Import usług a termin zwrotu podatku vat

Ogólna zasada z niego wynikająca mówi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego (podlegająca odliczeniu) jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę .Najkrótszym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego na rachunek bankowy jest, według art. 87 ust.. W artykule wyjaśniamy jak rozliczyć import usług na gruncie podatku VAT.Zwrot podatku VAT a sprawdzanie zasadności przez organ podatkowy.. Wynosi on 25 dni od momentu złożenia rozlicze…


Czytaj więcej

Cennik usług budowlanych 2020 pdf

Dojazd na miejsce oględzin z centrum wg licznika 80 gr/km 3. .. 50% rabatu za uzgodnienie projektu budowlanego w przypadku gdy uzgodnienie jest dwuetapowe tj: uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy.. Agregat prądotwórczy 6,5 kW. 75,00 zł/doba .. Ich instalacja jest niezbędna w przypadku korzystania z najnowszej wersji systemu Windows 10 (kompilacja 2004) - z wcześniejszymi.. Wiadomości prognozy oraz komentarze na temat ruchu c BAROMETR CEN - Ceny usług budowlanych firm, Cennik r…


Czytaj więcej

Zamówienie na usługi hotelarskie wzór

Załącznik nr 2 - zobowiązaniePrzetargi: Usługi hotelarskie Portal przetargi.info pomaga w dotarciu do ofert na usługi hotelarskie.. Czy zamawiający musi zorganizować przetarg na tego typu usługę, jeżeli w planach zamówień publicznych widnieje kwota przeznaczona na ten cel w wysokości przewyższającej 30.000 euro (dla usług społecznych 750.000 euro), czy można wydatkować te pieniądze bez .Dla części I: usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie od-powiadającym …


Czytaj więcej

Usługa gastronomiczna dla pracowników a koszty uzyskania przychodu

mówi, iż do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, a w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.Koszty uzyskania przychodu obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku Koszty uzyskania przychodu - ze stosunku pracy PIT (od 1 stycznia 2020 r.) Miesięczne Roczne Pracownik miejscowy 250 zł 3000 zł z jednej umowy, 4500 zł z wielu umów Pracownik dojeżdżający 300 zł 3600 zł z jednej umowy, 5400 zł z wielu umów Koszty uzy…


Czytaj więcej

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wykaz

Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wływem alkoholu.. Zamknięta 5 - tel.. Hostel/dom dla bezdomnych - usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyżywienie plus kompleksowa pomoc opiekuńczo-wspomagająca.Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, opublikowanej w Dzienniku Ustaw 10 kwietnia 2018 r. pod poz. 700 (Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej), wprowadzono nowy typ placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnyc…


Czytaj więcej

Informacja o podwyżce cen usług księgowych

Powoduje strach, że klienci odejdą, że będą narzekać, że nie zrozumieją i pewnie jeszcze wiele innych obaw.. Obowiązek ten dotknie również mikroprzedsiębiorców.. Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowość, prawo pracy, składki ZUS, zasiłki, emeryturyINFOR.pl to największy polski portal dla księgowych - Aktualne akty prawne - porady ekspertów - interpretacje - narzędzia.. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.. Uwaga: Kalkulator uwzględnia ceny orientacyj…


Czytaj więcej

Art 96 ust 9h ustawy o podatku od towarów i usług

Podmioty, o których mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 zakres przedmiotowy ustawy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust.. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów: 1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo .Podatnik składał zerowe dekl…


Czytaj więcej

Usługi wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej

wniosek uzupełniony w dniu 7 maja 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi oraz prawa do odliczenia podatku.Należy zauważyć, jak wskazał wnioskodawca, że skorzystanie z usługi doradczej polegającej na sporządzeniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i koszty jej uzyskania były niezbędne dla ustalenia prawidłowego sposobu dokonywania rozliczeń podatkowych, co z ko…


Czytaj więcej

Podatek u źródła 2020 jakie usługi

Od początku 2019 roku zmieniły się istotnie przepisy dot.. Oznacza to, że katalog usług podlegających WHT jest otwarty, co rodzi wiele niepewności.. 12.Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegają w szczególności przychody z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 21 ust.. Aktualizacja: 14.04.2020. tytułów.. Ponieważ .Natomiast podatek zryczałtowany (u źródła) najlepiej ująć w księgach rachunkowych na odrębnym koncie przeznaczonym do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych…


Czytaj więcej

Sprzedaż usług do ue jaka stawka vat

Mimo to eksport usług należy odpowiednio dokumentować, aby w razie kontroli jasne było dlaczego nie rozliczono VAT-u i jaki powstał przychód z tytułu transakcji zagranicznych.Przy wystawianiu faktury dotyczącej sprzedaży towaru do UE ważne jest czy jest ona wystawiana dla firmy czy dla osoby fizycznej.. Fakt, wysyłka czasami jest kosztowna, ale cała transakcja jak najbardziej może się opłacać - o ile spełnisz warunki dla VAT 0%.. Ogólnie, w przypadku sprzedaży zagranicznej towarów .Sprzedaż usł…


Czytaj więcej

Usługa gastronomiczna jak zaksięgować

wydatki na zakup usług gastronomicznych podczas spotkań z kontrahentami poza siedzibą firmy, gdy ich wyłącznym lub dominującym celem nie jest budowanie korzystnego wizerunku firmy czy pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań (interpretacja Szefa KAS z 13.09.2017, DPP13.8221.3A.2017.MNX),Jak zaksięgować koszty usług obcych.. : 401 Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) 401, 642 Konto 642 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne (Aktywno-pasywne) 642 / 201 Konto 201 - Roz…


Czytaj więcej

Zwolnienie z odpłatności za usługi opiekuńcze

1 załącznika Nr 2 do uchwały, skarżąca złożyła wniosek o całkowite zwolnienie z odpłatności za zrealizowane na jej rzecz usługi opiekuńcze uzasadniając to ciężką sytuacją .Podstawa prawna: ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) uchwały rady gminy bądź rady miasta określające szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług op…


Czytaj więcej

Oświadczenie o wykonaniu usługi budowlanej

Ich zdaniem moment podpisania protokołu nie ma tutaj znaczenia.Umowa o roboty budowlane jest umową nazwaną, została bowiem szczegółowo uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 647-658).. Jednakże przepisy szczególne dopuszczają obciążenie wspomnianych usług preferencyjną stawką 8%.. na rzecz którego usługa została wykonana Nazwa zadania/ miejsce wykonania usługi Data wykonania (dd/mm/rrrr) .. (pozostałe elementy zamówienia wraz z decyzją umożliwiającą rozpoczęcie robót budowlanych) - 16 miesięcy o…


Czytaj więcej

Sprzedaż usług dla osoby fizycznej z unii

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, transakcja ta będzie .Świadczenie usług na rzecz kontrahentów z innych krajów należących do Unii Europejskiej nakłada na polskich przedsiębiorców nie tylko obowiązki związane z właściwym udokumentowaniem transakcji, ale również wymaga rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.W takiej sytuacji, zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca usługi, jeżeli usługa świadczona .Coraz więcej polskich firm rozszerza swoją działalność…


Czytaj więcej

Podmiot zwolniony z vat na podstawie art 113 ust 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) - aktualny stan prawnyRozpocznij swoją przygodę z biznesem.. 1 ustawy o VAT.1.. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (podatnik VAT zwolniony).W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w ust.. 3 Ustawy o VAT, z wyjątkiem: - transakcji związanych z nieruchomościami, - usług, o których mowa w art. 43 ust.. 1 ustawy o VAT.Zwolnienia, o których mowa w ust.. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeśli dotyczy ona sprzedaży zwolnionej od podatku na podsta…


Czytaj więcej

Odliczenie vat od usług noclegowych 2019

Nie ma tu znaczenia fakt, że usługi te nabywa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.Odliczenie VAT nie zawsze możliwe.. W wyroku Trybunał orzekł, że wyłączenie z […]Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 2 maja 2019 r. wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18 Grupa Lotos.. Odliczenie VAT od omawianych .Przed 1 maja 2004 r. w ustawie z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym funkcjonowały przepisy uniemożliwiające odliczenie VA…


Czytaj więcej

Sprzedaż usług transportowych kurs waluty

Przedsiębiorca wystawiając fakturę dla osoby fizycznej z zagranicy (np. tłumacz wykonuje usługę dla osoby prywatnej z USA) musi rozliczyć VAT tak samo jak w przypadku usług krajowych.miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają, Wart…


Czytaj więcej

Usługa gastronomiczna a koszty uzyskania przychodu 2019

1 pkt 28 ustawy o CIT i art. 23 ust.. Poznaj wysokość nowych kosztów na 2021 rok.. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu: „kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych" (Dz.U.. Wówczas koszt na podstawie faktury księguje się w kwocie brutto.. Czy VAT od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?Zdaniem podatni…


Czytaj więcej

Sprzedaż usług do wielkiej brytanii 2020

W takiej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi powstał w dacie wykonania usługi.Zgodnie z ustaleniami usługa została wykonana w dniu 13 maja 2019 r. W takiej sytuacji miejscem opodatkowania świadczonej usługi jest Wielka Brytania, ponieważ zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik, będący usługobiorcą, posiada siedzibę działalności.Rozpocznij swoją przygodę z biznesem.. Mimo to eksport usług należy odpowiednio dokumentować, aby…


Czytaj więcej

Usługa transportowa dla kontrahenta ze szwajcarii

Warto więc znać podstawowe aspekty dotyczące wystawiania faktur dla zagranicznych kontrahentów.Transakcję świadczenia usługi dla kontrahenta zagranicznego z UE polski podatnik (będący czynnym podatnikiem VAT) winien ująć w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w rozliczeniu za miesiąc, w którym ta usługa została wykonana lub minął okres rozliczeniowy (w przypadku usług świadczonych cyklicznie, np. co miesiąc).Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wykonuje Pan działalność gospodarczą …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt