Procedura stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Zapamiętaj.. 2017 r., poz. 15, z późn.. dotyczącego skargi Gminy Podgórzyn na rozstrzygnięcie Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XII/135/19 z dnia 31 lipca 2019r.. Dotyczy nie tylko radnych, ale z uwagi na charakter funkcji, którą pełnią, pośrednio dotyka wszystkich obywateli.. Skoro przepisy nie przewidują odwołania od uchwał rad i sejmików, to na wygaśnięcie mandatu radnego można się skutecznieSąd I instancji wskazał, że w odniesieniu do naruszenia ustawowego zakazu ze skutkiem w postaci stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zachowany być musi konstytucyjny standard wynikający z konieczności zachowania wymagań zasady proporcjonalności, co argumentował w oparciu o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.Wybory uzupełniające przeprowadza się w ciągu trzech miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.. 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zm.).. W § 1 projektu uchwały zapisano „Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Zbigniewa Widery z powodu braku wybieralności w dniu wyborów do Rady Miasta Chorzów".. Skarżący (radny) zarzucił organowi gminy, że nie umożliwiono mu obrony jego praw, w tym możliwości .2 Numer uchwały Data podjęcia Treść uchwały Uwagi I Sesja Rady Miejskiej I/1/ W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku..

Przedstawiam projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

z o.o. w Kole - spółki, w której gmina miejska Koło posiada 100 procent udziałów.. Rada Gminy Zagrodno może w ciągu miesiąca wnieść na to rozstrzygnięcie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.Na Radzie Miejskiej spoczywał, zgodnie z kodeksem wyborczym, obowiązek do zbadania czy zachodzą przesłanki skutkujące stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu oraz stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego poprzez podjęcie uchwały w terminie do 30 czerwca br.. Oto nowa jakość wśród portali.. Jednak radni, wbrew wezwaniu wojewody, nie zajęli w wymaganym terminie stanowiska .W pozostałych przypadkach, kiedy konieczne jest stwierdzenia wygaśnięcia mandatu - czyli np: w przypadku odmowy złożenia ślubowania, naruszenia zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, niezłożenia w terminie oświadczenia o stanie majątkowym - uchwałę w .W sytuacji gdy radny kandyduje do Sejmu lub Senatu i uzyskuje mandat, zgodnie z kodeksem wyborczym, jego mandat wygasa z mocy prawa.. Uchwała powinna zostać podjęta przez gminę w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym wystąpiła przyczyna wygaśnięcia mandatu.Tymczasem projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójt Zagrodna rada gminy wprowadziła do porządku obrad już w trakcie sesji..

§ 2 - „Uchwała wchodzi w życie z dniem ...Procedura wygaszenia mandatu.

Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku: 1) śmierci; 2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;Panie Przewodniczący, Wysoka Rado !. Na sali nie było Karoliny Bardowskiej.. wygaśnięcie mandatu radnego) wymaga jego stwierdzenia aktem deklaratoryjnym (w tym przypadku uchwałą rady gminy), to nie można się nań skutecznie powoływać do czasu, gdy akt taki nie stanie się ostateczny.. Rada gminy w drodze uchwały może stwierdzić wygaśnięcie mandatu w przypadku wykonywania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.. Zamknij.. WSA w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, że aby uznać, że dana osoba stale zamieszkuje w danej miejscowości należy zweryfikować nie tylko jej fizyczne przebywanie pod określonym adresem, ale i posiadanie zamiaru stałego pobytu w tym miejscu .Skarżący stwierdził, że Komisarz nie miał w tej sytuacji kompetencji do stwierdzenia wygaśnięcia jego mandatu.. W uzasadnieniu decyzji znalazły się informacje na temat prowadzenia przez rajczynię działalności gospodarczej na rzecz Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp.. Radny - H.Wieczorek, Przewodniczący Rady MiastaJesteś tutaj: Strona główna Komunikaty SAS10/2011 Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Zaloguj..

Przepisy kodeksu wyborczego wskazują dwa podmioty zobowiązane do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

W przypadku nieobsadzenia mandatów lub wygaśnięcia mandatu radnego rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wojewoda zarządza wybory uzupełniające.. Uchwała Nr V/79/07 została podjęta 12 głosami, wobec 11 przeciwnych i 1 wstrzymującego, a jej treść stanowi załącznik Nr 46.. Procedura absolutoryjna i raport o stanie gminy, powiatu i województwa w 2020 r. Wyborcze obowiązki wójtów, burmistrzów i .Zagadnienie wygaśnięcia mandatu radnego, jest niezwykle ważne.. W interesie .Sytuacje związane z wygaśnięciem mandatu radnego są wymienione w art. 383 § 1 Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. (j.t.. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2020r.. I/2/ W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku.. Hasło.. Otrzymuj bezpłatne inforamcje i bądź na bieżąco z prawem samorządowym.§ 1. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.Samo stwierdzenie wygaśnięcie man-datu radnego z przyczyn, o których mowa w § 383 § 1 pkt 2 kodeksu wyborczego, .. prawa, o tyle w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego z uwagi na utratę prawa .. jak i samej procedury związanej z podejmowaniem stosownych uchwał przez rady gminy, powiatu lub sejmik województwa.Zarządzeniem zastępczym z 4 września br. wojewoda wielkopolski stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej Alicji Wapińskiej..

§ 2.W głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego uczestniczyło 24 radnych.

Pierwszym jest organ uchwałodawczy danej jednostki samorządu terytorialnego .Uchwałę rady gminy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego można zaskarżyć do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust.. Sprawa trafiła ostatecznie do sądu administracyjnego.. Może to nastąpić dopiero po otrzymaniu przez komisarza wyborczego aktu zgonu.. I/3/ W sprawie odwołania Sekretarza Miasta I/4/ W sprawie powołania Sekretarza Miasta II Sesja Rady Miejskiej II/5/ W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego.Strona 1 z 2 - odwołanie radnego - napisał w Ustrój i jednostki: Chociaż kadencja samorządu trwa już ponad dwa lata, jeden z naszych radnych pojawił się tylko na pierwszych 11 sesjach rady gminy, nie bierze także udziału w pracach komisji, nie pełni dyżurów radnego mających na celu przyjmowanie uwag i postulatów mieszkańców i osobisty z nimi kontakt - pisze do nas radny .Na spotkaniu radny został zatem poinformowany o dalszych działaniach wójta, który zapowiedział, że jeżeli Tomasz Karasiewicz sam nie zrzeknie się swojego mandatu, to przedstawiony zostanie radzie gminy projekt uchwały w sprawie stwierdzenia jego wygaśnięcia.. Jak podnosił burmistrz Chęcin, na podstawie art. 492 § 2 i 2a KodeksWyb ustawodawca podzielił kompetencje do stwierdzania wygaśnięcia mandatu pomiędzy radę gminy oraz Komisarza.Wygaśnięcie mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 3, pkt 4 - w zakresie powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 6 i 7, stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.W związku z powyższym - jeszcze przed upływem 24 godzin - rada podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu utraty prawa wybieralności.. W związku z tym nie ma konieczności składania przez radnego jakiegokolwiek oświadczenia w tej sprawie (np. zrzeczenia się mandatu radnego), gdyż byłyby ono bezprzedmiotowe.Wygaśnięcie mandatu radnego lub wójta oznacza konieczność uzupełnienia składu (odpowiednio) rady gminy, powiatu, sejmiku województwa lub wybrania nowego wójta.. zm. - dalej: K.w.. Jednak wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności, jednakże .Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 2 - z wyjątkiem powodów wskazanych w art. 10 podmioty czynnego prawa wyborczego § 2 i art. 11 podmioty biernego prawa wyborczego § 2, oraz pkt 3, 5 i 7, stwierdza rada, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.Skuteczne wygaszenie mandatu radnego wymaga przeprowadzenia prawidłowej procedury w tym zakresie.. Użytkownik.. Taki dokument powinien przesłać do niego przewodniczący rady miasta, ale - jak sprawdziliśmyW dniu 07 października 2020r.. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady gminy w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu lub województwa komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę, o której mowa w § 1..Komentarze

Brak komentarzy.