Jak wypełnić formularz rekrutacyjny do projektu
Najlepiej ocenieni kandydaci wezmą udział w cyklu szkoleń oraz będą mieli szansę skorzystać z .Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy wypełniony czytelnie podpisać odręcznie.. 2.FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU pod nazwą: „W kierunku aktywności" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Projekt pod nazwą: „W kierunku aktywności" współfinansowany ze środków Europejskiego FunduszuNależy wypełnić tyko pola na białym tle oraz zaznaczyć znakiem 'x' odpowiednie kratki w przypadku pól do wyboru (np. tak, nie).. Projekt "Krok Po Kroku do samodzielności" to projekt skierowany do 80 niepełnosprawnych osób w wieku od 0 do 18 r.ż.. W miejscu należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.. Formularz zgłoszeniowy należy opatrzyć czytelnym podpisem w wyznaczonym miejscu.. Wielkość przedsiębiorstwa, w którym pracuję to- zaznaczyć właściwe (wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia pozytywnej odpowiedzi w punkcie 1) .. w niniejszym formularzu rekrutacyjnym zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie .. Formularz rekrutacyjny winien zawierać wszystkie załączniki i oświadczenia.FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU .. Uwaga: Wymagane jest wypełnienie wszystkich białych pól i/lub zaznaczenie znakiem „x" właściwej odpowiedzi..

Całkowita wartość projektu: 415.423,30 zł.

Formularz musi być kompletny, tj.: a. musi zawierać wszystkie strony, b. każde pole formularza musi być wypełnione, c. formularz musi być podpisany i parafowany na każdej stronie, która nie jest opa-trzona podpisem.. Edytowanie pól z szarym tłem jest niedozwolone.. Z radością informujemy, że ruszamy z rekrutacją do projektu „Krok Po Kroku do samodzielności", realizowanego ze środków PFRON.. Streszczenie projektu.. Formularz należy wypełnić czytelnie, .. jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie .FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU ,,MŁODOŚĆ SZANSĄ!". Osoba bierna zawodowo i nieucząca się (np. emeryci, renciści, osoby otrzymujące pomocKrok 2.. MIASTO KWIDZYN MOPS KWIDZYN FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU PT. „Aktywność szansą na lepsze jutro II" Przed złożeniem wypełnionego formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa wFORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej" .. Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić osobiście, każdy kandydat na uczestnika projektu wypełnia osobną wersję formularza.WYPEŁNIA PRAOWNIK IURA PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY do Projektu „NEET Staże: droga do zatrudnienia" Streszczenie ogólnych zasad uczestnictwa w projekcie 1.. Jeżeli już się zarejestrowałeś, odczekaj 24 godziny, aby system przyjął twoje zgłoszenie..

Każdy punkt formularza musi być wypełniony, jeśli nie dotyczy, proszę wpisać odpowiednio BRAK.

4.rekrutacji Uczestników do projektu pt. „(Re)start zawodowy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zgodnie z Ustawą z dnia 10Mieszkańcy województwa mazowieckiego mają obecnie niebywałą szansę na podniesienie swoich kwalifikacji i zdobycie unijnej dotacji na założenie własnego biznesu.. Każde pole powinno być wypełnione (zaznaczone tak lub nie).. nr POWR.01.02.01-26-0015/17 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp.. Warunkiem złożenia formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) jest zapoznanie się z REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU „NEET Staże: droga do zatrudnienia".. Podczas wypełniania prosimy o uzupełnienie nie zaciemnionych pól: w pustych polach: długopisem lub komputerowo czytelnie w języku polskim, w polach z kratką: długopisem lub komputerowo - poprzez zaznaczenie znakiem X, w .Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU pt. „Utworzenie Żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi do lat 3" realizowanego przez Gminę Żmigród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „Kierunek: ponowne zatrudnienie" Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0003/17 PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PONIŻSZYCH PÓL DRUKOWANYMI LITERAMI!.

Oryginał formularza nie podlega zwrotowi.Biuro projektu: ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów kom.

Edytowanie pól z szarym tłem jest niedozwolone.. e. Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie Dokumentów Rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa w projekcie.FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU pod nazwą: „Akademia aktywnej integracji" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 7 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursoweFORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu „Językowe bariery do pokonania" Formularz należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie w języku polskim, a następnie wydrukować i podpisać.. Wszystko, co muszą zrobić to złożyć poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny i wziąć udział w procesie selekcji.. W pola tekstowe, które nie dotyczą kandydata/kandydatki należy wpisać: „NIE DOTY ZY" Numer formularza rekrutacyjnegoFORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „ŁODZIANIE NA START" I.. Formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie i podpisany czytelnie przez Kandydata do udziału w projekcie w miejscach do tego wskazanych.Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać sie z Regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie 2.. Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić osobiście, każdy kandydat na uczestnika projektuFORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU PN. ..

Wszystko, co muszą zrobić to złożyć poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny i wziąć udział w procesie selekcji.

91 85 22 611 e-mail: [email protected] Rodzice!. DANE OSOBOWE * wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką.. CZĘŚĆ I DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU Imię Nazwisko Płeć Wiek Data urodzenia Pesel Nazwa programu operacyjnegoFormularz rekrutacyjny do projektu .. Po upływie wymaganego czasu wejdź na .Strona 2 - Mieszkańcy województwa mazowieckiego mają obecnie niebywałą szansę na podniesienie swoich kwalifikacji i zdobycie unijnej dotacji na założenie własnego biznesu.. Brak wypełnienia któregokolwiek z tych pól będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnień formularza na etapie oceny formalnej.. W przypadku niemożliwości wypełnienia rubryki wskutek np. nieposiadania adresu e-mail, należy wpisać „brak".. Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu w jego trakcie i po jego zakończeniu.. Każde pole powinno być wypełnione (zaznaczone tak lub nie).. Dla Dokumentacji Rekrutacyjnej przesłanej pocztą/kurierem za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Biura Projektu.. Najlepiej ocenieni kandydaci wezmą udział w cyklu szkoleń oraz będą mieli szansę .1.. Formularz rekrutacyjny do Projektu należy wypełnić komputerowo lub odręcznie (w czytelny sposób) i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.. (po 40 osób w pierwszym i drugim etapie realizacji projektu), posiadających aktualne .Czy Pan/Pani jest osobą bierną zawodowo, ale nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu?. jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia tych danych.potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu.. : 570-953-749, e-mail: [email protected] 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie - Formularz rekrutacyjny do projektu Projekt „Superwoman na rynku pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachzaznaczyć znakiem 'x' odpowiednie kratki w przypadku pól do wyboru (np. tak, nie).. Zostałam/-łem poinformowana/y, iż dane zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym do projektu, zbierane są w celu gromadzenia informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia EFS.. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny i bez skreśleń..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt