Zaświadczenie o zatrudnieniu do świetlicy
Przykładowo osoba ubiegająca się o przyznanie kredytu, czy pożyczkę musi udowodnić, że jest zatrudniona i wykazać w jakiej wysokości otrzymuje wynagrodzenie.. można składać w sierpniu w sekretariacie szkoły oraz 2 września po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020 do świetlicy szkolnejdo 30 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 15.00.. Świetlica otwarta od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 16.30.. Bardzo prosimy o dokładne wypisanie wszystkich danych , numery telefonów do szybkiego kontaktu, osoby odbierające dziecko, podpisy w wyznaczonych miejscach.W trosce o bezpieczeństwo dzieci przebywających na świetlicy, przy zapisie na zajęcia świetlicowe wprowadza się obowiązkowe potwierdzenie zatrudnienia obojga rodziców w zakładzie pracy/ firmie.. data i podpis osoby odpowiedzialnej za wydanie zaświadczenia Na podstawie art.223 § 1 Kodeksu karnego z podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna.. Kryteria przyjęcia uczniów do świetlicy: • pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do świetlicy mają rodzice: Ø samotnie wychowujący dziecko i pracujący zawodowo Potwierdzeniem tych kryteriów jest aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez zakład pracy, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - zaświadczenie o .. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinno zawierać dane pracownika, najistotniejsze elementy dotyczące obecnego zatrudnienia i wynikającego z niego wynagrodzenia, informację o ewentualnym obciążeniu komorniczym pracownika oraz pieczątkę i podpis pracodawcy..

Title: zaświadczenie o zatrudnieniu - zał.

Rodzic zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ wraz z wypełnionym ZAŚWIADCZENIEM O ZATRUDNIENIU.DOKUMENTY DO POBRANIA >>KARTA ZGŁOSZENIA<< >>ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU<< „Wychowanie dzieci jest zadaniem, któremu trzeba poświęcić wiele czasu, jeśli nie chce się tracić czasu".. Pieczęć zakładu pracy Zaświadczenie o zatrudnieniuOŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU rodziców/opiekunów wnioskujących o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej I. informację na jaki czas jest podpisana umowa; informację o przebywaniu na urlopie - rodzaj, termin; Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie wywieszona w holu szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia.Zaświadczenie o zatrudnieniu prosimy o dostarczenie w pierwszych dniach nauki szkolnej.. Prosimy o składanie wyłącznie podpisanych „Kart zgłoszenia" z potwierdzeniem zatrudnienia (pieczątka i podpis pracodawcy/zaświadczenie o zatrudnieniu lub potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej) obojga rodziców lub jednego rodzica wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu .Zainteresowani opieką świetlicową w 2020/2021 roku szkolnym proszeni są o składanie wypełnionych kart zgłoszenia dziecka do świetlicy wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu obydwojga rodziców w terminie od 1 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.o przyjęcie do ŚWIETLICY SZKOLNEJ ..

wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu.

Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze .- osoby zatrudnione w zakładach pracy dostarczają zaświadczenie o zatrudnieniu, które powinno zawierać.. Karta zgłoszenia z załącznikami musi być dostarczona z dniem zgłoszenia się dziecka do świetlicy.. Dane dziecka Imię i nazwisko Klasa II.. Janusza Korczaka w Kołobrzegu i wydaje się w celu potwierdzenia w Szkole Podstawowej nr 6 im.. do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej Author: BBiGB Created Date: 8/10/2014 11:34:12 PMNiniejsze zaświadczeniu wydaje się w celu przedłożenia w świetlicy szkolnej.. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021Do karty zapisu dziecka do świetlicy należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu opiekunów.a.. Zaświadczenie wydaje się na prośbę pracownika.. Zaświadczenie to jest wymagane - zgodnie z Regulaminem Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 6 im.. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców w wyznaczonych terminach wypełnionej Karty zapisu wraz z dołączonymi zaświadczeniami o zatrudnieniu z zakładu pracy obojga rodziców (opiekunów prawnych).. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy ma dziecko, którego oboje rodziców pracują..

Title: Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu ...o przyjęcie do ŚWIETLICY SZKOLNEJ .

Zapisów do świetlicy dokonuje kierownik świetlicy na podstawie Kart zgłoszeń oraz* Do wniosku proszę dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu.. przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Biskupcu .. Sprawdź jakie dane powinno zawierać takie zaświadczenie oraz pobierz jego darmowy wzór w formacie PDF lub DOC.Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?. przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Biskupcu .. Uwaga: Rada Szkoły ustaliła odpłatność za świetlicę w wysokości 7 zł miesięcznie.. Janusza Korczaka w Kołobrzegu, iż wykonywane przez w/w osobę obowiązków służbowych uniemożliwia mu .W trakcie pracy zawodowej pracownikowi potrzebne są różne zaświadczenia.. OŚWIADCZENIE Do odbioru ze świetlicy dziecka .. imię i nazwiskoo zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego: 6526: Oświadczenie: osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu (dot.. Do świetlicy przyjęte zostaną dzieci klas 0-IV, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców.Zaświadczenie to jest wymagane zgodnie z Regulaminem Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II w Kołobrzegu, że wykonywane przez w/w osobę obowiązków służbowych uniemożliwia mu sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi bezpośrednio przed i/ lub poKarty zgłoszeń do świetlicy szkolnej ..

Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy ma dziecko, którego oboje rodziców pracują.

W takiej sytuacji pracownik zwraca się do pracodawcy, aby ten wystawił zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.ZAPISY DO ŚWIETLICY NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBĘDĄ SIĘ w dn. 2- 11 .09.2020 r. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA wraz z wypełnionym ZAŚWIADCZENIEM O ZATRUDNIENIU drogą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły.Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy rodziców o zatrudnieniu ze wskazaniem: wymiar pracy, czas (określony, nieokreślony) lub ksero aktualnego wpisu o działalności gospodarczej.. Dane osobowe matki/opiekunki prawnej Imię i nazwisko Adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu) Nr PESELTitle: Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu Author: UWM Last modified by: Dorota Nowakowska Created Date: 10/30/2007 6:52:00 AM Company: UWM Other titlesZałącznik nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU MATKI / OPIEKUNA PRAWNEGO* DZIECKA (do wypełnienia przy składaniu podania) Oświadczam, że jestem osobą pracującą (będącą w stosunku zatrudnienia) / prowadzącąZaświadczenie o zatrudnieniu Niniejszym zaświadcza się, .. podpis osoby upoważnionej Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna.. w roku szkolnym 2016/2017.. umowy zlecenie, DG) 1852: Zaświadczenie: do Urzędu Pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okresy pracy na umowę zlecenie lub w niepełnym wymiarze czasu .ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt