Upoważnienie do załatwiania spraw w tauron

Można zwrócić się do urzędu z wnioskiem o zwrot uiszczonej opłaty skarbowej jeżeli:.. Natomiast pełnomocnictwo do doręczeń to upoważnienie do odbioru.Zgodnie z art. 268a kpa, organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.. Druga możliwość to udzielenie pełnomocnictwa do załatwiania spraw w…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt