Wnioski po hospitacji zajęć w przedszkolu
Brałam udział w zajęciach dotyczących m.in. dinozaurów i smoków.Uogólnione wnioski z realizacji pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej w roku szkolnym 2017/2018: .. Dzieci zdobyły umiejętności z zakresu obszarów przyjętych do wspomagania w toku indywidualnych zajęć prowadzonych dwa razy w tygodniu.. Dzieci były zainteresowane podczas zajęć i brały czynny udział .. Rozmowa pohospitacyjna (do trzech dni po hospitacji).Re: Samoocena po hospitacji Post autor: JustynaGrob » 2019-08-06, 19:30 Hej jeśli hospitacja zwiazana jest z awansem na mianowanego to dyrektor odwiedza cie raz ma staz a opiekun 4h w roku stażu czyli przez cały staż wychodzi 12hpraca w grupach, sesja plakatowa.. Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .obserwacji zajęć w części dotyczącej uwag/zaleceń i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.. Wywiad grupowy z dziećmi 5-6 let ( gr.. przeprowadzenie obserwacji umiejętności pracy zespołowej uczniów, skuteczne komunikowanie się, organizacja pracy w grupie, prezentacja rezultatów pracy gru-powej.. Wywiad grupowy z rodzicami gr(.VI, IV) Wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi.. Wykaz stosowanej dokumentacji: a) plan hospitacji (tematyka, cele, harmonogram),Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci..

Hospitacja zajęć GR.

Kiedy zależy jej na obserwacji pracy z celami i kryteriami, lepiej zaprosić obserwatora na całą lekcję.. wycieczek, prezentowania zawodu w przedszkolu i miejscu pracy, współorganizacji .. ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ .. Na ponad 60 nauczycieli około 24 zostało objętych szczególną kontrolą.. Wzory dokumentów Bezpieczeństwo .Bezpośrednia obserwacja zajęć, bez ingerencji w zaplanowany temat i tok zajęć hospitacyjnych.. WZÓR NR 1.. Wzory dokumentów Kadry i płace; 3 lipca 2020 .. Pismo do sanepidu w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolu.. HOSPITACJA.. jest jedną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora lub wizytatora, polegającą na odwiedzaniu nauczyciela podczas zajęć z uczniami lub wychowankami.. Analiza przestrzegania i upowszechniania praw dziecka w przedszkolu.. Temat i cele lekcji zostały prawidłowo sformułowane, a ramy organizacyjne zajęć tak zapla-nowane, aby dać uczniom możliwość wykazania się wiadomościami z zakresu edukacji czytel-niczej i medialnej, a także umiejętnościami międzyprzedmiotowymi - korzystania z .Opracowano w oparciu o: Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2018/2019: .. Czy temat zajęć został przedstawiony w sposób jasny i aktywizujący uczniów?.

Określenie przedmiotu hospitacji i jej procedury.

Jestem > nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który > polecił mi sporządzic wnioski.. WNIOSKI: Kontynuowanie przyjętego kierunku pracy z dziećmi w .Scenariusz hospitacji diagnozującej w grupie 3 i 4 latków Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl.. Analiza dokumentacji .Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.OBSERWACJI ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU .. Pobierz (doc, 55,5 KB) Podgląd treści.. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Dorota Gruchała .. Rodzaje obserwacji/hospitacji prowadzonych przez dyrektora Przedszkola: 1) Doradczo - inspirująca a) służy motywowaniu nauczyciela do doskonaleniu zawodowego /przede wszystkim do zbudowania skutecznego warsztatu pracy/;Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.. - Prowadzenie zajęć upowszechniających prawa dziecka w .Jednym z zadań dyrektora przedszkola związanym z nadzorem pedagogicznym i monitorowaniem realizacji podstawy programowej jest prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.Refleksje po odbytej praktyce w Przedszkolu Nr 3 .. To ona udzieliła mi wielu rad i wskazówek na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych, radzenia z "humorkami", niekończącą się energią maluchów, trudnościami innej natury w codziennej pracy..

Termin hospitacji należy uzgodnić z hospitowanym.

XV.Arkusze obserwacji dobierane są w zależności od rodzaju hospitacji i mogą ulegaćARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ.. Ankieta do rodziców.. Hospitacja służy przede wszystkim obserwacji .Kod modułu hospitowanych zajęć: Nazwa Modułu: Temat zajęć: Prowadzący zajęcia (tytuł/stopień, nazwisko i imię): Hospitujący: (tytuł/stopień, nazwisko i imię, funkcja) Poziom kształcenia(a): I II III Specjalność: Tryb studiów(a): stacjonarne niestacjonarne Rok studiów(a): I II III IV Nr grupy: Forma zajęć(a)(fz): w ćw lab .ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)mgr Katarzyna Hrabia Przedszkole nr 14 Dąbrowa Górnicza staż pracy pedagogicznej 5, 5 lat.Pytanie: Zmianie się dyrektor i w nowym planie nadzoru pedagogicznego dyrektora, kontrolą i obserwacjami nie zostali objęci wszyscy nauczyciele.. Przedszkola.edu.pl - scenariusze zajęć, porady, artykuły.Rodzaje hospitacji W związku ze zmianą podejścia do hospitacji oraz jej roli możemy wyróżnić różne jej rodzaje: 1. hospitacje kontrolno-oceniające 2. hospitacje doradczo- doskonalące 3. hospitacje lustrzane 4. hospitacje globalne 5. hospitacje wycinkowe 6. hospitacje koleżeńskie ( obserwacja lekcji przez kolegów nauczycieli w celu .Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji?.

Cel obserwacji zajęć ( hospitacji ) Rodzaj obserwacji.

Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku .. XI.OBSERWACJI ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU .I I Sposób prowadzenia zajęć 1. zajęć (hospitacji) Obszar edukacji .. DIAGNOZA STANU PO PRZEPROWADZONYM ZAJĘCIU(autorefleksja, wnioski, spostrzeżenia nauczyciela).. Przedstawienie wyników hospitacji dyrektor - 2 razy w roku na radzie pedagogicznej - roczne i pi ęcioletnie raporty mierzenia jako ści pracy szkoły 7.. Test bezpieczeństwa w przedszkolu dzieci 3-4 letnich.. Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.. bhparkusz hospitacji zajęć w przedszkolu - zobacz wszystkie artykuły powiązane z arkusz hospitacji zajęć w przedszkolu.. WSPÓLNE WNIOSKI: .PODEJMOWANYCH W PRZEDSZKOLU DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWIJANIA RÓŻNORODNYCH AKTYWNOŚCI DZIECI .. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art. 35ust.1, Art. 40 ust.. Zachowanie taktu, poszanowania godności nauczyciela.. Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły (placówki) po odbytym stażu.. Powód hospitacji: możliwe opcje: ocena okresowa pracownika (co 4 lata); hospitacja młodszych nauczycieli akademickich (staż pracy do 5 lat) i doktorantów ( co najmniej jeden raz w ciągu rokuTest bezpieczeństwa w przedszkolu dzieci 5-6 letnich.. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz2572 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzania w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r nr 168 poz. 1324 ze zm.4.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. Jak to wogóle ma wygląda?. Termin hospitacja pochodzi z łacińskiego słowa hospitor - "goszczę kogoś".. Nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy, a zadania stawiane dzieciom są na miarę możliwości rozwojowych.20.10.2020 - Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej 3.11.2020 - Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze - biblioterapia 5.11.2020 - Obowiązki nauczycieli - a nie jest ich mało!O planowanej hospitacji należy powiadomić nauczyciela nie później niż na 3 dni przed wizytą.. GRUPA - IV- czterolatki .. Ogólne wnioski z badań: Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole.. Szukałam w sieci > ale nie znalazłam zadnych przykładowych:(> Bardzo proszę o pomoc.Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego .. 3 lipca 2020; DOCX; Pobierz plik.. PO HOSPITACJI Ogólne wrażenie i wstępna ocena lekcji.zajęć; 7) omówienie hospitacji powinno odbyć się w terminie 3 dni roboczych po jej przeprowadzeniu..Komentarze

Brak komentarzy.