Załącznik do rozporządzenia ministra środowiska z dnia 13 grudnia 2018
1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 650).. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.. Oświadczenie dłużnika Oświadczam, że jako dłużnik zapoznałem się z treścią art. 4914 ust.. 1.Począwszy od roku 2018 opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów należy ponosić zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, w którym zostały określone stawki opłat .Jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na środowisko (czyli korzystasz ze środowiska), to corocznie składasz sprawozdania i wnosisz opłaty.. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe: „Art.. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU 1) zaznaczają firmy, które dokonują wpisu po raz pierwszy AKTUALIZACYJNY 2)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru Na podstawie art. 61 ustawy zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2016 r. poz.1987 i 1954 oraz z2017 r. poz. 785, 1566 i 2056) zarządza się, co następuje:Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96)..

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.

2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323).3) Podać nazwę procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) Załącznik nr 1.1) W imieniu gminy odpady komunalne odbiera podmiot działający na podstawie umowy z gminą.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).. 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań .Na tej podstawie Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, także 177 .1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust..

Nazwa dokumentu (załącznika) 1.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722 i 2161.1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 Na podstawie art. 237b ust.. z 2018 poz. 2528 i z 2019 r. poz. 919) Załącznik nr 1 FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU 1) AKTUALIZACYJNY 2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1.. 2528 i z 2019 r. poz. 919) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180 i 2290.Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2528) Załącznik nr 1 Wzór Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. …) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I..

Wzór formularza, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z .Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.. Dane przedsiębiorcyOznaczenie literowe tabel w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat; należy podkreślić kod tej tabeli, którą dany podmiot korzystający ze środowiska wypełnił.. 4)Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do wniosku dokumenty) Lp.. z 2018 poz. 2528 i z 2019 r. poz. 919) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dane podmiotu 13) Oznaczenie literowe tabel w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat; należy podkreślić kod tej tabeli, którą dany podmiot korzystający ze środowiska wypełnił.Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU1) AKTUALIZACYJNY2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3)1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust..

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Dane podmiotu WNIOSEK2) formularza o wykreśleniu z rejestru, o którym mowa w art. 49 ust.. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323).2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 2527), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 33 .1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust.. 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorówZałącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. (poz. 2441) WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 R. 1) Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany 4) Należy podać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2528) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544,Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt