Zwrot kosztów doręczenia przez komornika

druk sejmowy nr 3137).. W razie braku tego odpisu komornik wzywa stronę do jego przedłożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem uznania, że stronie nie przysługuje zwolnienie od kosztów.Komornikowi przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu w granicach miejscowości będącej siedzibą kancelarii komornika w wysokości 20 złotych, jeżeli odległość między siedzibą kancelarii a miejscem czynności przekracza 10 km.. Okazało się że komornik ma aż 3 nakazy na kwotę ok.27 tys.…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt