Przykładowe wnioski z obserwacji lekcji
WNIOSKI STAŻYSTY (CZEGO SIĘ NAUCZYŁAM)Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów.Następnie dwuosobowe grupy prezentowały swoje prace i wnioski z nich płynące na forum całej grupy.. /ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy .ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI MATEMATYKI TYPU ZASADNICZEGO, ĆWICZENIOWEJ LUB POWTÓRZENIOWEJ I.. Na górę .. 3. jaki był ( w ogólnym zarysie ! ). Przykładowe Czy uczniowie rozumieją cel lekcji i cel działu materiału?. Załóż własny blog!II Obserwacja klasy Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, szybko i sprawnie wykonywali polecenia nauczyciela.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Czy dobór środków i metod sprzyjał osiągnięciu celów?. Podczas obserwacji obserwator notuje: co z tego, co miał obserwować, zaobserwował (fakty), dowody do swoich obserwacji, to, czego nie udało mu się zaobserwować..

Arkusz obserwacji lekcji.

i obserwatorami lekcji na temat osiągania założonych przez nauczyciela celów, zastosowanych metod nauczania - uczenia się - organizacja procesuZ OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Arkusz przed obserwacją 2.. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce prywatności.szkoły.. o systemie oświaty ( Dz.u.. Czy struktura lekcji sprzyjała osiągnięciu celów?. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w notes i długopis.. Definicja przedmiotu procedury: hospitacja jest form ą nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora nad nauczycielami i jest realizowana poprzez obserwacj ę lekcji co najmniej w jednym z trzech aspektów: a) kontrolno - oceniaj ącaStrona czwarta arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Anna Kaczmarek.. Skupia uwagę na tym, jak przebiega uczenie się uczniów, a mniej na tym, w jaki sposób nauczyciel prowadzi ten proces.Czy na lekcji utrzymywana jest dyscyplina uczniów?.

Arkusz obserwacji lekcji 3.

Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. z 2004r.Lekcję należy jednak opisywać z perspektywy ucznia, w kontekście działań nauczyciela, który buduje sytuacje dydaktyczne .. Przykładowy opis z arkusza obserwacji dotyczy zajęć chemii: „Nauczyciel, w formie pokazu, wykonuje .. Wniosek: nauczyciel wykorzystywał warunki do realizacji podstawy programowej oraz (m. innymi .Wnioski z obserwacji hospitującego - poziom sprawności dzieci w określonych umiejętnościach: Dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę na temat właściwości wody.. przebieg lekcji , co było ok a co należy poprawić Dodam , że zawsze skupiam sie zawsze na tym co pozytywne .. Wiedzą, co może unosić się na wodzie a co w niej utonie.obserwacja i ocena młodzieży w czasie realizacji zadań lekcji obserwacja i ocena warunków materialno-technicznych do prowadzenia lekcji i powiązanie ich z pozostalymi elementami lekcji zdobycie umiejętności utrwalania w pamięci przebiegu lekcji przez obserwację oraz sporządzania odpowiedznich notatek.Wyciągnij wnioski na przyszłość.. Odbywa się ono poprzez rozmowy, wszelkiego rodzaju obserwacje celowoArkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Czy ocenianie było zgodne z WSO?. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w długopis i notes z zapisanym w nim obszarem i wskazówkami do obserwacji..

Sprawdzenie pracy z poprzedniej lekcji.

Hospitacjom podlegaj ą wszystkie formy zaj ęć z uczniami oraz pracy z rodzicami.. Umieją przewidzieć skutki próby roztopienia różnych cieczy i substancji.. Autor: nauczycielka Jolanta Bot Przedszkole Nr 4 ul. Narutowicza 8 Lublin 20-004 .. Jaki był temat lekcji poprzedniej i jaki będzie temat lekcji następnej?. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Czy czas lekcji został wykorzystany właściwie?. Faza wprowadzająca.. W pracy z dziećmi przedszkolnymi ważna rolę odgrywa dokładne poznawanie dziecka.. Arkusz obserwacji lekcji 1.W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego.. Jana Pawła II w Dębem wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły za rok szkolny 20010/2011 Zgodnie z art. 31 pkt 1 i art.33 ustawy z dnia 7 września 1991r.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Obserwacja lekcji poprzez granie roli ucznia.Nadszedł czas na obserwację lekcji.. Istotnym elementem utrwalenia wiadomości było zadanie pracy domowej - utworzenie przykładowego algorytmu i opisanie go.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.Wskutek jej zastosowania klasa staje się nam bliższa..

Organizacja i przebieg lekcji.

Jakie są zasadnicze cele lekcji?. 1.Po lekcji obserwator powinien zachęcić nauczyciela do refleksji na temat przeprowadzonych zajęć, przebiegu, metod, wykorzystanych środków, alternatywnych rozwiązań, zwracając szczególną uwagę na zaobserwowane pozytywne elementy.. Zobacz politykę cookies.1.. KROK DRUGI: OBSERWACJA LEKCJI Nadszedł czas na obserwację lekcji.. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.. TAK NIE 6.wykorzystuje wielości fizyczne do opisu wyników obserwacji i doświadczeń związanych z badaniem swobodnego spadania ciał, przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń, .. przypomnienie niezbędnych wiadomości z lekcji wcześniejszych.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.. Czy nauczyciel uwzględniał cele związane podst. progr?. Olsztyn.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5. .. Dyrektor przychodzi na zajęcia z arkuszem obserwacji zajęć.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku .. Sposób wykonywania zadań w grupach i prezentacja efektów pracy zespołowej świadczy o wdrożeniu klasy do tej formy pracy na lekcji.. Ułatwia to nie tylko coraz lepsze jej po-znanie, lecz także pozwala lepiej wywiązać się ze swych obowiązków jako pedagogów — prakty-ków.. III Stosowane metody: działań praktycznych, elementy metody problemowej, elementy heurezy.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Wnioski, spostrzeżenia, uwagi, które warto .Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.. Fakty dotyczą obszaru obserwacji ustalonego przed lekcją .Blog utworzyłam z myślą o nauczycielach realizujących awans zawodowy.Zawiera przykładowe dokumenty, takie jak plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, konspekty zajęć,kartę hospitacji, obserwacji, arkusz samooceny, itp. .. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.1.. Czy cele lekcji zostały osiągnięte?. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie oraz powtórzenie przez nauczyciela informacji poznanych na lekcji.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.PRZYKŁADOWE KARTY OBSERWACJI DZIECI I WYBRANE MONITORINGI.. Czy indywidualizuje się pracę z uczniami?Wnioski dyrektora Zespołu Szkół im.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Czy dopasowano stopień trudności do możliwości percepcyjnych uczniów?. Czy lekcja przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami?. Rozmowa z nauczycielem przed lekcją 1. jakie było tempo lekcji?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt