Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2020
W poniedziałek (26 października) na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane został do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane .Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. 30.05.2020.. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Pokaż treść w pełnym oknieRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Pokaż treść w pełnym oknieRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej Author: RCL Created Date: 7/7/2020 12:06:36 PMInformujemy, że w dniu 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury - Dz. U. poz. 1134.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania 2020-10-23 1867 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu 2020-10-23 1866Warszawa, dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Na podstawie art. 46 ust..

13.10.2020 Minister zdrowia przyznał nagrody bł.

Tekst pierwotny.. z 2019 r. poz. 1285) (zm. Dz.U.. 2 rozporządzeniaPrezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy2) Na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. (poz. 1282) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU1) z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia2) Na podstawie art. 25 ust.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).09.10.2020 00:21 | Źródło: dziennikustaw.gov.pl .. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 13 miesięcy od dnia ogłoszenia.. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-§ 1.. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2) Minister Zdrowia: wz..

19.10.2020 Powołano wiceministra ds. informatyzacji.

08.10.2020MZ: projekt rozporządzenia ws.. Tekst pierwotny.. J. Szczurek-Żelazko 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku ho-spitalizacji (Dz. U. poz. 375, 409, 438 i 510),ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 24 marca 2020 r. .. w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub .. wojewody dokonywanego od dnia 26 marca 2020 r. 2 .Warszawa, dnia 30 czerwca 2020 r. Poz. 1143 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art. 10 ust.. 19.10.2020 Podwojenie bazy łóżkowej i udogodnienia dla personelu medycznego.. Szczegóły aktualności.. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r.Warszawa, dnia 13 marca 2020 r. Poz. 433 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Na podstawie art. 46 ust.. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.27.10.2020 Warszawa Zdalna nauka i sytuacja dotycząca funkcjonowania szkół oraz placówek - konferencja prasowa Ministra Edukacji i Nauki 26.10.2020 WarszawaProjekt rozporządzenia zmieniając rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 716 oraz z 2008 r. poz. 288), zwane dalej „rozporządzeniem", wydane na podstawie .Minister Zdrowia: Ł. Szumowski 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej -zdrowie, na podstawie §1 ust..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Warszawa, dnia 30 czerwca 2020 r. Poz. 1143 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art. 10 ust.. z 2020 r. poz. 456, Dz.U.. pracy i ochr.,Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane .Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji MedycznejWarszawa, dnia 29 maja 2020 r. Poz. 964 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeńRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 1) z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz.U..

2017 poz. 2051Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,bezp.

".Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r. Data ogłoszenia: 2020-10-12 / Data wydania: 2020-10-12 / Data wejścia w życie: 2021-01-01 / Data wygaśnięcia: 2021-12-31 Inne akty prawne Dz.U.. Strona główna.. W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830 oraz z 2020 r. poz. 529) § 35 otrzymuje brzmienie: "§ 35. z 2019 r. poz. 1640) Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych zeMinister Zdrowia: A. Niedzielski 1) Minister Zdrowia kieruje działemadministracji rządowej-zdrowie, na podstawie §1 ust.. Skomentuj jako pierwszy!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt