. 90 b ust.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.. zm.) pomoc materialna przysługuje: - uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach .Uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne Podając większą ilość faktów występujących w rodzinie masz większe szanse na otrzymanie stypendium.. nr 1 do Regulaminu) oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zał.. poz. 1481 z późn.. poz. 1457 z późn.zm.). 1 lit. c oraz art. 9 ust.. Dane o uczniu.. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. ZOBACZ PODOBNE » Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego - Wzór, Druk.. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.. z 2019 r. poz. 1481 z późn.. poz. 1481 z późn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt