Skarga kasacyjna na postanowienie o oddaleniu zażalenia
Z przytoczonych wyżej powodów, Sąd Najwyższy na podstawie art. 373 w związku z art. 370, art. 397 § 2, art. 391 § 1, art. 39821, art. 3941 § 3 i art. 13 § 2 k.p.c. odrzucił zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie .394 zażalenia na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego § 2 i 3, art. 395 przedstawienie zażalenia sądowi drugiej instancji, art. 397 rozpoznanie zażalenia przez sąd drugiej instancji § 1, art. 398 6 odrzucenie skargi kasacyjnej § 3, art. 398 14 oddalenie skargi kasacyjnej, art.§ 1.. ).Sąd Najwyższy odrzucił wniesione przez adwokata zażalenie: katalog orzeczeń, od których można wnieść zażalenie do Sądu Najwyższego jest zamknięty — zażalenie takie przysługuje m.in. na odrzucenie skargi kasacyjnej, na uchylenie przez sąd II instancji wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania — ale w przypadku .Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 przesłanki odrzucenia skargi § 1 pkt 2-4, art. 161 przesłanki postanowienia o umorzeniu postępowania § 1 oraz art. 220 niewniesienie opłaty od pisma przez stronę § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu .postanowienie Sądu Okręgowego o oddaleniu zażalenia powoda na zawarte w wyroku Sądu Rejonowego postanowienie o kosztach procesu za pierwszą instancję oraz orzeczono o kosztach postępowania zażaleniowego..

Skarga kasacyjna a postanowienie sądu II instancji.

Poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia bądź o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, zaskarżalne są zatem także postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, czy postanowienia stwierdzające upadek zabezpieczenia lub .W poprzednim stanie prawnym (obowiązującym do 6 lutego 2005 r.) istniał spór co do tego, czy na postanowienie sądu drugiej instancji oddalające zażalenie na postanowienie o oddalenie wniosku o przywrócenie terminu służy kasacja, czy zażalenie.. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu .Sąd Apelacyjny wskazał, że postanowienia sądu drugiej instancji, co do których można wnieść zażalenia do innego składu tego sądu zostały enumeratywnie wymienione w art. 3942 § 1 k.p.c. Na podstawie tego przepisu na postanowienia sądu drugiej instancji, których przedmiotem są oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, zwrot .§ 1..

).Zażalenie na postanowienie sądu w kwestii skargi na czynności komornika.

Tymczasem postanowienie z dnia 6 września 2010 r. odrzucające zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania nieDopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu oddalające skargę na czynność komornika polegającą na oddaleniu wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości.. W przepisanym terminie apelacja nie została przez pana x wniesiona.W sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna, zażalenie przysługuje także na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, z wyjątkiem postanowień, o których mowa w art. 398[1] (od których przysługuje skarga kasacyjna, tj. wydanych przez sąd drugiej instancji prawomocnych postanowień w przedmiocie .wniosku, że różnią się one w jednej kwestii.. akt: III CZP 29/14 uznał, iż na zasadzie art. 394 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu rejonowego .W sytuacji, w której sąd oddalił skargę o wznowienie postępowania cywilnego, a sądem tym był sąd II instancji (tak wydaje się być w przypadku opisanym w pytaniu, bowiem sądy apelacyjne nie rozpoznają spraw w I instancji), stronie nie przysługuje zażalenie na postanowienie o oddaleniu skargi o wznowienie postępowania, jak również zażalenie na postanowienie o odrzuceniu tej skargi.Prosze o wyjasnienie, czy przysluguje skarga kasacyjna od postanowienia sadu II instancji o oddaleniu zazalenia na postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu (sprzeciw odrzucony jako spozniony przez sad I instancji) od wyroku zaocznego..

Zgodnie z art. 767 4 § 1 kpc zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie.

Z kolei, istoty orzeczenia Sądu Okręgowego, który stanowi oddalenie zażalenia nie zmienia, zdaniem tego Sądu, nazwanie go apelacją co do części rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego, będącej postanowieniem o charakterze formalnym, zaskarżalnym zażaleniem, aZażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia.. Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 przesłanki odrzucenia skargi § 1 pkt 2-4, art. 161 przesłanki postanowienia o umorzeniu postępowania § 1 oraz art. 220 niewniesienie opłaty od pisma przez stronę § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego .394 zażalenia na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego § 2 i 3, art. 395 przedstawienie zażalenia sądowi drugiej instancji, art. 397 rozpoznanie zażalenia przez sąd drugiej instancji § 1, art. 398 6 odrzucenie skargi kasacyjnej § 3, art. 398 14 oddalenie skargi kasacyjnej, art.Z kolei zażalenie do Sądu Najwyższego możliwe jest na postanowienie sądu drugiej instancji, które odrzuca skargę kasacyjną czy skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz na uchylenie wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji przez sąd drugiej instancji, przy jednoczesnym przekazaniu danej sprawy do .Przysługuje więc na nie środek zaskarżenia w postaci zażalenia w myśl art. 394 par..

oraz odrzucenia skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia i skargi o wznowienie postępowania z uwagi na nieuiszczenie - pomimo wezwania - należnego wpisu (art. 220 § 3 p.p.s.a.

Ma to miejsce np. w sytuacji wydania przez sąd postanowienia o odrzuceniu skargi na czynności komornika.§ 4.. Sąd Najwyższy może także rozpoznać skargę kasacyjną na rozprawie, jeżeli przemawiają za tym inne względy.. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym, chyba że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, a skarżący złożył w skardze kasacyjnej wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie.. Sąd wskazał, że przepisy KPC określają, kiedy przysługuje zażalenie do sądu II instancji .W sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna, zażalenie przysługuje także na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, z wyjątkiem postanowień, o których mowa w art. 398 1, a także postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji.Zgodnie z nową regulacją zażalenie zamiast skargi kasacyjnej będzie służyć także na postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania (art. 161 § 1 p.p.s.a.). § 2.W tym wypadku opłata sądowa od zażalenia na postanowienia oddalające wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej wynosi 200 zł (art. 75 pkt 3 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.. Zażalenie na postanowienie o częściowym odrzuceniu skargi kasacyjnej złożył pełnomocnik powoda.Sąd rejonowy uzasadnia postanowienie rozpoznające skargę na czynność komornika tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu (art. 357 § 1 i 2 w zw. z art. 13 § 2 KPC) - uchwalił Sąd Najwyższy.. Sąd Najwyższy wyjaśnił, czy na postanowienie sądu I instancji oddalające skargę na czynność komornika, polegającą na oddaleniu wniosku o sporządzenie .postanowienia nie służy skarga kasacyjna, lecz zażalenie.. Innymi slowy: 1. zapada wyrok zaoczny 2. pozwany sklada sprzeciw Pytanie: Sąd Okręgowy oddalił zażalenie na postanowienie sądu I instancji oddalające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji.. Nr 167, poz. 1398 z późn.zm..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt