Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na 34 etatu wzór
24 sierpnia 2019 r. Poleć znajomemu.. Obniżenie wymiaru czasu z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa może nastąpić maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie po takiej zmianie nie może być niższe niż minimalna płaca za pracę.Zakaz rozwiązania umowy o pracę wynikający z art. 186[1] K.p. nie dotyczy sytuacji, gdy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego złożył pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego (art. 186[7] K.p.).Wniosek o obniżenie wymiaru zatrudnienia na podstawie Kodeksu pracy.. Mają wtedy możliwość wnioskowania o zmianę wymiaru czasu .Od października wróciłam do pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim, złożyłam wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na 1/2 etatu z uwagi na art. 186 KP, teraz natomiast chciałabym rozpocząć od marca pracę na 3/4 etatu.Zgodnie z kodeksem pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku (art. 186 7 § 2 k.p.).ZUS poprosi pracodawcę o potwierdzenie, że zmniejszenie etatu nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19..

Dopuszczalne jest obniżenie wymiaru czasu pracy w mniejszym zakresie.

Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.. Czy można zmienić pracownikowi etat w trakcie pobierania dofinansowania?. Uwzględnienie wniosku w szerszym zakresie np. obniżenie wymiaru czasu pracy do ¼ etatu jest uzależnione od dobrej woli pracodawcy.. Pracodawca może, ale nie musi przychylić się do prośby pracownika.Zatrudniony ma prawo wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu.. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.Przyznanie pracy na część etatu podczas trwania epidemii spowodowanej koronawirusem (COVID-19) to porozumienie, sporządzone przez pracodawcę, czasowo zmieniające wymiar czasu pracy pracownika na inny wymiar czasu, niż zwykle np. pół etatu, 4/5 etatu itd.Pracownik w okresie epidemii może mieć bowiem dodatkowe zobowiązania rodzinne związane np. z koniecznością opieki nad swoim .Obniżony wymiar czasu pracy nie może być mniejszy niż pół etatu.. 2.Obniżony wymiar czasu pracy to obniżony przez pracodawcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż o 20% i nie więcej niż do 0,5 etatu..

Kto może ubiegać się o obniżenie wymiaru czasu pracy?

W przypadku gdy oboje rodzice są zatrudnieni to tylko jedno z nich może wystąpić z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy.Wniosek ten składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.. Wniosek można także złożyć u swojego pracodawcy, który powinien jak najszybciej przekazać ten wniosek do ZUS, z informacją, że obniżenie etatu było związane z COVID-19 .Pracownik we wniosku złożonym w 2010 r. wystąpił o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu na okres do końca 2012 r. Obecny wniosek pracownika w przedmiocie zmniejszenie tego obniżenia do 3/4 etatu nie jest więc dla pracodawcy wiążący.. I takie obniżenie - nawet o niewielki ułamek etatu - daje mu ochronę przed wypowiedzeniem przez maksymalnie rok.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.Strona 2 - Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie.. Przede wszystkim są to rodzice, którzy nie chcą korzystać z pełnego urlopu wychowawczego.. (imię i nazwisko pracownika) ……………………………………………………….. Uwaga!. Czy jak się rozmyślę po kilku miesiącach, mogę wrócić do pracy na cały etat albo na wychowawczy?.

Chciałabym wnioskować do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy do 3/4 etatu przez rok.

Obniżenie wymiaru czasu pracy bę dzie się jednak łączył o z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia.. Osoba, która wykonuje obowiązki w obniżonym wymiarze czasu pracy, podlega ochronie przed zwolnieniem.. Jest to wątpliwe, bowiem instytucja wymiary czasu pracy dotyczy ustawowo wyłącznie stosunku pracy.Wysokość dopłat za czas obniżenia wymiaru czasu pracy .. (stanowisko .Przeczytaj także: Wymiar czasu pracy w 2013 r. Pracodawca ma obowiązek obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika do wymiaru wskazanego we wniosku, np. 2/3, 3/4 lub 3/5 etatu, nie musi natomiast uwzględnić wniosku pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy poniżej 1/2 etatu, np. do 1/4 etatu.. Wniosek należy złożyć 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.. Zapamiętaj!Oczywiście, pracownik może zawnioskować o obniżenie etatu na okres dłuższy niż 12 m-cy, jednak będzie chroniony przed zwolnieniem jedynie w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak .Pracownik może zatem żą dać obniżenia wymiaru czasu pracy o np. godzinę dziennie, o 20%, do 3/4 etatu czy do poł owy etatu..

Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika.

Rozpatrując podanie uznaliśmy, że korzysta z art. 1867 kp i nie możemy jej odmówić zmniejszenia wymiaru czasu pracy, choć nie podała podstawy prawnej.Wniosek o obniżenie wymaru czasu pracy wyglądał nastepująco: "W związku z uprawnieniem do urlopu wychowawczego w celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem xxxxxx ur. xxxxxx składam wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu od dnia 06.05.2013 do dnia 05.05.2014.. W kwietniu 2020 r. wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosi 168 godzin, dla pracownika zatrudnionego na połowę etatu 84 godziny.Po urlopie macierzyńskim wykorzystałam zaległy urlop wypoczynkowy i część urlopu wychowawczego.. W umowie o pracę zawartej w dniu 01-09-2009 na czas nieokreślony, wprowadza się następujące zmiany: - zmiana wymiaru etatu: z 1/1 na 3/4 (30 godzin tygodniowo), - zmiana wynagrodzenia zasadniczego: z 1910,00zł brutto na 1432,50zł brutto, - zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego w okresie I-VIII 2012r z 18 dni na 14 dni.. Nie można wypowiedzieć jej umowy od dnia złożenia wniosku do końca okresu wskazanego w dokumencie, o ile nie jest dłuższy niż 12 miesięcy.Od 11.04.2020 r. strony ustaliły zmniejszenie wymiaru etatu do ½ z wynagrodzeniem minimalnym proporcjonalnym do wymiaru etatu.. Nie jest to jednak ochrona bezwzględna.- Jeżeli chodzi o obniżenie pensji z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, trudno mówić o stosowaniu tego rozwiązania w stosunku do osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę.. Tryb obniżenia.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu .Tak, 20% to maksymalne dopuszczalne obniżenie wymiaru czasu pracy jednak nie więcej niż do 0,5 etatu.. "Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może żądać obniżenia jego wymiaru czasu pracy.. Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika.. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy (maksymalnie do pół etatu).. W wypadku obniżenia wymiaru czasu pracy wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru .Przeczytaj także: Obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego Pytanie: Pracownica po powrocie z 2-letniego urlopu wychowawczego napisała podanie o obniżenie wymiaru czasu pracy oraz kolejne podanie o indywidualny czas pracy.. Jeśli zostały spełnione powyższe wymagania, pracownik chcąc skorzystać z uprawnienia musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Np. pracownik jest objęty od 01.05.2020 obniżonym etatem o 20% z 1 na 0,8 etatu).Z prośbą o zmianę wymiaru czasu pracy, może też wyjść pracownik, przedkładając odpowiedni wniosek o zmniejszenie etatu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt