Zestawienie rzeczowo-finansowe czyste powietrze pdf
41 333 59 16, email: [email protected]; INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. Udzielone Dotowanemu dofinansowanie w formie dotacji nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji.. Zestawienie rzeczowo - finansowe dla przedsięwzięcia .. Czas realizacji przedsięwzięcia 24 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.. ).Jeżeli zamierzasz kupić i zamontować nowe źródło ciepła, w punkcie 58 zaznacz „Oświadczam, że istniejące źródło ciepła nie spełnia wymagań technicznych określonych w programie priorytetowym „Czyste powietrze".. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 października 2020 r. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkowąNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych .. zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik nr 1 do .Część A - Informacje Ogólne.. Po zawarciu umowy dotacji/pożyczki i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w ww.. dotacja do 10-15 tys. złotych.. Jeżeli zmniejszenie kwoty dotacji, zgodnie z ust.. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.05.2020 r. ze zmianami wprowadzonymi od dnia 21.10.2020 r. 01a..

do 14.05.2020r.. Program piorytetowy „Czyste powietrze" 1.

Faktura/rachunek powinny zawierać szczegółowe informacje na temat zakupionych urządzeń, sprzętu,1 JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1.. 22 wersja 1.4/14.09.2018 .. 22 Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Zestawienie rzeczowo - finansowe (ZRF) Numer wniosku o dofinansowanie nr C1xxxxx Data złożenia18.10.2018 Numer umowy o dofinansowanie w formie dotacji xxxx/2019/CD/OA Data podpisania xx.xx.xxxx Numer umowy o dofinansowanie w formie pożyczki xxxx/2019/CP/OA Data podpisania xx.xx.xxxxProgram priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. UWAGA!. Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10.OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. Załącznik nr 1 do PPCP łączenie dotacji z ulgą podatkową: 01b.Od chwili zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma 2 lata na realizację wskazanych w umowie przedsięwzięć - nie później jednak niż do 30.06.2029r.Program priorytetowy „Czyste Powietrze" Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r. Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji - 53 tys. z łWymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od 15 maja 2020 r. 1.. … IIna dofinansowanie przedsięwzięcia, którego zakres wyznacza zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej „przedsięwzięciem"..

b.Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór: 7.

Projekt ulgi termomodernizacyjnej pozwala na jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości - dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokalua.. Nr 1 do umowy) np. 2.2.2.. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:Całkowite Kwalifiko-walne w tym VAT** Całkowite Kwalifiko-walne w tym VAT**-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13-I 1.. Wniosek o płatność - podwyższony poziom dofinansowania b.Arial CE,Pogrubiona kursywa"Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9.. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami ():- załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;Zestawienie rzeczowo-finansowe .. - Program Czyste Powietrze daje możliwość wymiany przestarzałego kotła na nowoczesne źródło ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku ..

Wzór wniosku o płatność Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze; 8.

Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10.- Zestawienie faktur/rachunków dołączonych do wniosku o płatność.. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych po 15 maja 2020r.. Wniosek o płatność (poziom podstawowy) - dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej.. 22 Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Zestawienie rzeczowo - finansowe (ZRF) Numer wniosku o dofinansowanie nr C1xxxxx Data złożenia 18.10.2018 Numer umowy o dofinansowanie w formie dotacji xxxx/2019/CD/OA Data podpisania xx.xx.xxxx Numer umowy o dofinansowanie w formie pożyczki xxxx/2019/CP/OA Data podpisania xx.xx.xxxx„Czyste Powietrze" (dalej Program), to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.. - Oryginały faktury/rachunki wystawione na osobę, z którą została podpisania umowa o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze".. 22 340 40 80; INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA - tel.. 41 333 59 16, email: [email protected]; Placówka w Jędrzejowie, tel: 788 686 941, email: [email protected] termomodernizacyjna.. Program priorytetowy „Czyste powietrze" Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne" 2. dotacja do 10-15 tys. zł dla osób, które wymieniły źródło ciepła.. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową; 4..

Pozycja z ZRF - należy przepisać nr pozycji z Zestawienia rzeczowo-finansowego (zał.

wnioski on-line.. Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Tutaj należy podać termin realizacji przedsięwzięcia, czyli datę jego rozpoczęcia oraz zakończenia.. Koszty przedsięwzięcia .Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 r. Pobierz; 1.. W kolejnych punktach podaj jakie likwidujesz i jakie planujesz źródło ciepła (punkt 59-61).Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową: 4.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9.. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 1) zestawienie rzeczowo-finansowe - załącznik nr 1; 2) wzór wniosku o płatność- załącznik nr 2; 3) wzór zgody na obciążenie rachunku - załącznik nr 3; 4) wzór zlecenia wpłaty gotówki/polecenia przelewu - załącznik nr 4;Zestawienie rzeczowo - finansowe Numer wniosku o dofinansowanie nr Data złożenia Numer umowy o dofinansowanie w formie dotacji Data podpisania Numer umowy o dofinansowanie w formie pożyczki Data podpisania Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia: Dotacja do kwoty Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: Pożyczka do kwotyZestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór: 7.. 2 powoduje, że Dotowany otrzymał kwotę wyższą, .Strona 2 z 9 z tytułu inflacji.. Warto wiedzieć, że rozpoczęcie inwestycji to po prostu data wystawienia pierwszej faktury w ramach tzw. kosztu kwalifikowanego (ważne: faktury po 01.01.2018r.. zestawienie rzeczowo-finansowe Zał _1 _do _Pisma _informującego _- _zestawienie _rzeczowo-finansowe .xlsx 0 .. Program Priorytetowy Czyste Powietrze program _priorytetowy _Czyste _Powietrze .Zestawienie dowodów księgowych - w kolumnie 2. .. w proporcji zgodnej z postanowieniami Programu priorytetowego Czyste Powietrze.. Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami: a.Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 15.05.2020 r. Pobierz; 01. umowie, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, eneficjent może wystąpić doZmiany w programie Czyste Powietrze.. Wzór wniosku o płatność Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze; 8. możliwość składania wniosków on-line na gov.pl.. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt