Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę kuratora oświaty
Zgodnie z wieloletnią tradycją, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielom posiadającym powszechnie uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznawane są na podstawie art. 49 ust.. Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po zapoznaniu się z opinią komisji do spraw nagród, o której mowa w § 4, wyraża opinię o wniosku.. proszę o propozycjęSpecjalną nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy otrzymał w 2005 r. Jest nauczycielem z 27 letnim stażem pedagogicznym.. Wnioski należy składać w następujących terminach:- o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej - do 10 czerwca 2011 .Wnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.. Szlak 73 31-153 Kraków Tel: 12 448-11-10 Fax: 12 448-11-62 Email: [email protected] o przyznanie nagrody nauczycielowi powinien zostać - przed jego złożeniem - zaopiniowany przez rade pedagogiczną (też: art. 41 ust.. 2.Ważne - rejestracja wniosków o Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej OPINIA Rady Pedagogicznej N MEN- przykładowy wzór - Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty..

2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty).

Zmieniono art. 49 ust.. 27.11.2013.- szczegółowe informacje zamieszczone zostały w dokumencie: Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty (załącznik do niniejszego pisma).. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania - wypełnia kandydat zgłoszony do nagrody) 4: Nagroda Śląskiego Kuratora: Od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021r.. Wnioski nadesłane po .Kurator Oświaty oraz rady sprawujące nadzór pedagogiczny będą mieli możliwość bezpośredniego wyróżnienia nauczycieli.. Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.. Wniosek nr 2/2010 zgodnie z rejestrem uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej w dniu 20.01.2010 r. BEATA LIS - NAGRODA KURATORA OŚWIATY Uzasadnienie wniosku: Osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczejKrok 4.. Składanie wniosków o przyznanie nagrody nauczycielom emerytowanym oraz osobom nie będącym nauczycielami.Wzór wniosku o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9, w następujących terminach: - do 31 maja 2020 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej ( w związku z upływem terminu w dzień wolny od pracy wnioski można składać do 1 .Natomiast wnioski o nagrodę kuratora oświaty są opiniowane przez rady pedagogiczne..

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

/imi ę, (imiona) i nazwisko/Czytaj więcej o: Wnioski w sprawie dokonania zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 7 września 2020 Przyznane tytuły „Zawodowy Pracodawca" oraz „Zawodowy Mistrz" za r. szk.. Procedura przygotowywania wniosków o przyznanie Nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - obowiązuje od 07.10.2019r.. Pismo przewodnie; Wzór wniosku - pdfNagrody uzasadnienie - napisał w Różne tematy: Witam jakie uzasadnienie piszecie przyznając pracownikom nagrody?.

3, bez rozpoznania, b) niezatwierdzenia wniosku przez Dolnošlqskiego Kuratora Ošwiaty.

W przypadku nagrody dla dyrektora szkoły wniosek o jej przyznanie składa organ prowadzący.. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.. 2 i 3, zgodnie z którym tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, ust.. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. O planowanych zmianach pisaliśmy w artykule Nagroda dla nauczyciela.. 1 pkt.. Co zmieniło się w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2009 r. w zakresie nagród dla nauczycieli?. 1.Wniosek o przyznanie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.. W uzasadnieniu nowelizacji czytamy, że zmiany to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez władze oświatowe sprawujące nadzór pedagogiczny.Wnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów..

Obecnie nagroda kuratora oświaty dla nauczyciela może być przyznana na wniosek dyrektora szkoły.

- wnioski o nagrodę kuratora składa dyrektor szkoły do ok. 15 czerwca (termin wyznacza właściwy kurator); wnioski o nagrodę ministra do kuratora oświaty - do ok. 20 maja (termin wyznacza właściwy kurator); wnioski, które uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny .Czytaj więcej o: Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący angażowania się w protesty społeczne 27 października 2020 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację programu na lata 2020-2024 -Aktywna tablicaInformacje o trybie składania wniosków o nadanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty Więcej.. Wnioski, które uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przekazuje się ministrowi w terminie do dnia 30 czerwca.a) pozostawienia wniosku, o którym mowa w § 8 ust.. We wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty musi być informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną.Pismo przewodnie zawierające imię i nazwisko kandydata do odznaczenia podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wniosek, Wniosek o nadanie odznaczenia (formularz nr 1), Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (formularz nr 2) II.. Opinia ta nie jest wiążąca dla złożenia wniosku, jednak zasięgnięcie opinii rady jest konieczne ze względów proceduralnych.Prosimy o niedopinanie do wniosków dodatkowych kartek z uzupełnieniem treści tegoż uzasadnienia.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoKrótkie uzasadnienie wniosku, często 2-3 zdania bez podania konkretnych zasług .. o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Podlaskiego Kuratora Oświaty przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i Dyrektorów Szkół .. Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa: 1) dyrektor szkoły — dla nauczyciela zatrudnionego w szkole; 2) organ prowadzący szkołę — dla dyrektora szkoły..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt