Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
za 2018 rok; na początek kadencji 2018-2023; na koniec kadencji 2014-2018; WÓJT / PRACOWNICY URZĘDU / KIEROWNICY JEDNOSTEKUzupełnienie aktu stanu cywilnego, dokonuje się na podstawie innych aktów stanu cywilnego jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.. Centrum Obsługi Podatnika.. 58 66 88 124 parter, pokój nr 19 poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00 : Wymagane dokumenty: - wniosek elektronicznyUnieważnienie aktu lub wzmianki.. RADNI RADY GMINY.. Opłaty: 1.. Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane;Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.. 177 pobrań.. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód stwierdzonych w nich zdarzeń (art. 3 p.a.s.c.).. Od 1 września 2015 r. odbiór odpisów z aktów stanu cywilnego następuje w terminach: do 7 dni roboczych - w przypadku aktów stanu cywilnego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koszalinie.. Strona główna Informacje konsularne Informacje konsularneUzupełnienie aktów stanu cywilnego Opis procedury Sposób załatwienia sprawy.. 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.Konsul nie pośredniczy w przyjmowaniu wniosków o uzupełnienie i sprostowanie treści aktu stanu cywilnego — chyba, że wnioski są składane wraz z wnioskiem o transkrypcję..

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.

Akt małżeństwaUzupełnienie aktu stanu cywilnego Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.. ), decyzje w sprawie uzupełnienia aktu stanu cywilnego podejmuje kierownik właściwego urzędu stanu cywilnego.Uzupełnienie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego może nastąpić, jeżeli: akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich wymaganych danych istnieje możliwość uzupełnienia danych na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu, innych dokumentów .UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO.. Jeżeli podstawą uzupełnienia ma być zagraniczny dokumentu stanu cywilnego, który stwierdza zdarzenie wcześniejsze , dotyczy tej samej osoby do wniosku .. 39 zł - opłata skarbowa za uzupełnienie aktu stanu cywilnego.. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek - 39 zł.. NIEZBĘDNY FORMULARZ: podanie do wypełnienia: - podanie o wpisanie aktu urodzenia do Rejestru Stanu Cywilnego,Analiza stanu gospodarki odpadami; Rejestr działalności regulowanej; Nowy rachunek bankowy do opłat; Obwieszczenia; Łowiectwo; Oświadczenia majątkowe..

inne akty stanu cywilnego.

Załączniki.. Brak.. inne dokumenty mające wpływ na stan cywilny4) Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.Uzupełnienie aktu stanu cywilnego, dokonuje się na podstawie innych aktów stanu cywilnego jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.. Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.. Podstawą do uzupełnienia są: akty zbiorowe.. Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny osoby.W wyniku uzupełnienia aktu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny aktu - 39 zł., Opłatę skarbową wnosi się na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 ..

Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.

Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego składa się do kierownika usc, który go sporządził.. Informacje uzupełniające.. Opłata skarbowa za uzupełnienie aktu stanu cywilnego wynosi 39 zł.Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.. do 10 dni roboczych - w przypadku aktów stanu cywilnego przechowywanych poza Urzędem Stanu Cywilnego w Koszalinie (USC na terenie Polski).. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy załączyć stosowny zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny zagraniczny dokument potwierdzający stan cywilny.. Kategoria: Powiązane pliki [1]wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego, odpis aktu stanu cywilnego wymagający uzupełnienia, dowody z wcześniejszych aktów stanu cywilnego (np. podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka będzie akt małżeństwa jego rodziców lub akty urodzenia rodziców, jeśli nie są oni małżeństwem), ważny paszport lub dowód .Sądowe uzupełnienie aktu stanu cywilnego..

Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

Podstawa prawna: art. 125 ust.. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia aktu .Sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego : Miejsce załatwienia sprawy: Referat do spraw Archiwum USC aleja marsz.. Opłatę uiścić można u inkasenta przy ul.USC - Rejestracja zgonu | USC - Sprostowanie aktu stanu cywilnego USC - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego USC - Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcja) USC - Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym USC - Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnegoW odróżnieniu od unieważnienia, sprostowania aktu stanu cywilnego jak i ustalenia jego treści w sytuacjach wymienionych w art. 32 p.a.s.c., które są rozpoznawane w sądowym postępowaniu nieprocesowym (art. 33 p.a.s.c.. Strona główna Informacje konsularne Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i stanu cywilnego Uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego .5. wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego; 2. odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego wpisane zostaną dane, które powinny być w akcie zamieszczone; 3. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej; 4. dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu).. Jeżeli podstawą uzupełnienia ma być zagraniczny dokumentu stanu cywilnego, który stwierdza zdarzenie wcześniejsze , dotyczy tej samej osoby do wniosku .1.. Przykładowo osoba ubiegająca się o rentę rodzinną .Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego.. Uzupełnieniu podlega akt, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.Uzupełnienie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli .Uzupełnienie aktu stanu cywilnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt