Uzasadnienie wniosku o zapomogę zdrowotną przykład
Klub młodego nauczyciela.. .wniosek o przyznanie Świadczenia z zf Śs - O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI I.. Swoją prośbę motywuję…ZAPOMOGA ZDROWOTNA-SOCJALNE - napisał w Różne tematy: czy osoba przelekle chora starająca się kolejny raz o zapomogę zdrowotną za każdym razem do wniosku musi przynosić zaś.od lekarza o swojej chorobie?. Powinien on też zawierać:Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Nie dla chaosu.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.. 2, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sytuację materialną nauczyciela, którego wniosek dotyczy.. Podanie o zapomogę; Podobnie jak przy zapomodze losowej i tu najlepiej przedstawić wniosek w formie pisemnej.Warto wspomnieć, że w zależności od zdarzenia, sytuacji wnioskującego, wysokość zapomogi może zostać zwiększona.. 1 strona wyników dla zapytania wzór podania o zapomogę z funduszu .Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. uzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej (wzór) Imię i nazwisko: ..

Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.

Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚSO Ś W I A D C Z E N I E o dochodach z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku Podstawę do przyznania i ustalenia wysokości świadczeń z Funduszu stanowi średni miesięczny dochód ze źródeł podlegających opodatkowaniu i niepodlegających opodatkowaniu (np. alimenty, stypendia) podatkiem odNa środku wpisz tytuł - Wniosek o zapomogę.. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.. Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić.jak umotywować podanie o zapomogę z funduszu socjalnego?. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" .- 2 - 9. Wysokość otrzymanych przez Pana/Panią zapomóg w ubiegłym i bieżącym roku kalendarzowym: ..

Bardzo ważne we wniosku o zapomogę ze środków ZFŚS jest uzasadnienie.

Aktualności.Przykładowe podanie o przyznanie zapomogi z funduszu zdrowotnego.. Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. Gotowe .Odmowa wypłaty zapomogi z ZFŚS.. Uzasadnienie wniosku : a po leczeniu szpitalnym wynoszącym ponad í ð dni b leczącemu się z powodu przewlekłej choroby związanej z wykonywanym zawodem lub choroby wymagającej stałej opieki specjalistycznejZałączniki do wniosku : aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (pobyt w szpitalu, leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne)**Zapomogi losowe powinny być przyznawane po każdorazowym rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji materialno-bytowej osoby, która zapomogę ma otrzymać.. - Zgodnie z Ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pó źn.. Głos nauczycielski.. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. 2.Zapomogi (inne niż „losowe") wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, od 2018 roku są zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi..

Jak napisać wspomniany wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego?

Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.. Ubezpieczenia zdrowotne (225) Świadczenia (39) Składki (22) Pozostałe (21) Archiwum (0) Prawo administracyjne (828) Postępowanie administracyjne (68) .. jak uzasadnić wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego?Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.. Dodatkowo to pracodawca określa we wspomnianych regulaminach ile razy w ciągu roku oraz do jakiej kwoty pracownik może taką pomoc otrzymać.. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegowniosek o zapomogę podanie o zapomogę .. wniosek o zapomogę uzasadnienie Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. W zakończeniu napisz, iż prosisz o pozytywne rozpatrzenie swojej prośby.. zm.), wyra żam zgod ę na gromadzenie1 Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń Socjalnych W N I O S E K o przyznanie zapomogi bezzwrotnej dla osób w szczególnie trudnej sytuacjiZałącznik nr 6 do Regulaminu Świadczeń Socjalnych W N I O S E K przyznanie zapomogi bezzwrotnej dla osób w szczególnie trudnej sytuacji materialnej ,4..

W treści wniosku opisz dokładnie swoją sytuację materialną, ile masz dzieci,w jakim wieku.

Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚSJak odwołać się od mandatu drogowego?. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zapomogę przedstawienia zaświadczenia o zarobkach z innego zakładu pracy.Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl.. Przykład 1: W związku z choroba pogorszyła się moja sytuacja materialna.. W związku z wypadkiem/pilną operacją i trudną sytuacją rodzinną i materialną proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej, która jest mi potrzebna na .WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI .. UZASADNIENIE:Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam.. Pamiętaj o podpisie.Ponadto o świadczam, że podane wy żej informacje dotycz ące spełnienia warunków niezb ędnych do przyznania zapomogi są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną* Jako uzasadnienie podaję: .Wniosek o zapomogę zdrowotną z art. 72 Karty Nauczyciela .. Czego Wam brakuje, jakiej pomocy potrzebujesz itp. jest na to jakiś paragraf- strona archiwalna - Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt