Przyczyny odmowy udostępnienia informacji publicznej
1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. ), stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu.Tak zdefiniowaną informację publiczną można podzielić na informację prostą oraz informację przetworzoną.Jeśli wnioskodawca nie wykaże, że uzyskanie danej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, podmiot zobowiązany powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia .16 odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie od decyzji stosuje się odpowiednio.. Forma odmowy udostępnienia informacjiOdmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 udostępnianie informacji publicznej na wniosek ust.. Jeden z ostatnich wpisów dotyczył tajemnicy przedsiębiorstwa jako podstawy do odmowy udostępnienia informacji publicznej..

Szkolenie udostępnianie informacji publicznej.

1, o ponowne rozpatrzenie sprawy.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego.. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, w trakcie którego zdobędą Państwo wiedzę na temat zasad udostępnienia i odmowy udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 14 lipca 2020 r. (sygn.. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w taki sposób, jaki był określony we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki .Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 22 23-90-384.. Do decyzji, o których mowa w ust..

Odmowa udostępnienia informacji publicznej musi być uzasadniona.

Wskazano w nim, co może zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa i na jakiej podstawie odmowę udostępnienia informacji można kwestionować.W przypadku, gdy organ zobowiązany do udostępnienia informacji odmawia jej udostępnienia (powołując się na jeden z przewidzianych w ustawie dip 1 wyjątków - albo, jak czasem zdarza się w praktyce, nie podając żadnego uzasadnienia), osobie składającej wniosek o informację przysługują określone środki odwoławcze.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .Organ administracji publicznej, do którego skierowany został wniosek o udostępnienie informacji publicznej, powinien ustalić, czy posiada wnioskowane informacje, czy informacje są informacjami publicznymi w rozumieniu ustawy, czy nie zachodzą przesłanki do odmowy udostępnienia informacji publicznej a w przypadku żądania tzw .Art.. Zwłoka nie może przekroczyć dwóch miesięcy.. 14 ust.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie..

2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Umorzenie postępowania.. Z treści art. 16 ust.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.1.. 1 pkt 4 u.d.i.p.. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Przesłanką .Opis szkolenia.. O zakwalifikowaniu określonej informacji do udostępnienia decyduje jej treść i charakter.. Jej przyczynami mogą być:Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust.. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:Przez pojęcie „odmowa udostępnienia informacji publicznej" należy rozumieć sytuację, w której organ posiada informację o charakterze publicznym, ale jej nie udostępnia, ponieważ prawo do informacji jest ograniczone np. zgodnie z art. 5 ust..

1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.

Ten sam artykuł ust.. Dostęp do informacji publicznej Informacja publiczna niezamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania MNWr, proszone są o wypełnienie wniosku o .Odmowa udostępnienia informacji publicznej.. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie zastosowanie znalazł art. 17 u.d.i.p., zgodnie z którym od rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji .Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd Miasta Krakowa, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w .Ustawodawca w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej zamieścił przykładowy wykaz (katalog) informacji i dokumentów, które stanowią informację publiczną, przy czym wyszczególnienie to nie jest wyliczeniem wyczerpującym (zamkniętym), lecz ma charakter przykładowy.. akt: I OSK 2817/19) uchylił orzeczenie sądu pierwszej instancji, uwzględniające skargę na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz stwierdził nieważność przedmiotowej decyzji jako wydanej bez podstawy prawnej, uznając, iż wniosek o udostępnienie informacji publicznej w istocie nie dotyczył .. Do decyzji, o których mowa w ust.. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Ministerstwa lub centralnym repozytorium, udostępniana jest na wniosek.W związku z powyższym, zdaniem NSA, Dyrektor MOPSu należy do grupy podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej ujętych w art. 4 ust.. Do decyzji, o których mowa w ust.. Informacje na temat działalności Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniane są na stronie Ministerstwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.1.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Natomiast odnośnie odmowy udzielenia informacji mającej charakter informacji publicznej to zgodnie z art. 16 ust.. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.Uzasadnienie do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej poza uzasadnieniem faktycznym i prawnym powinno także zawierać imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów,Odmowa dostępu do informacji publicznej - środki odwoławcze.. W razie uzasadnionych opóźnień obywatel powinien zostać poinformowany o ich przyczynach.. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:„Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust.. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:Każda informacja o sprawach publicznych, zgodnie z art. 1 ust.. W ich świetle informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy.1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt