Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej
Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.Kopię wniosku przekazuje się zainteresowanemu członkowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .Zapomogi (inne niż „losowe") wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, od 2018 roku są zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł.. Komisja Zdrowotna opiniuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach przeznaczonych na pomoc zdrowotną w danym roku kalendarzowym środków.. Załącznik 4.1 Wniosek przyznanie bezzwrotnej zapomogi z tytułu choroby przewlekłej / nagłego wydarzenia losowego / zgonu (współmałżonka, dziecka, rodzica, teścia, teściowej)Podanie o zapomogę.. Zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela lub o pobycie w szpitalu,str.. Sposobu sprawdzania oświadczeń pracowników mającego na celu wykazanie czy spełnione zostało kryterium dochodowe nie określa się w regulaminie..

podpis składającego wniosek.

Klub młodego nauczyciela.. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami).. Imię i Nazwisko .. 2.Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl.. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" .uzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej (wzór) Imię i nazwisko: Jan Kowalski Data: 04.01.2016 r. Nr ewidencyjny pracownika, emeryta/rencisty: 70099999 Telefon: 510 99 99 99 Status wnioskodawcy1: rencista Adres e-mail [email protected] PESEL: 67010199999 1.Jednocześnie uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za fałszywe zeznanie, oświadczam, iż miesięczna wysokość dochodów brutto uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przypadającego na jednego członka rodzinnyWniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi w związku z trudną sytuacją rodzinną, życiową i materialną (w tym z tytułu urodzenia dziecka) / z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym wzór pdf 163.47 KB wzór word 48.5 KB.. Załącznik 6Wniosek o dofinansowanie zakupionych we własnym zakresie miejsc dla wypoczynku dzieci i młodzieży wzór pdf 351.07 KB wzór word 55 KB..

podpis składającego wniosek III.

2.wniosek o udzielenie bezzwrotnej zapomogi Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.Upewnij się, czy przysługuje Ci prawo do ubiegania się o zapomogę zdrowotną - patrz informacje dodatkowe.. Nowy wzór wniosku do pobrania tu: Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (NOWY) ZNP.. Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej można pobrać w Wydziale Edukacji ul. Lwowska 28 a, pokój nr 324 lub z niniejszego poradnika (wzór wniosku F-E-3).Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 28 września 2017. :Title: WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI ZDROWOTNEJ / LOSOWEJ* Author: ZNP Last modified by: ZNP Created Date: 7/16/2010 7:54:00 AM Company: ZNP Other titlesPrzykładowe podanie o przyznanie zapomogi z funduszu zdrowotnego.. jest na to jakiś paragraf2.3.. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego..

III.Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli ... Do wniosku dołączono: 1.

2.5.Pracownik, który występuje z wnioskiem o przyznanie zapomogi, akceptuje tym samym zasady udzielania świadczeń socjalnych.. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).. Głos nauczycielski.. 2, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sytuację materialną nauczyciela, którego wniosek dotyczy.. Aktualności.odpowiedział(a) 01.12.2014 o 15:28 Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Załączniki do wniosku : aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (pobyt w szpitalu, leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne)**Z-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące pracowników Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownychWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z otrzymaniem pomocy zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.. Załączniki do wniosku : aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (pobyt w szpitalu, leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne)**WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI ZDROWOTNEJ / LOSOWEJ* Author: ZNP Last modified by: MAJA Created Date: 1/20/2010 11:16:00 AM Company: ZNP Other titles: WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI ZDROWOTNEJ / LOSOWEJ*pomocy zdrowotnej, zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j..

1. Wysokość świadczenia pomocy zdrowotnej ustala zgodnie z właściwością dyrektor, o którym mowa w § 2 ust.

Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. Nie dla chaosu.. zgodnie z art.72 Karty Nauczyciela.. 1 z 2 Załącznik do zarządzenia nr 2983/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 maja 2020 r. WNIOSEK o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela, nauczyciela emeryta, nauczyciela rencisty orazWNIOSEK o przyznanie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.. Najczęściej do regulaminu ZFŚS danej firmy jest dołączony jego wzór.. Pracodawca ma jednak prawo weryfikacji oświadczeń o dochodach.WNIOSEK O PRZYZNANIE - ZAPOMOGI LOSOWEJ* - PODARUNKU EMERYTALNEGO* * niepotrzebne skreślić WNIOSKUJĄCY O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ WYPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE PUNKTY WNIOSKUJĄCY O PODARUNEK EMERYTALNY WYPEŁNIAJĄ PUNKTY: pkt I (1-10) , pkt III, pkt V I.. Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.. Potwierdzenie dyrektora placówki o światowej, że wnioskodawca jest osob ą uprawnion ą do korzystania ze świadcze ń w zakresie pomocy zdrowotnej, t.j.. Zaświadczenie/a o zarobkach (netto) osiągniętych w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie podania, 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt