Indywidualna interpretacja podatkowa
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.. W rubrykach 4-8 wnioskodawca wybiera wg swego miejsca zamieszkania (ew. siedziby) właściwego dyrektora izby skarbowej, który ma prawo wydawania interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów.Indywidualna interpretacja podatkowa - rodzaje wniosków Wniosek ORD-IN.. Jej celem jest rozwianie wątpliwości podatnika odnośnie interpretacji przepisów podatkowych w danej sprawie i ich zastosowania w praktyce.Bieżący rok przynosi wiele zmian w zasadach wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.. Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego.. Interpretacja przepisów prawa podatkowego jest to ocena przez organ skarbowy pod względem poprawności prawnopodatkowej wniosku podatnika w którym opisał zdarzenie podatkowe i zadał pytanie dotyczące jego wątpliwości co do zastosowania właściwych przepisów podatkowych .Indywidualna interpretacja podatkowa jest urzędową odpowiedzią na pytanie dotyczące skutków prawno-podatkowych konkretnego zdarzenia.. Interpretacja może ci się przydać w niejasnej sytuacji jako punkt odniesienia.Indywidualne interpretacje podatkowe stanowią narzędzie do zarządzania ryzykiem podatkowym..

14f Ordynacja podatkowa (Ord.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie stanowiska fiskusa i sądów administracyjnych w zakresie funkcji gwarancyjnej indywidualnych interpretacji podatkowych.. Stanowisko to zmienia się .Indywidualna interpretacja podatkowa to pisemne objaśnienie przepisów prawa podatkowego, dokonane przez organ podatkowy w indywidualnej sprawie, na wniosek osoby zainteresowanej (wnioskodawcy).. Opis działania formularza.. Składający wniosek jest zobowiązany w sposób wyczerpujący przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe.Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową.. Rubryki: 4-8. Organ, do którego kierowany jest wniosek.. Interpretacje indywidualne gwarantują wnioskodawcy, że zastosowanie się do nich nie będzie powodowało negatywnych skutków (art. 14l, 14m o.p.)Indywidualne interpretacje prawa podatkowego na stałe wpisały się w polski krajobraz podatkowy.. Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz, nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji.. Bieżący rok przynosi wiele zmian w zasadach wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.. Składamy go na formularzu ORD-IN wraz z opłatą w wysokości 40 zł .Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja, która jest wydawana przez Krajową Informację Skarbową po złożeniu wniosku przez przedsiębiorcę..

Indywidualna interpretacja podatkowa wydawana jest w oparciu o art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa (Op).

.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Inaczej mówiąc, interpretacja indywidualna polega na tym, że przedsiębiorca we wniosku o interpretację opisuje stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe (np. działanie, jakie zamierza podjąć), zadaje .Indywidualna interpretacja podatkowa jest wydawana na prośbę wnioskującego (może złożyć ją i zwykły podatnik, i przedsiębiorca), który chce ustalić, czy w sposób właściwy odnosi się do obowiązujących przepisów podatkowych.. Interpretacja da ci wiedzę, na przykład czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych bądź czy możesz skorzystać z nich w przyszłości.Art.. § 3.Wypełnia je organ podatkowy nadając wnioskowi numer oraz status.. Indywidualną interpretację podatkową otrzyma każdy podatnik/płatnik/inkasent po złożeniu stosownego wniosku o jej wydanie.. Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.. Oficjalne stanowisko można uzyskać w sprawach .Interpretacja indywidualna prawa podatkowego jest wykładnią przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie wydanej na wniosek i na rzecz zainteresowanego podmiotu..

Należy mieć na uwadze, że wydana interpretacja indywidualna nie ma mocy wiążącej ani wobec podatnika, ani wobec organu podatkowego.

Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Wyszukiwarka interpretacji (SIP) Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).Indywidualna interpretacja podatkowa - kilka informacji o wniosku.. Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy, wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.. W przypadku wystąpienia .Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. Wniosek kierujemy do KIS w wersji papierowej lub elektronicznej przez e-PUAP.. Wyszukiwarka.. Podatnicy mający kłopot ze zrozumieniem prawa mogą zwrócić się do fiskusa o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.. 14b 5 Ordynacji podatkowej wyraźnie wskazuje, że nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację, są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo, gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej .Zdarza się czasami, że organy podatkowe (na przykład urząd skarbowy, prezydent miasta) stosują sprzecznie między sobą prawo podatkowe.Minister finansów, inwestycji i rozwoju może wydać wtedy podatkową interpretację ogólną, aby ujednolicić stosowanie prawa podatkowego..

Nawet jeżeli wydana interpretacja w całości ...Indywidualna interpretacja podatkowa pozwala bezpiecznie rozliczyć należność wobec fiskusa.

Zastosowanie się do wydanej interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy.Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. Składa się ją do Krajowej Informacji Skarbowej.. Chroni ona jednak tylko wnioskodawcę, innych podatników już nie.Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r.§ 2.. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów przez Krajową Informację Skarbową (znajdująca się pod adresem: Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała) i to właśnie do niej należy adresować wnioski.. Wniosek o wydanie interpretacji, tj. druk ORD-IN, może złożyć: osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka z o.o.) bądźPonadto interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.. Do 1 marca br. do wydawania .Indywidualne i ogólne interpretacje podatkowe.. Interpretacja indywidualna, jej zmiana oraz postanowienia, o których mowa w art. 14e zmiana lub uchylenie wydanej interpretacji w sprawach podatkowych § 3, wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji.. Z początkiem marca zmienił się organ uprawniony do wydawania tego rodzaju opinii, zaś 1 czerwca uległy zmianie zasady wnoszenia skarg na wydane interpretacje.Interpretacja indywidualna wydawana jest na wniosek przez Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie jego działalności jako organu podatkowego.. Podatnicy chętnie z nich korzystają nie tylko dlatego, że prawo podatkowe często jest .Art..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt