Oświadczenie o pełni praw publicznych
1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114, z późn.. Posiadam obywatelstwo polskie.. 2019-10-28 07:38 Oświadczenie o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych (rozmiar: 23.5 kB) Oświadczenie o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (rozmiar: 31 kB)Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o .OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies.. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust.. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych: (imię i nazwisko) (miejscowość, data) (adres zamieszkania)Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Author: Urząd Miejski Last modified by: Użytkownik systemu Windows Created Date: 1/2/2019 10:53:00 AM Company: Ząbkowice Ślaskie Other titles: Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenia do pobrania.. Nie byłem(am) karany(a) za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe..

korzystam z pełni praw publicznych.

Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w polityce prywatności.Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.o ś w i a d c z a m - iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych- korzystam z pełni praw publicznych, - nie byłam/em skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjiOświadczenie o zdolności do czynności prawnych, jest dokumentem potwierdzającym, iż dana osoba jest osoba, która dysponend, w dniu składania oświadczenia, pełnia praw, a zatem, nie pozsiada żadnych ograniczeń niezwianych z uczestniczeniem w czynnościach prawnych..

Jednym z takich może być oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kandydat, który musi takie złożyć z pozostałymi dokumentami, nie musi trudzić się chodzeniem po urzędach.. Formularz oświadczenia stanowi niezbędny załącznik kandydata, starającego się na przykład o zatrudnienie w .oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust.. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w polityce prywatności.Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.. Są to podstawowe wymagania, które spełnić musi każdy .OŚWIADCZENIE KANDYDATA O POSIADANIU PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWANYCH ORAZ O KORZYSTANIU Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH .. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i z 2018 r., poz.1600) - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawieOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych .. Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniuOŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1..

Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

W tym wypadku .oŚwiadczenie Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie posiadam / posiadam*) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych (czytelny podpis) Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub .WZÓR ……………………………………….. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. _____ (data) _____ (czytelny podpis) Title: Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych .oŚwiadczenie Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.…………………………………..

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233§1 Kodeksu Karnego (t.j.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychStrona wykorzystuje pliki cookies.. Jeżeli ktoś korzysta z pełni praw publicznych, to znaczy że sąd ani Trybunał Stanu mu tych praw nie odebrały :) (albo odebrały wcześniej, i prawa zostały przywrócone).Strona wykorzystuje pliki cookies.. korzystam z pełni praw publicznych.. miejscowo ść, data imi ę i nazwisko kandydata Adres zamieszkania OŚWIADCZENIE Oświadczam, że korzystam z .oraz korzystania z pełni praw publicznych.. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt