Wniosek o zaopiniowanie projektu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
41 260 53 10 e-mail: [email protected] „Wspieranie działań archiwalnych 2019" Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2018. o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki.. Do wniosku dołączamy następujące załączniki:Title: zarz.. Zgodnie z art. 6 ust.. Załączniki do wniosku: 1) koncepcja obsługi komunikacyjnej wraz z planowanym zagospodarowaniem terenu na czytelnym załączniku graficznym w skali 1:500 2 egzemplarze, nr 3 procedura.tif Author: EPerlakowska Created Date: 2/1/2011 12:33:59 PMArchiwum Państwowe w Kielcach.. Jest to tryb uzgadniania brzmienia aktu prawnego pomiędzy dwoma podmiotami - por. § 74 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad .Przepisy kancelaryjno-archiwalne uzgodnione z Archiwum Narodowym w Krakowie przed dniem 1 listopada 2015 r. zachowują ważność do dnia wejścia w życie nowych przepisów - por. art. 6 i 7 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. poz. 566)Uzgadnianie przepisów kancelaryjno-archiwalnych państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.. WPROWADZENIE 1.. 1 lipca 2015.. W pismach przewodnich do ww.. zm.):Właściwość w zakresie uzgadniania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla różnych podmiotów Stosowanie rozporządzenia PRM z dnia 18 stycznia 2011 r.Podmioty prywatne mogą wystąpić do archiwów państwowych o zaopiniowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych..

Podmioty prywatne mogą zwrócić się do Archiwum Państwowego w Warszawie z wnioskiem o zaopiniowanie projektu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Nabór II" Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2018" Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2017" Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych - priorytet digitalizacja" Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2016.WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOSCI Proszę o wydanie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości stanowiącej .. 4. kopie decyzji o warunkach zabudowy obowiązującą w dniu złożenia wniosku, jeżeli była wydana1.. Uzgodnieniu podlegają normatywy kancelaryjno-archiwalne: Instrukcja kancelaryjna; Jednolity rzeczowy wykaz akt; Instrukcja archiwalna; Jednostki organizacyjne przekazują normatywy kancelaryjno-archiwalne w jednym egzemplarzu, celem ich oceny.ZASADA TRWAŁOŚCI PROJEKTU W RAMACH POKL ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW Alina Szklaruk Warszawa, 29 października 2014 r. ..

Podmiot udostępniający informację: Data utworzenia: 2015-05-26: Data publikacji: 2015-05-26:Uzgadnianie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

o kryteria rzeczowe; 2) ujęciu w wykazie akt wszystkich zagadnień, którymi .7. projektów często spotykam się z formułką Brak odpowiedzi w podanym terminie potraktowany będzie jako uzgodnienie projektu.Zastanawiam się, czy zacytowane przeze mnie zdanie jest poprawnie zbudowane i czy brak uwag do jakiegoś projektu można określać jako jego uzgodnienie.Po sporządzeniu przez geodetę wstępnego projektu podziału nieruchomości, możemy złożyć wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta - organu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości.. 2019 poz. 553 z późn.. Normatyw ten określa przede wszystkim system kancelaryjny obowiązujący dla danego urzędu czy przedsiębiorstwa obieg dokumentów (), sposób rejestracji .Zajmowała się przeprowadzaniem kontroli archiwalnych, opracowywaniem i uzgadnianiem przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, prowadziła też zajęcia dla studentów archiwistyki.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami .1.. Ustalenie dla klas końcowych kwalifikacji archiwalnej polega na przyporządkowaniu tym klasom oznaczeń kategorii archiwalnej, wynikających odpowiednio z przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust..

Wniosek (według druku stanowiącego załącznik do niniejszej procedury) o zaopiniowanie koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji.

Aktualny stan stosunków społecznych oraz aktualny stan prawny w dziedzinie postępowaniaInstrukcja kancelaryjna - zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej).. Wniosek (wnioskodawcą może być jeden z podmiotów wymienionych w punkcie 1 sekcji Informacje dodatkowe dla klienta) o zaopiniowanie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury).. Rozwiń Metryka.. Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych określają (art. 6 ust.. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:Ustawa.. 1, mogą być realizowane w ramach elektronicznego zarządzania dokumentacją, będącego systemem wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Krwi z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 1, jednostka podległa Ministrowi Zdrowia zaprasza Państwa do złożenia ofert na usługę przygotowania projektu przepisów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego) dla Narodowego .Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 1 I..

Podmioty prywatne mogą zwrócić się do Archiwum Państwowego w Warszawie z wnioskiem o zaopiniowanie projektu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.Zadania, o których mowa w ust.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie .Przepisy kancelaryjne i archiwalne .. 2 lub ust.. 2018 poz. 217) tekst obowiązujący od 25 marca 2019 r. Akty wykonawcze do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.. Nasza Firma oferuje Państwu usługi z zakresu doradztwa, przeglądu, dostosowania istniejących normatywów do aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem specyfiki jednostki oraz tworzenie całkiem nowych dokumentów.Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r.. Podmiot udostępniający informację: Data utworzenia: 2015-07-01: Data publikacji: 2015-07-01: Osoba sporządzająca dokument:Wniosek.. Obecnie rozpatruje wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zajmuje się kwalifikacją dokumentacji.Wymagane dokumenty Wypełniony poprawnie wniosek dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust.. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są posiadać i stosować: instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcję w sprawie .Zatwierdzanie (potwierdzanie porozumienia) przepisów kancelaryjnych i archiwalnych nie odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów PaństwowychSzanowni Państwo, w pracy otrzymuję do zaopiniowania projekty aktów prawnych.. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.. ul. J. Kusocińskiego 57 25-045 Kielce tel.. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt