Wniosek o udostępnienie informacji publicznej termin
1 pkt 4 lit. a ustawy, będąc rodzajem informacji dotyczącej treści i postaci dokumentów urzędowych, podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach .Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa odmienne od KPA terminy załatwienia sprawy.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. Przekroczenie tego terminu może skutkować wniesieniem skargi na bezczynność do sądu administracyjnego, choć nie każda taka skarga zostanie przez sąd uwzględniona.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww.. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Treść wyroku sądowego nie tylko stanowi - zgodnie z art. 1 ust.. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej: 2.O działalności organów administracji obywatel ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów..

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.

zasadą jest, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o .W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.. Dostęp do informacji publicznej .Termin podstawowy jest terminem, w którym organ powinien dokonać pierwszej czynności skierowanej do wnioskodawcy, tj. udostępnić informację, powiadomić wnioskodawcę, że żądana informacja nie ma cech informacji publicznej, wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, względnie powiadomić o przedłużeniu .Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust..

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek.Błędy w procedurze udzielania informacji publicznej.

Informacja o środowisku jest udostępniana na pisemny wniosek, który powinien zawierać następujące elementy: dane wnioskodawcy; adres wnioskodawcy; zakres wniosku - należy wskazać, o jakie informacje występuje wnioskodawca.. Warto też zauważyć, że zgodnie z Art. 12 ust.. Dla ułatwienia możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza wniosku.. 1 cyt. ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - np. informacje, które nie zostały udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej - udostępniane są na wniosek.. Prawo dostępu do informacji publicznej to również dostęp do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia tych organów.Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się..

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - informację o sprawach publicznych, ale też stosownie do art. 6 ust.

O najczęstszych nieprawidłowościach i o tym, jak prawidłowo udzielić odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji, piszemy poniżej.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .Przepisy regulujące zasady udostępniania informacji publicznej precyzyjnie wskazują termin, w którym organ powinien ustosunkować się do wniosku o udostępnienie informacji.. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej _ _2.doc 0.04MB Zarządzenie Nr 197/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości zarzadzenie--nr-197-14-bm.pdf 0.21MB Załącznik do zarządzenia nr 197/14/BM .Zgodnie z art. 13 ust..

1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

o dostępie do informacji .Termin podstawowy jest terminem, w którym organ powinien dokonać pierwszej czynności skierowanej do wnioskodawcy, tj. udostępnić informację, powiadomić wnioskodawcę, że żądana informacja nie ma cech informacji publicznej, wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, względnie powiadomić o przedłużeniu .Proszę pamiętać o terminach!. ; Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.e) zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt 1 lit. d) będą przetwarzane przez administratora danych w celu umożliwienie procesu udostępnienia informacji publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia .Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich.. Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.. Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.Do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej [dalej: Dyrektor UKS] trafił wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie, w ilu przypadkach wszczęte przez Urząd Kontroli Skarbowej postępowania karne skarbowe spowodowały zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, na podstawie art .Informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w przypadkach o których mowa w art. 21 ust.. Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku..Komentarze

Brak komentarzy.