Główny najemca mieszkania komunalnego prawa

Tak - może Pani, ale trzeba złożyć wniosek o zawarcie z Panią umowy najmu tego lokalu 3. jak najszybciej 4. tak 5.. Pytanie z dnia 09 czerwca.. Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw.Ponadto najemca nie ma prawa do przekazania mieszkania w jakiejkolwiek formie - bezpłatnego używania czy podnajmu - w całości lub części osobie trze…


Czytaj więcej

Wskazanie innego lokalu do którego najemca wyprowadzi się w wypadku eksmisji

W ni…W przypadku osób małoletnich, niepełnosprawnych i ubezwłasnowolnionych zakaz eksmisji bez przyznania lokalu zastępczego dotyczy również osób sprawujących nad nimi opiekę i z nimi zamieszkujących.. Potrzebna jest też zgoda osoby, do której to zapasowe mieszkanie należy.Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez najemcę, w którym zobowiązuje się do opróżnienia i opuszczenia lokalu po zakończeniu umowy najmu to narzędzie, za pomocą którego oszczędzamy sobie długiej ścieżki sądo…


Czytaj więcej

Czy główny najemca może wymeldować lokatora

Zacznie się od tego, że urząd przyśle upomnienie (nakaz) o opuszczenie lokalu.. Jeżeli informacje przedstawione przez osobę dokonującą meldunku budzą wątpliwości, są one rozstrzygane przez organ gminy dokonujący wpisu w drodze decyzji administracyjnej.. Następnie konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu i uzyskanie wyroku nakazującego opuszczenie lokalu.Jeżeli lokator nie ma się gdzie wyprowadzić, konieczne będzie wskazanie pomieszczenia tymczasowego, w którym .Wymeldowanie współlokatorów pr…


Czytaj więcej