Uzasadnienie wniosku o nagrodę kuratora dla dyrektora szkoły

2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.. Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.. W przypadku szkoły publicznej - właściwy organ JST, w przypadku szkoły niesamorządowej - organ założycielski.Natomiast nagroda kuratora oświaty nie może przekroczyć wysokości nagrody ministra II stopnia.. Katarzyna Rink nauczyciel mianowany.. Wnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w niep…


Czytaj więcej