Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 2020 wzór
Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. Oświadczenie Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………………………………….. Opracowano w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp.Wzory wymaganych oświadczeń dla kandydatów biorących udział w naborach w Ministerstwie Finansów .. Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego wzór.. naboru.pdf ( 27 KB )Obywatelstwo polskie.. wzór oświadczenia .. Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe.E-dokument: Przykłady i wzory rozmaitych pism takich jak umowy, podania, wnioski czy oświadczenia.. wzór oświadczenia .. Sam możesz również posiłkować się pouczeniem ze strony 12 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.- serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.. (imi ę i nazwisko kandydata) (miejscowo ść , data) ……………………………….….. …………………………….…….. (własnoręczny podpis) Title: OŚWIADCZENIE Author: Ewidencja DIA Subject: oświadczenie Created Date: 11/24/2014 2:59:39 PM .Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za .. Pliki do pobrania.. Nie byłem(am) karany(a) za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe..

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.. ...

30 - 37 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej do wniosku (Dz. U. z 2012 r. poz. 916) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., dnia.. Oświadczenie o niekaralności.pdf ( 28 KB ) pdf ( 26 KB ) Oświadczenie dot.. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 39 ust.. Oświadczenie składane przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego: 1490: OświadczenieW przypadku zleceniobiorcy nie prowadzi się akt osobowych tak, jak dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.. Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.. Pliki do pobrania, edycji i druku.. miejscowo ść, data imi ę i nazwisko kandydata Adres zamieszkania OŚWIADCZENIE Oświadczam, że posiadam .Wzór oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych o niekaralności DRUKUJ TĘ STRONĘ Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP | Wersja 2.11.2 WCAG 2.1 AA (28.09.2020)Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw to dokument, stanowiący integralną część dokumentów aplikacyjnych składanych przez osoby, które ubiegają się o przyjęcie do pracy na wolnym stanowisku w służbie cywilnej..

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

1, minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy przywrócenie obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa .Posiadanie obywatelstwa polskiego może być dokumentowane zarówno poprzez sprawdzenie faktu posiadania przez kandydata polskiego dowodu osobistego, jak również poprzez podpisanie przez niego oświadczenia w tej sprawie (patrz: wzór 1).. Pliki do pobrania, edycji i druku.. Oświadczenie kandydata powinno zawierać datę, miejscowość, dane osoby ubiegającej się o pracę oraz podpis kandydata.OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1.. Aby więc uzyskać niezbędne do rozliczenia dane, zleceniobiorca powinien wypełnić oświadczenie na cele podatkowe i składkowe.Powinno ono zawierać kilka ważnych kwestii.Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.. Od papierowych kartoników po plastikowe karty .. karta (karty) do głosowania, koperta na kartę (karty) do głosowania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładka w alfabecie Braille'a, jeśli wyborcawzór oświadczenia ..

Wzór oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Stanowisko pracy biurowej wyposażone w komputer z dostępem do innego sprzętu biurowego (niszczarki, drukarki itp.).Pani Agnieszko, cudzoziemcem jest osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego..

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o ...oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.. Posiadam obywatelstwo polskie.. Warunki pracy spełniają wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.. Dowody osobiste w Polsce.. Kogo dotyczy?. W tym przypadku obywatelstwo polskie udziałowiec posiada, poza tym musiałby mieć powyżej 50%, czyli co najmniej 51%, wiec w oświadczeniu zaznacza Pani, ze spółka nie jest cudzoziemcem, drugie oświadczenie-zgodnie z pouczeniem-wykreśla.Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego - tel.. Nazwę podmiotu zatrudniającego, Oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji.. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.. Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającegoArt.. Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, iż posiadam obywatelstwo polskie.. (czytelny podpis) OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA POZWALAJĄCYM NA WYKONYWANIE PRACY NA STANOWISKU OKREŚLONYM .Wzór oświadczenia dla kandydatów na stanowiska w korpusie służby cywilnej.. zamieszkała/yNiniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności .Wypełnij wniosek o potwierdzenie posiadania bądź utraty obywatelstwa polskiego ( do pobrania: załącznik nr 1) zgodnie ze wzorem prawidłowo wypełnionego formularza (do pobrania : załącznik nr 4).. wzór oświadczenia .. 12 448 3 406; 12 448 3 409 Uznanie za obywatela polskiego: 12 448 3 411, 12 448 3 408, 12 448 3 420 Nadanie obywatelstwa polskiego: 12 448 3 413 Przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 12 448 3 407Oświadczenie o pełnieniu służby, pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa.rtf ( 49 KB ) Kwestionariusz osobowy.pdf ( 430 KB ) Oświadczenie dotyczące testu psychologicznego.docx ( 13 KB ) Uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt