Dodatek funkcyjny za niepełny miesiąc

Przykład: Pracownik przebywał osiem dni na zwolnieniu lekarskim od 7 do 14 lipca 2003 r. Natomiast cztery dni od 15 do 18 lipca był na urlopie bezpłatnym.dodatek pielęgnacyjny - niepełny miesiąc • Strona 1 z 1.. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw .Dodatek funkcyjny dla nauczyciela.. Wykaz stanowisk oraz .Dodatek funk…


Czytaj więcej

Czy dodatek funkcyjny wlicza się do wynagrodzenia zasadniczego

Wynagrodzenie zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej 2.. Wynagrodzenie pracownika za luty 2013 r. składa się z następujących składników: wynagrodzenia zasadniczego - 1500 zł, dodatku stażowego - 150 zł, dodatku funkcyjnego - 350 zł, premii motywacyjnej o charakterze uznaniowym - 500 zł, nagrody uznaniowej - do 300 zł.Innymi słowy przy obliczaniu wynagrodzenia, które nie może być niższe niż płaca minimalna, uwzględnia się nie tylko samo wynagrodzenie podstawowe (tzw. płacę …


Czytaj więcej

Dodatek funkcyjny brygadzistowski

Czy do zasiłku chorobowego wypłacanego we wrześniu należy wliczyć ten dodatek?Dodatek funkcyjny jest - obok wynagrodzenia zasadniczego - składnikiem wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika.. O ile ten warunek jest spełniony, dodatek doliczamy do podstawy wymiaru, ale tylko .Czy dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółdzielni osoby będącej jednocześnie pracownikiem stanowi tytuł do obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpiecze…


Czytaj więcej