Sprawozdanie likwidatora z zakończenia likwidacji wzór

Na zgromadzeniu zatwierdzającym zakończenie likwidacji podejmuje się uchwały o:Na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji i bilans zamknięcia likwidacji.. Sprawozdanie likwidacyjne likwidator ogłasza w siedzibie spółki.. Obowiązek sporządzania tych sprawozdań dotyczy także tych spółek .z ewidencji, (zał.. otwarcie likwidacji (czyli rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego) następuje z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu sp…


Czytaj więcej

Sprawozdanie likwidatora z zakończenia likwidacji stowarzyszenia

Likwidator składa w sądzie rejestrowym wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.. składa wniosek do Starosty Tczewskiego o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji, do wniosku załącza następujące dokumenty: sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz z przyjętą przez Walne Zebranie Członków uchwałą o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.8.. Ponadto, gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie f…


Czytaj więcej