Jak wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku
Wzór druku zamieszczony jest na stronie internetowej Uniwersytetu, w zakładce pracownik/druki do pobrania.Wniosek o dofinansowanie zakupionych we własnym zakresie miejsc dla wypoczynku dzieci i młodzieży wzór pdf 172.74 KB wzór word 52.5 KB.. Dział Spraw Pracowniczych (część socjalna, pok.6) informuje, że od dnia 22.04.2020r.. Jednym ze świadczeń wypłacanych przez pracodawcę w ramach dofinansowania do wypoczynku są tzw. „wczasy pod gruszą".. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku zakupionego przez pracodawcę należy dodatkowo wypełnić załącznik Nr 3a.. Nie ma ustawowego terminu określającego, kiedy wniosek o dofinansowanie wczasów ma być złożony.. Oświadczam, że korzystałem/am (będę korzystał/a) z nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego wmożna już składać wnioski o przyznanie dofinansowania dodatkowego wypoczynku w okresie Świąt Bożego Narodzenia (tzw. "karpiowe").. Odmawiam udzielenia dofinansowania do wypoczynku urlopowego w formie:Informację o wieku pracownika podaje się w załączniku nr 2 do wniosku o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracownika.. stopień pokrewieństwa Imię i nazwisko Data urodzenia dziecka Forma wypoczynku (a, b) 1.Dofinansowanie wypoczynku.. Od kwoty dofinansowania nie będzie potrącany .Załącznik Nr 3 do Regulaminu 1 WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS ..

pracownicy mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku.

Poniżej, w plikach, są zamieszczone: informacja Rektora UW dotycząca procedury i zasad przyznawania dofinansowania oraz właściwe druki.Poza wynagrodzeniem za czas urlopu wielu pracownikom przysługuje także dodatkowe wsparcie finansowe ze strony pracodawcy w zorganizowaniu wypoczynku urlopowego, takie jak dofinansowanie do wypoczynku z funduszu socjalnego.. W N I O S E K o dofinansowanie wypoczynku: - zorganizowanego wykupionego w innej instytucji - organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą" 1.Nauczyciel mogą ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku bez kolizji z wypłatą świadczenia urlopowego.. Jeżeli w treści regulaminu obowiązującego w firmie przewidziano pomoc w postaci dofinansowania do wypoczynku, pracownicy na wniosek mogą się o nie ubiegać na .6 • W pkt 6 ppkt 1 lit b) formularza wniosku w polu „pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia , o której mowa w pkt 2 lit. a" należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowanych składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy" Wykazu pracowników uprawnionych doWniosek o dofinansowanie krajowego wypoczynku dzieci organizowanego we własnym zakresie (wczasy ,,pod gruszą") ..

Każdy pracodawca może opracować własny wzór wniosku o dofinansowanie wypoczynku.

Załącznik ten składa się w momencie złożenia wniosku oraz następnie co miesiąc wraz z oświadczeniem w celu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania.Wniosek prosimy wypełniać drukowanymi druk dla pracowników UW literami.. WNIOSEK o dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą" Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na organizowany we własnym zakresie .Wniosek należy DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE załącznik nr 4 i wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI druk dla emeryta/rencisty UW Wniosek o przyznanie dofinansowania dodatkowego wypoczynku w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2019 i Nowego Roku 1.Powyższą kwotę dofinansowania ustalono na podstawie tabeli stanowiącej Załącznik Nr 3A do Regulaminu ZFŚS obowiązującego w Zespole Szkół im.. A wszystko dlatego, że te kwestie powinny być ustalone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w zakładzie pracy.Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku - Uniwersytet Opolski.. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach..

Decyzja dyrektora szkoły o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku urlopowego 1.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz jednostki budżetowe i ich .WNIOSKÓW DO 31 MARCA BR. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU DLA PRACOWNIKA I DZIECI a/ o zarezerwowanie środków na indywidualny zakup obozu/kolonii - rachunek b/ o zarezerwowanie środków na zakup indywidualnych wczasów zorganizowanych, leczniczych - rachunek c/ o przydział środków na wczasy „pod gruszą"10 Przez wypoczynek zorganizowany rozumie się: kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły itp.. Wypoczynek zorganizowany dzieci do lat 18 należy udokumentować dołączając do wniosku imienny dowód dokonania wpłaty na cel wyjazdu oraz zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku kuratorowi oświaty.. 5-9 wniosku) zmieniła się liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie .Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego .. Dział Spraw Pracowniczych ( część socjalna, pok.1 ) informuje, że od dnia 16.03.2015r.będą wydawane wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku.Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku - Uniwersytet Opolski..

Czy od dofinansowania do wypoczynku trzeba zapłacić podatek?

Pracownik, który je otrzymał, nie musi przedstawiać pracodawcy dokumentów potwierdzających wysokość wydatków poniesionych na wypoczynek.wcześniej niż 1 kwietnia i nie później niż 16 grudnia danego roku wniosku o dofinansowanie wypoczynku wraz z kserokopią wniosku urlopowego potwierdzonego przez Referat Kadr.. Wniosek o świadczenie składany w danym roku może dotyczyć okresu urlopu zrealizowanego w okresie od 16 grudnia roku poprzedniego do 15 grudnia danego roku.z dofinansowania do wypoczynku - nie jest pracownikiem/emerytem/ rencistą Poczty Polskiej* Do dochodu wlicza si ę: wynagrodzenie z tytułu umowy o prac ę i umów cywilnoprawnych, zasiłki wypłacane przez ZUS, o środki pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych i inne,a/ refundacja kosztów wypoczynku zorganizowanego przez uprawnioną instytucję dla dzieci i młodzieży - zakup obozu/kolonii - rachunek/faktura b/ dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie „pod gruszą" L.p.. Wszystko, co teraz opisujemy, zostało prawnie określone w Ustawie z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych .Podstawą do przyznania dofinansowania jest wykorzystanie w danym roku urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych - nie dotyczy członków rodziny pracownika oraz pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, z tym, że wypoczynek w przypadku tych osób powinien również trwać co najmniejDofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez pracownika we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia oraz oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.. Pomoc w formie dofinansowania do wypoczynku wypłacona z ZFŚS (wraz z wypłatami od związków zawodowych) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników do kwoty limitu (art. 21 ust.. Wysokość dopłat do form wypoczynku określona jest w tabeli (pobierz)Wniosek o przyznanie dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży .. dla których wnioskodawca ubiega się o przyznanie dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży .. ( NIE (jeżeli TAK proszę wypełnić ponownie pkt.. Jak liczyć dochód: należy dodać wszystkie dochody, podzielić na 12 miesięcy i liczbę członków rodziny.. Poniżej znajdziesz przykładowy wzór wniosku.Jak każde oficjalne pismo, dokument powinien zawierać dane przedsiębiorstwa oraz wnioskodawcy, miejscowość, datę oraz podpis.. Załącznik 4.2 Wniosek o dofinansowanie do paczki świątecznejProszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku urlopowego w formie wczasów organizowanych we własnym zakresie, tzw. wczasów pod gruszą..Komentarze

Brak komentarzy.