Zapłata podwykonawcy zamiast wykonawcy wzór

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową Dot.. Zmiana ta wprowadzona jest w pakiecie różnych zmian, które mają się .Uprawienie to polega na powierzeniu usunięcia wad osobie trzeciej, czyli firmie innej niż wykonawca, na koszt i ryzyko wykonawcy (art. 480 k.c.). Powodem było zakwestionowanie przez podwykonawcę istnienia solidarnej odpowiedzialności zamawiającego razem z wykonawcą, który zlecił mu wykonanie określonych prac.. Zasada ta ma na celu ochronę podwykonawców i zapew…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt