Wniosek o mianowanie na stopień wojskowy
Nr 56, poz. 357, z późn.. powrót do strony głównej.. 6.Stopnie wojskowe - są tytułami żołnierzy, które oznaczają miejsce danego żołnierza w hierarchii wojskowej oraz warunkują zajmowanie stanowiska służbowego o określonym stopniu etatowym.Stopnie wojskowe mają swoje oznaki, składające się najczęściej z gwiazdek, tzw. diamentów, belek i krokiewek.. Małgorzacie SABINIASZ akt mianowania na stopień porucznika.Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i sposób mianowania na stopnie wojskowe, na które mogą mianować Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej albo Minister Obrony Narodowej, oraz stopnie wojskowe, na które mogą mianować organy wojskowe, o których mowa w ust.. Warunkiem mianowania żołnierza na pierwszy stopień wojskowy w czasie pokoju jest:Stan na dzień: 02/10/2020: Kategoria dokumentu: Ministerstwo Obrony Narodowej: Tytuł dokumentu: Wojskowy wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski1.. 1-2 ustawy o powszechnym obowiazku obrony RP.. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi.MIANOWANIE NA STOPNIE WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY Stopień wojskowy szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby, powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej z dniem stawienia się do tej służby..

Wniosek o mianowanie, o którym mowa w ust.

Adres zamieszkania: WSzW i WKU właściwe dla miejsca zamieszkania 5.. Stopień wojskowy; a) aktualny (nr rozkazu i data nadania) Przez kogo nadany z jakiego tytułu nadany4.. Na stopień starszego szeregowego rezerwy można mianować szeregowego, który:(miejsce i data sporządzenia opinii) (stopień wojskowy, imię.. 3, przedstawia się drogą służbową przełożonemu uprawnionemu do mianowania na dany stopień wojskowy.. Mianowanie na wyższy stopień wojskowy następuje rozkazem przełożonego uprawnionego do mianowania na dany stopień wojskowy.2) Wniosek o mianowanie na stopnie wojskowe generałów (admirałów), należy sporządzać zgodnie z opisem zamieszczonym pod wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe oraz niniejszymi ustaleniami.Mianowanie na stopnie wojskowe MIANOWANIE NA STOPNIE WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY Stopień wojskowy szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby, powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.. 9) Biorąc pod uwagę zasługi, za które sporządzany jest wniosek o mianowanie naWzór wniosku o mianowanie na na wyższe stopnie oficerskie podstawie art. 76 ust.. Data i miejsce urodzenia 4..

na stopień kaprala.

3) Wypełnia się, jeżeli wniosek dotyczy mianowania, w przypadku określonym w art. 76 ust 8 pkt 1-4 ustawy.W dniach 17 i 18 czerwca 2020 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień WKU Warszawa-Ochota Pan ppłk Piotr Marchel wraz z Szefem Sekcji Administrowania Rezerwami Panem Zbigniewem Wronką w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonali uroczystego wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy Pani Barbary Siedleckiej oraz Pani Wandy Szlagi.Wręczenia aktu mianowania w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie ppłk Krzysztof FUTYMA.. 8) Wniosek o mianowanie na kolejny stopień wojskowy może być złożony po okresie 3 lat od daty ostatniego mianowania, Mianowanie może nastąpić wy-łącznie w ramach tej samej grupy osobowej.. Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania.. Wniosek, o którym mowa w ust.. Na podstawie Art. 10 ust.5 w związku z Art. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Z okazji Święta Wojska Polskiego Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie ppłk Andrzej KŁUŚ rozkazem z dnia 03 sierpnia 2020 r. mianował st. szer. rez.. 2 (uchylony).. Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania.4.. W przypadku mianowania na stopnie wojskowe, o których mowa w art. 76 ust..

8 pkt 1 lub 2, może nastąpić pośmiertne mianowanie na wyższy stopień wojskowy.

Życzenia i gratulacje z okazji mianowania na wyższy stopień wojskowy złożyli Burmistrz Miasta Mława, Z-ca dowódcy 5MBOT, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie.Mianowanie na stopień podoficerski W dniu 10.08.2020 r. w WKU w Będzinie został wręczony akt mianowania na stopień kaprala.. Wszelkie dodatkowe informacje na temat mianowań na wyższe stopnie wojskowe można uzyskać w Wydziale Odznaczeń i Mianowań, pod nr telefonu 22 276 77 26 oraz 22 276 77 33.Stowarzyszenia oraz organizacje, o których mowa w § 36 pkt 2 i 3 oraz § 37 pkt 2-4, przesyłają wnioski o mianowanie na wyższy stopień wojskowy osób, o których mowa w art. 76 ust.. Wszelkie dodatkowe informacje na temat mianowań na wyższe stopnie wojskowe można uzyskać w Wydziale Odznaczeń i Mianowań, pod nr telefonu - (0-22) 661-89-73, 661-87-44.4.. Mianowanie to może nastąpić tylko raz.. 3 i 7 pkt 3, a także wzór wniosku, uwzględniając w szczególności różne .AKT MIANOWANIA.. 4.WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ WOJSKOWY .. Microsoft Word - wniosek o mianowanie na wyzsze stopnie oficerskie.doc Author: cieciura Created Date: 4/23/2012 7:56:04 AM .Wniosek o mianowanie na stopień wojskowy.. Poniższy artykuł stanowi jedynie wskazówkę do realizacji awansu zawodowego .. *) wypełnia się wyłącznie w przypadku wniosku o mianowanie na kolejny stopień oficerski 1..

6.Wzór wniosku o mianowanie na wyższe stopnie oficerskie podstawie art. 76 ust.

4.Nadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.. Z części pierwszej [KLIK] wiesz już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. w WKU w Gdańsku miała miejsce uroczystość wręczenia aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy.. Nazwisko i imię, imię ojca 2.. 4 i 6 ustawy, stosuje się wzór wniosku o mianowanie określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.. 1-2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.. Uwaga!. Z wnioskiem o mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy występuje przełożony żołnierza zajmujący stanowisko służbowe co najmniej dowódcy kompanii (równorzędne).. Z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy występuje przełożony żołnierza zajmujący stanowisko służbowe co najmniej dowódcy kompanii (równorzędne).. Z wnioskiem o mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy występuje przełożony żołnierza zajmujący stanowisko służbowe co najmniej dowódcy kompanii (równorzędne).. Wniosek o mianowanie na stopień wojskowy: Wniosek o nadanie medalu "Za zasługi dla obronności kraju" Wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa .Wniosek o mianowanie żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym na wyższy stopień wojskowy - DOC; Wniosek o mianowanie na wyższe stopnie oficerskie na podstawie art. 76 ust.. zm.) nawiązuje się stosunek pracy na podstawie mianowaniaStudia wojskowe kończą się egzaminem magisterskim i egzaminem na oficera (z przedmiotów wojskowych).. Mianowanie na wyższy stopień wojskowy następuje na wniosek uprawnionego organu.. 4, przedstawia się drogą służbową przełożonemu uprawnionemu do mianowania na dany stopień wojskowy.. nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) _-----_____ 1) Wskazać stopień wojskowy, zgodnie z art. 74 ustawy.. Wniosek o mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy przedstawia się drogą służbową przełożonemu uprawnionemu do mianowania na dany stopień wojskowy.. Wojskowy Komendant Uzupełnień w obecności żołnierzy i pracowników wojska wręczył ppor.rez.. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa Telefony: +48 608 436 383 .Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski.. Wniosek o mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy przedstawia się drogą służbową przełożonemu uprawnionemu do mianowania na dany stopień wojskowy.. 4 i 6 ustawy, stosuje się wzór wniosku o mianowanie określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.. (uchylony).. Karta Nauczyciela (Dz.U.. Oznaki stopni umieszcza się na mundurze.mianowanie na wyŻszy stopieŃ wojskowy W dniu 03 grudnia 2019r.. Mianowanie na wyższy stopień wojskowy następuje na wniosek uprawnionego organu.. 8 pkt 1-4 ustawy, do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.8b.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zasługi, o których mowa w ust.. 2) Wskazać podstawę prawną mianowania.. Dane kontaktowe do firmy Signform.pl..Komentarze

Brak komentarzy.