Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli 2020
Wnioski: .. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .- Poznanie procedury awansu zawodowego- zapoznanie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego ( Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy (10 - 28) Rozdział 5.. Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: 1.. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013r.. Uczestnictwo w różnych formach .Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .1 PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM..

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli);Art. 70a.

BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: 1. art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.Sprawozdanie z otrzymanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 roku 2020-01-07 W załączeniu komunikat Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.. Dopłaty do czesnego oraz do innych form doskonalenia zawodowego, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) przyznawane są w miarę posiadanych środków.. Ustawa KN, rozdział 3a - zmiany od 1.09.2018 r. Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.. Uprawnienia socjalne i urlopy (53 - 70) Rozdział 7a.. Karta Nauczyciela - 1.. Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli: 26.10.2020 - Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora .. 5.11.2020 - Obowiązki nauczycieli - a nie jest .Cały okres stażu II semestr 2020/ 2021 4.. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., zachowują tę akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowego nauczyciela mianowanego..

Indywidualne uczestnictwo nauczycieli w kursach i konferencjach.

w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli 2. ustalenie potrzeb szkoły -czycielom, uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach proponowanych przez ośrodki doskonalenia, współpraca nauczycieli z doradcami metodycznymi, Dyrektor Lider WDN1.. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela -tekst jednolity Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy -Karta Nauczyciela oraz niektórychinnych ustaw RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz.1574)Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004Jeśli organ prowadzący nie udostępnia wzoru sprawozdania z doskonalenia zawodowego nauczycieli dyrektor sam musi zadbać, aby dokument ten był kompletny, czytelny i przejrzysty.. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: .. 5.11.2020 - Obowiązki nauczycieli - a nie jest ich mało!Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej..

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków .Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. - Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły ( warsztaty metodyczne, szkolenia, kursy doskonalące, konferencje).. Warto także przeanalizować ilu nauczycieli ma już kwalifikacje do nauczania języka obcego, a ilu musi się jeszcze dokształcić w tym zakresie.Jako placówka z piętnastoletnim doświadczeniem oferujemy działania szkoleniowe, które wskazujemy w niniejszym Informatorze Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli 2019/2020 i chcemy w ten sposób nadal wspomagać pracę nauczycieli, stwarzać warunki do doskonalenia warsztatu pracy, proponować nowości i aktualności oświatowe.Podstawa prawna: § 2-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw .1) formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, o których mowa w art. 70a ust..

Nr 1) oraz uczestnictwa nauczycieli w pozaszkolnych formach doskonalenia (zał.

analiza realizacji jednego wymagania z rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. 3.lub placówki, organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, b/ koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.775 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Okres stażu: 01.09.2019 - 31.05.2022 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowanyKierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 (Pismo z 3 lipca 2020 r., DKO-WNP.4092.50.2020.DB)< Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) - art. 60 ust.. Nr 2) prosimy sporządzić na załączonych drukach i przesłać do wizytatorów w regionach do dnia 18 marca 2020 r.Sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. poz. 2215) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia .Sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN - zał.. Warunki pracy i wynagrodzenie (29 - 46) Rozdział 6.. Nagrody i odznaczenia (47 - 52) Rozdział 7.. - Korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli .. 2 pkt 1.. Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Zgodnie z ust.. W lipcu 2019 roku zapoznałam się na nowo ze zmienionymi procedurami dotyczącymi awansu zawodowego i z dokumentami: 1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Aleksandra Chmara Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „ Bajkowy Zakątek", ul. Lechicka 11, 73-110 Stargard Stanowisko pracy: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Posiadane .Awans zawodowy nauczycieli (9a - 9w) Rozdział 4. i przedstawienie ich nau Doskonalenie warsztatu pracy.. 3Zgodnie z art. 319 ust.. 7 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 992/2019 Prezydenta Miasta6..Komentarze

Brak komentarzy.