Uzasadnienie wniosku o nadanie medalu ken przykład

imiona rodziców.. Do wniosku o Medal KEN proszę nie załączać druku „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie".. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać: 1) dane osobowe, 2) uzasadnienie nadania Medalu.. 9. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania .. Wniosek o nadanie .nazwa nr legitymacji data nadania strona 1/2 17.. W uzasadnieniu wniosku (na początku) naleŜy umieścić informację o staŜu pracy.Druk wniosku o nadanie Medalu KEN musi być zgodny z załą…


Czytaj więcej