Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim compensa
z o.o. (Partnera Wiodącego) oraz Powiat Wągrowiecki i firmę DC Centrum sp.. z o.o. (Partnerów), w ramach WRPO lata 2014-2020,W przypadku śmierci Ojczyma lub Macochy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem; : • odpisu aktu zgonu Ojczyma lub Macochy; • kopię dowodu osobistego lub paszportu Ubezpieczonegoodpisu aktu małżeństwa Rodzica i Ojczyma lub Macochy Ubezpieczonego, potwierdzającego fakt pozostawania w związku małżeńskim w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego niniejszą Umową dodatkowąOŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM w ramach projektu : „LUBELSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30+.. 1.czytelny podpis 2.czytelny podpisaktualny odpis skrócony aktu zawarcia małżeństwa (w przypadku śmierci rodzica małżonka ubezpieczonego), wystawiony nie wcześniej niż na dzień śmierci rodzica małżonka ubezpieczonego lub oświadczenie Osoby ubezpieczonej i małżonka Osoby ubezpieczonej o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu śmierci rodzica małżonka .OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU W ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIM Author: Darek Created Date: 7/15/2013 7:08:42 PM Keywords () .OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA O POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM Z UBEZPIECZONYM Data: .. W stosunku do związku małżeńskiego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Title: Microsoft Word - O-16_oświadczenie o pozostawaniu wzwiązku małżeńskim młody rolnik.docx Author: lotko.agnieszka Created Date: 5/15/2015 10:20:21 AMStrona 1 z 1 E..

Oświadczenie o pozostawaniu małżonków w ustawowej wspólności majątkowej.

* Oświadczenie o pozostawaniu w związku nieformalnym Zmiana oświadczenia o pozostawaniu w związku nieformalnym *Wypełnić w przypadku, gdy Ubezpieczony nie pozostaje w związku małżeńskim w dniu wypełnienia deklaracji i wskazuje partnera, jako osobę, z którą pozostaje w związku nieformalnym.. Pełnomocnictwo w formie pisemnej wraz z dokumentem wskazującym na umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy - w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie projektu będzie podpisana przez pełnomocnika - kopiaOświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim/ o pozostawaniu w związku małżeńskim oraz nie orzeczonej separacji sądowej OŚWIADCZENIE .. oświadczam, że pozostaję w aktualnym związku małżeńskim, w stosunku do którego nieOświadczenie współmałżonka o pozostawaniu w związku małżeńskim z Ubezpieczonym Oświadczenie Ubezpieczonego o niezawarciu kolejnego związku małżeńskiego Komplet dokumentów prześlij na adres:Oświadczenie prawnego spadkobiercy do wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego w przypadku śmierci ubezpieczonego; Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim; Oświadczenie o nie zawarciu kolejnego związku małżeńskiego; Oświadczenie o pozostawaniu w związku z partnerem życiowymze współmałżonkiem lub oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim (śmierć rodzica współmałżonka) odpis skrócony aktu zgonu biologicznej matki/ojca, odpis skrócony aktu małżeństwa ojczyma/macochy z biologiczną matką/ojcem (śmierć macochy/ojczyma) odpis skrócony aktu zgonu naturalnego rodzicaII..

Oświadczenie Ubezpieczonego o pozostawaniu w związku nieformalnym:Strefa Klienta.

OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM D ane os by skł djącejoświ czenie Imię i nazwisko PESEL - - Data urodzenia Miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Adres zamieszkania: - Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokaluNiniejszym oświadczamy, że pozostajemy ze sobą w związku małżeńskim oraz małżeńskiej wspólnocie majątkowej.. Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem.. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.Oświadczenie o ważnym związku małżeńskim Oświadczam, iż na dzień zdarzenia ubezpieczeniowego pozostaję w związku małżeńskim z wyżej wymienionym współmałżonkiem.. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, (zw. dalej KRO) z mocy ustawy powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej, oczywiście jeżeli wcześniej małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej.Niniejszym oświadczamy, że pozostajemy ze sobą w związku małżeńskim oraz małżeńskiej wspólnocie majątkowej.. Osoby, które miały wcześniej współmałżonka przedstawiają kopię dokumentu potwierdzającego rozwód albo separację lub akt zgonu (oryginał do wglądu).. Strefa Klienta to miejsce, w którym odnajdziesz m.in. dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczeń, sprawdzisz aktualne notowania funduszy Compensy, zgłosisz szkodę z ubezpieczenia mienia, samochodu lub zalogujesz się do portalu Klienta: Moja Compensa.oświadczenie o trwaniu związku małżeńskiego Compensa - Między Nami: -->druk Zgoda na przetwarzanie danych osobowych --> ZGODA Oświadczenie administratora danych osobowych --> drukOświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej * Oświadczam, że: 1) nie pozostaję w związku małżeńskim** 2) co do przedmiotów i środków wchodzących w zakres przedsięwzięcia ustanowiono rozdzielność majątkową między mną,Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową ..

Ja niżej podpisany/a .....oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim.

Oświadczenie Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pozostaję w aktualnym związku z partnerem życiowym, zgodnie z rozszerzeniem w umowie ubezpieczenia definicji małżonka o partnera życiowego, wskazanym w deklaracji przystąpienia płatnika z dnia - - Panią/Panem Data (dd-mm-rrrr) Imię i nazwisko zamieszkałym/ą: -Zawarcie małżeństwa zarejestrowano w księdze małżeństw pod poz. Niniejsze zaświadczenie stanowi podstawę do spo- rządzenia aktu małżeństwa przez kierownika urzęduOświadczenie Ubezpieczonego o pozostawaniu w związku pozamałżeńskim ze wskazaną osobą, będące załącznikiem do deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie GROUP-OSW02 06/17 Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie nieprawdziwych informacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych może narazić mnie na odpowiedzialność karną..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt